1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. podešavanje programa sors kasa

PODEŠAVANJE PROGRAMA SORS KASA

SADRŽAJ

Uvodne napomene
Vrste podešavanja
Pokretanje i izgled kartice za podešavanje
Podešavanja vezana za PFR
Podešavanja vezana za robni promet
Podešavanja vezana za šifarnike
Podešavanja vezana za račune
Podešavanja vezana za štampu
Podešavanja vezana za sinhronizaciju
Podešavanja vezana za logo

UVODNE NAPOMENE

Pre daljeg izlaganja važno je da napomenemo da se prilikom instalacije programa Sors Kasa automatski postavljaju podrazumevana podešavanja i da u većini slučajeva nema potrebe da se ona menjaju.

U slučaju da imate bilo kakvih nedoumica vezanih za uputstva koja slede pozovite našu tehničku podršku.

VRSTE PODEŠAVANJA

Program Sors Kasa je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka. Praktično, omogućeno je da više kopija programa može da bude instalirano u više računara i da pritom pristupaju podacima koji se nalaze u jednoj bazi podataka. Više informacija o radu u mrežnom okruženju možete da saznate ovde.

U skladu sa prethodno navedenim, podešavanja su podeljena u dve grupe:

 1. Podešavanja koja će se primenjivati samo u lokalnom računaru, odnosno u računaru u kome su podešavanja izvršena
 2. Podešavanja koja će se primenjivati u svim kopijama programa koje se povezuju sa bazom podataka

Podešavanja koja će se primenjivati u svim kopijama programa koje se povezuju sa bazom podataka označena su zvezdicom (*).

POKRETANJE I IZGLED KARTICE ZA PODEŠAVANJE

Kartici za podešavanje programa Sors Kasa možete da pristupite na sledeći način:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Podešavanja
 2. U meniju izaberite stavku Podešavanje
 3. Otvariće se kartica koja je prikazana na slici koja sledi
Kartica za podešavanje programa Sors Kasa

Sve opcije za podešavanje programa Sors Kasa razvrstane su u 7 grupa predstavljenih dugmićima koji se nalaze u delu kartice koji je označen na prethodnoj slici. To su sledeće grupe:

 1. PFR
 2. Robni promet
 3. Šifarnici
 4. Račun
 5. Štampa
 6. Sinhronizacija
 7. Logo

U daljem tekstu ćemo dati objašnjenja svih podešavanja a ovde je bitno da napomenemo će podešavanja biti primenjena tek kada kliknete na dugme Snimi koje se nalazi u donjem levom uglu kartice.

PODEŠAVANJA VEZANA ZA PFR

Ako kliknete na dugme PFR otvoriće se grupa podešavanja koja je vezana za procesor fiskalnih računa. Ova grupa podešavanja prikazana je na slici ispod.

Podešavanja vezana za PFR

ADRESA SUF I TIP PROCESORA FISKALNIH RAČUNA KOJI SE KORISTI

 1. Adresa sistema za upravljanje fiskalizacijom (SUF). U ovo polje potrebno je da upišete adresu sistema za upravljanje fiskalizacijom. Ova adresa se koristi prilikom preuzimanja poreskih stopa. Adresa sistema za upravljanje fiskalizacijom uvek počinje sa https://
 2. Tip procesora fiskalnih računa koji se koristi. U ovom padajućem meniju možete da izaberete vrstu procesora fiskalnih računa koji koristite. Ponuđene su dve opcije: Lokalni procesor fiskalnih računa i Virtuelni procesor fiskalnih računa.

LOKALNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA

 1. Adresa lokalnog procesora fiskalnih računa. U ovo polje je potrebno da upišete adresu lokalnog procesora fiskalnih računa koja uvek počinje sa http://

VIRTUELNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA

 1. Adresa virtuelnog procesora fiskalnih računa. U ovo polje je potrebno da upišete adresu virtuelnog procesora fiskalnih računa (uvek počinje sa https://).
 2. Način autentifikacije. U ovom padajućem meniju možete da izaberete način autentifikacije koji se odnosi na virtuelni procesor fiskalnih računa. Ponuđene su dve opcije: Digitalni sertifikat i Kartica. Više o autentifikaciji sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa možete da pročitate ovde.
 3. Lokacija sertifikata. Ako ste u padajućem meniju Način autentifikacije izabrali opciju Digitalni sertifikat u ovo polje možete da upišete lokaciju u vašem računaru na kojoj se nalazi digitalni sertifikat. Ako kliknete na dugme Pronađi otvoriće se prozor Open pomoću koga možete da pronađete lokaciju digitalnog sertifikata.
 4. Pročitaj adresu VPFR i SUF iz sertifikata. Ako koristite digitalni sertifikat, pomoću ove opcije možete da popunite polja Adresa sistema za upravljanje fiskalizacijom (SUF) i Adresa virtuelnog procesora fiskalnih računa, automatski, na osnovu podataka iz digitalnog sertifikata. Napominjemo da je moguće da će biti potrebno da dopišete verziju apija koja se koristi (na primer, u adresi vsdc.sandbox.suf.purs.gov.rs/api/v3 deo /api/v3 predstavlja verziju apija).

PODEŠAVANJA VEZANA ZA ROBNI PROMET

Sva podešavanja koja se nalaze u ovoj grupi primenjuju se isključivo ako se program Sors Kasa koristi u zajedno sa programom za maloprodaju Sors.

Ako kliknete na dugme Robni promet prikazaće se podešavanja kao na slici koja sledi.

Robni promet
 1. Ne pravi automatske nivelacije prilikom izdavanja računa. Ako je ova opcija čekirana, prilikom izdavanja fiskalnog dokumenta promet - prodaja, program neće praviti automatske nivelacije. Ako ova opcija nije čekirana program će praviti automatske nivelacije prilikom izdavanja fiskalnog dokumenta promet - prodaja. Detaljne informacije o automatskim nivelacijama možete da pročitate ovde.
 2. Dozvoli da stanje magacina bude u minusu. Kada se program Sors Kasa koristi u zajedno sa programom za maloprodaju Sors fiskalni dokument promet - prodaja umanjuje stanje zaliha. Preciznije rečeno, stanje zaliha određenog artikla će biti umanjeno za količinu koja je upisana u dokument promet - prodaja. Ova opcija omogućava ili onemogućava da stanje zaliha određenog artikla bude u minisu. Ako čekirate ovu opciju moći ćete da u fiskalni dokument promet - prodaja upisujete artkle čije stanje zaliha će biti u minusu posle izdavanja fiskalnog dokumenta. Ako ova opcija nije čekirana, upisivanje artikala čije stanje će biti u minusu posle izdavanja fiskalnog dokumenta neće biti omogućeno. Detaljne informacije u proveri stanja zaliha prilikom upisa artikla u fiskalni dokument promet - prodaja možete da pronađete ovde.
 3. Ne obaveštavaj o minusu u magacinu prilikom upisa artikla u tabelu kod izrade računa. Ako ova opcija nije čekirana, program Sors Kasa će obavestiti korisnika da će stanje zaliha određenog artikla biti u minusu posle izdavanja fiskalnog dokumenta promet - prodaja. Ako je ova opcija čekirana, program Sors Kasa neće obavestiti korisnika da će stanje zaliha određenog artikla biti u minusu posle izdavanja fiskalnog dokumenta promet - prodaja. Detaljne informacije u proveri stanja zaliha prilikom upisa artikla u fiskalni dokument promet - prodaja možete da pronađete ovde. Ova opcija može da se koristi samo ako je opcija Dozvoli da stanje magacina bude u minusu čekirana.
 4. Proveravaj stanje magacina prilikom snimanja računa. Ako je ova opcija čekirana, stanje zaliha će biti proveravano prilikom snimanja fiskalnog dokumenta promet - prodaja.
 5. Proveravaj stanje magacina prilikom izrade predračuna kada se artikal upisuje u tabelu. Ako čekirate ovu opciju, program će proveriti stanje zaliha za svaki artikal prilikom izrade fiskalnog dokumenta predračun-prodaja i obavestiti korisnika ako je stanje zaliha artikla u minusu.
 6. Umanjenje stanja repromaterijala po sastavnici na osnovu računa. Ova opcija se koristi kada se prodaju artikli koji imaju sastavnicu, odnosno normativ (na primer, prilikom prodaje pljeskavice koja je sastavljena od 200 grama mlevenog mesa i lepinje, konobar izdaje fiskalni dokument promet - prodaja u koji upisuje artikal Pljeskavica a stanje zaliha se umanjuje po sastavnici, odnosno stanje zaliha se umanjuje za 200 grama mlevenog mesa i lepinju). Ako u padajućem meniju izaberete stavku Stanje se ne umanjuje, stanje repromaterijala po sastavnici neće biti umanjeno. Ako izaberete stavku Stanje se umanjuje prilikom izdavanja računa, stanje repromaterijala po sastavnici će biti umanjen, odmah pošto se fiskalni dokument promet - prodaja snimi u bazu podataka. Ako izaberete stavku Stanje se umanjuje izdavanjem komande, stanje neće biti umanjeno po sastavnici kada se fiskalni dokument promet - prodaja snimi, već će biti umanjeno izdavanjem komande u programu za maloprodaju Sors.

PODEŠAVANJA VEZANA ZA ŠIFARNIKE

Ako kliknete na dugme Šifarnici otvoriće se grupa podešavanja kao na slici koja sledi.

Podešavanja vezana za šifarnike

ARTIKLI

 1. Prikazuj cenu i količinu artikla koji se nalazi na stanju u prozoru za izbor artikla koji se prikazuje kada se pritisne taster F2. Ako čekirate ovu opciju, prilikom upisa artikla u fiskalni dokument, biće omogućeno da pritiskom na taster F2, prikažete prozor u kome možete da vidite stanje zaliha određenog artikla.
 2. Količina se prikazuje sa tri decimale. Ako čekirate ovu opciju biće omogućen upis količine artikla sa tri decimale.
 3. Šifra artikla može da sadrži slova. Ako čekirate ovu opciju biće omogućeno da šifra artikla sadrži slovne znakove. Ako ova opcija nije čekirana šifra artikla moći će da bude sastavljena isključivo od brojeva.
 4. Sortiraj nazive robnih grupa u padajućem meniju za izbor po redosledu unosa. Ako čekirate ovu opciju, robne grupe će u padajućem meniju biti sortirane po redosledu unosa u svim karticama gde postoji mogućnost izbora robne grupe.
 5. Dozvoli unos više poreskih oznaka. Ako čekirate ovu opciju u kartici za unos artikala i usluga prikazivaće se i opcije za unos dodatnih poreskih stopa. Više o dodatnim poreskim stopama možete da saznate ovde.

RASTERI I SERIJSKI BROJEVI

 1. Artikli mogu da imaju raster/serijski broj. Ako čekirate ovu opciju biće omogućena upotreba rastera/serijskih brojeva. Više o rasterima i serijskim brojevima možete da pročitate ovde.
 2. Prikazuj filter za serijski broj u prozorima za pregled. Ako čekirate ovu opciju u karticama za pregled fiskalnih dokumenata biće prikazan filter za raster/serijski broj. Ova opcija je omogućena samo u slučaju da je opcija Artikli mogu da imaju raster/serijski broj čekirana.
 3. Raster/serijski broj se ne upisuje na predračunima. Ukoliko čekirate ovu opciju rasteri/serijski brojevi se neće koristiti u fiskalnim dokumentima predračun - prodaja. Ova opcija je omogućena samo u slučaju da je opcija Artikli mogu da imaju raster/serijski broj čekirana.

KUPCI

 1. Šifra kupca se upisuje ručno. Ako je ova opcija čekirana, prilikom upisivanja novog kupca, biće potrebno da šifru kupca upišete ručno. Ako ova opcija nije čekirana šifra kupca će se dodeljivati automatski.

POREZI

 1. Opšta stopa PDV. U ovo polje upisuje se opšta stopa PDV koja se koristi za knjiženje dokumenata u finansijskom knjigovodstvu. Podrazumevano je upisana stopa od 20%, koja je važeća u Republici Srbiji.
 2. Posebna stopa PDV. U ovo polje upisuje se posebna stopa PDV koja se koristi za knjiženje dokumenata u finansijskom knjigovodstvu. Podrazumevano je upisana stopa od 10%, koja je važeća u Republici Srbiji.

PODEŠAVANJA VEZANA ZA RAČUN

Ako kliknete na dugme Račun otvoriće se grupa podešavanja kao na slici koja sledi.

Podešavanja vezana za račune

PRIKAZANE OPCIJE

 1. Koristi se ekran na dodir. Ako čekirate ovu opciju biće omogućene opcije vezane za korišćenje ekrana na dodir (na primer, numerička tastatura). Neophodno je imati ekran koji dozvoljava takvu mogućnost.
 2. Prikazuju se tasteri za brzi izbor artikala. Ako je čekirana ova opcija, prilikom izdavanja fiskalnih dokumenata transakcije prodaja biće omogućena upotreba brzih tastera.
 3. Prikazuje se paleta za izbor kupca, poslovne jedinice i upis datuma valute. Ako čekirate ovu opciju u kartici za izdavanje fiskalnih dokumenata transakcije prodaja će biti prikazana paleta u kojoj se nalazi niz opcija (ova paleta je obeležena brojem 1 na slici). U okviru ove palete postoji mogućnost prikazivanja sledećih polja:
  • Prikazuje se polje koje omogućava izbor kupca na osnovu šifre. Ukoliko čekirate ovu opciju u paleti će se prikazati polje za izbor kupca na osnovu šifre kupca.
  • Prikazuje se saldo kartice kupca (pod uslovom da korisnik ima odobrenje za prikazivanje kartice kupca). Ako čekirate ovu opciju u paleti će se prikazati saldo kartice kupca, ukoliko korisnik za to ima odobrenje. Saldo kartice kupca predstavlja razliku između izdatih računa i uplate kupca. Ova opcija ima smisla samo ako se program koristi zajedno sa programom za maloprodaju Sors
  • Prikazuje se datum valute. Ako čekirate ovu opciju u paleti će se prikazati opcija za izbor datuma valute
  • Prikazuje se opcija za promenu poslovne jedinice prilikom izdavanja računa. Ako čekirate ovu opciju u paleti će se prikazati opcija za izbor poslovne jedinice iz padajućeg menija.
 4. Omogući odobravanje popusta. Ako čekirate ovu opciju biće omogućeno odobravanje popusta prilikom izdavanja fiskalnih dokumenta.

POSLOVNA JEDINICA, OTVARANJE VIŠE RAČUNA I IZMENE

 1. Poslovna jedinica. U padajućem meniju Poslovna jedinica možete izabrati poslovnu jedinicu u kojoj je program instaliran. Ova opcija je bitna ako se program koristi zajedno sa programom za maloprodaju Sors zato što se svi izveštaji po poslovnim jedinicama formiraju na osnovu izbora u ovom meniju (na primer, stanje zaliha ili izveštaji o prodaji robe).
 2. Dozvoli otvaranje više računa. Ako čekirate ovu opciju biće omogućeno otvaranje više kartica za izradu fiskalnih dokumenata istovremeno.
 3. Ne evidentiraj izmene u računu. Ako čekirate ovu opciju sve izmene u fiskalnim dokumentima transakcije prodaja će biti evidentirane (brisanje artikla iz fiskalnog dokumenta, izmena stavke). Ova opcija ima smisla samo ako se program koristi zajedno sa programom za maloprodaju Sors obzirom da se izveštaj o izmenama prikazuje u programu za maloprodaju Sors.

UPIS ARTIKLA

 1. Fokus na polju Šifra. Ako čekirate ovu opciju, prilikom izrade fiskalnog dokumenta transakcije prodaja, pošto se artikal upiše u fiskalni dokument, kursor će biti postavljen u polje Šifra.
 2. Po čitanju GTIN fokus na količinu. Ako čekirate ovu opciju prilikom izrade fiskalnih dokumenata transakcije prodaja pošto se GTIN pročita pomoću čitača barkodova kursor će biti postavljen na polje Količina.
 3. Koristi se težinski barkod (barkodovi koji počinju sa brojem 2). Ako čekirate ovu opciju biće omogućena upotreba težinskog barkoda. Težinski barkodovi su barkodovi koje formiraju vage.
 4. Prilikom upisa artikla u dokument proverava se da li jedinica mere može da ima decimalnu vrednost. Ako čekirate ovu opciju prilikom upisa artikala u fiskalni dokument transakcije prodaja program će proveravati da li jedinica mere može da ima decimalnu vrednost (na primer, logično posmatrano, jedinica mere komad ne bi trebalo da ima decimalnu vrednost).

CENE

 1. Koristi cenovnik za kupca. Ako je ova opcija čekirana biće omogućeno korišćenja cenovnika za kupca. Program Sors omogućava formiranje posebnih cenovnika koji mogu da se povežu sa određenim kupcima. Prilikom izdavanja fiskalnih dokumenta transakcije prodaja, kada se fiskalni dokument izdaje kupcu sa kojim je povezan određeni cenovnik, cene artikala će se preuzimati iz cenovnika koji je povezan sa kupcem. Ova opcija ima smisla samo ako se program koristi zajedno sa programom za maloprodaju Sors obzirom da ovi cenovnici mogu da se prave isključivo u programu za maloprodaju Sors.
 2. Dozvoli promenu cene prilikom izrade računa. Ako je ova opcija čekirana biće omogućen proizvoljan unos cene prilikom izrade fiskalnih dokumenta transakcije prodaja.
 3. Zaokruži cenu prilikom obračuna popusta. Ako je ova opcija čekirana cena će posle odobravanja popusta da bude zaokružena na ceo broj.
 4. Ne obračunavaj razliku u ceni prilikom upisa artikla u tabelu (važi samo kada je uključeno prosečenje nabavne cene). Ako čekirate ovu opciju razlika između nabavne i prodajne cene se neće obračunavati prilikom upisivanja artikla u tabelu. Ova opcija ima smisla samo ako se program koristi zajedno sa programom za maloprodaju Sors, obzirom da nabavne cene artikala mogu da se upišu samo preko programa za maloprodaju Sors.

RASTER I SERIJSKI BROJEVI

 1. U računu mogu da se upišu samo rasteri/serijski brojevi koji su upisani u kalkulaciju. Ako čekirate ovu opciju biće zabranjeno proizvoljno upisivanje rastera/serijskih brojeva prilikom izrade fiskalnih dokumenta transakcije prodaja, već će u dokument moći da se upišu samo rasteri/serijski brojevi koji su upisani u preko kalkulacije. Više informacija o rasterima/serijskim brojevima možete da pročitate ovde.

PODEŠAVANJA VEZANA ZA ŠTAMPU

Ako kliknete na dugme Štampa prikazaće se podešavanja kao na slici koja sledi.

Podešavanja vezana za štampu

FORMAT, ŠTAMPAČ, QR KOD I OPERATER

 1. Format. Program Sors Kasa omogućava štampu fiskalnih računa na papirnim rolnama širine 57 do 80 milimetara i na papiru formata A4. U ovom padajućem meniju je potrebno da izaberete format na kome će se štampati fiskalni dokumenti a dostupne su tri opcije: 57mm, 80mm i A4
 2. Računi se štampaju na podrazumevanom štampaču. Program Sors Kasa omogućava da se fiskalni dokumenti štampaju na štampaču koji je u Windowsu podešen kao podrazumevani (default) ili na drugom štampaču koji je instaliran, a nije podešen kao podrazumevani. Ova opcija je korisna u situacijama u kojima se fiskalni dokumenti štampaju na papnim rolnama širine 57 do 80 mm i kada se računar u kome je instaliran program Sors Kasa koristi u dve svrhe: za izdavanje fiskalnih računa i za štampanje drugih dokumenata (kalkulacija, nivelacija i slično). U takvim situacijama, ako bi se štampa fiskalnih dokumenata vršila na štampaču koji u Windowsu podešen kao podrazumevani (default), onda bi se i drugi dokumenti (kalkulacije, nivelacije i slično) štampali u formatu 57 do 80 mm, što svakako nije poželjno. Ako se računar u kome je instaliran program Sors Kasa, pored izdavanja fiskalnih dokumenata, koristi i za štampanje drugih dokumenata, potrebno je da se uradi sledeće: 1) da se štampač A4 formata, na kome se štampaju drugi dokumenti, podesi kao podrazumevani (default) u Widnowsu 2) da se dečekira opcija Računi se štampaju na podrazumevanom štampaču 3) da se u padajućem meniju Štampač na kome se štampaju računi izabere POS štampač, koji štampa na papirnim rolnama širine 57 do 80 mm. Sa druge strane, ako se računar u kome je instaliran program Sors Kasa koristi samo za izdavanje fiskalnih dokumenata onda je je potrebno da se POS štampač podesi kao podrazumevani (default) u Widnowsu a ova opcija treba da bude čekirana.
 3. Štampač na kome se štampaju računi. Ova opcija je u vezi sa opcijom Računi se štampaju na podrazmevanom štampaču i opisana je u stavci 2.
 4. Način formiranja QR koda. QR kod koji se prikazuje u fiskalnom dokumentu kada se odštampa može da bude formiran na dva načina: 1) QR kod može da formira ESIR, odnosno program Sors Kasa ili procesor fiskalnih računa.
 5. Oznaka operatera u obrascu za štampu. U ovom padajućem meniju možete da izabrete da li će u fiskalnom dokumentu, kada se odštampa, biti prikazana oznaka kasira (operatera). Dostupne su tri opcije: 1) Ne koristi se, ako izaberete ovu opciju oznaka operatera neće biti prikazana u fiskalnom dokumentu 2) Naziv korisničkog naloga, ako izaberete ovu opciju kao oznaka operatera u fiskalnom dokumentu će biti prikazan naziv korisničkog naloga koji je ulogovan 3) Napomena korisničkog naloga ako izaberete ovu opciju kao oznaka operatera u fiskalnom dokumentu će biti prikazana napomena korisničkog naloga koji je ulogovan

TEKUĆI RAČUN

 1. Štampaj tekući račun u dokumentima prodaje. Ako je ova opcija čekirana, broj tekućeg računa će biti prikazan prilikom štampe dokumenata transakcije prodaja (promet-prodaja, avans-prodaja, predračun-prodaja, obuka-prodaja). Broj tekućeg računa će biti prikazan posle teksta fiskalnog dokumenta. Ova opcija je naročito korisna u slučaju da se plaćanje po fiskalnom dokumentu vrši virmanski, na tekući račun, jer u takvim situacijama kupac treba da ima informaciju o broju tekućeg računa na koji treba da izvrši uplatu.
 2. Tekući račun koji će biti prikazan u dokumentima prodaje. Ako je opcija Štampaj tekući račun u dokumentima prodaje čekirana, u ovom padajućem meniju možete da izršite izbor tekućeg računa koji će biti odštampan posle teksta fiskalnog računa. U ovom padajućem meniju prikazuju se svi tekući računi koji su upisani u poslovni softver Sors na način koji je opisan ovde.
 3. Štampaj sve tekuće račune u dokumentima prodaje (važi samo za A4 format). Ova opcija je omogućena samo u slučaju da je opcija Štampaj tekući račun u dokumentima prodaje čekirana i da je u padajućem meniju Format izabrana stavka A4. Ako je ova opcija čekirana, posle teksta fiskalnog računa biće prikazani svi tekući računi koji su upisani u poslovni softver Sors na način koji je opisan ovde.

NAPOMENE I PORUKE

 1. Podrazumevana napomena u računu. U ovo polje možete da upišete napomenu koja će se prikazivati u fiskalnim dokumentima promet - prodaja i avans - prodaja u vidu teksta (na primer, tekst može da bude Hvala na kupovini). Napomena koju unesete će biti prikazana posle teksta Kraj fiskalnog računa.
 2. Podrazumevana napomena u predračunu. U ovo polje možete da upišete napomenu koja će se prikazivati u fiskalnim dokumentima predračun - prodaja (na primer, tekst može da bude Predračun važi 3 dana). Napomena koju unesete će biti prikazana posle fiskalnog dokumenta.
 3. Reklamna poruka posle teksta fiskalnog računa. U ovo polje možete da upišete reklamnu poruku koja će se prikazivati u svim fiskalnim dokumentima posle teksta Kraj fiskalnog računa (na primer, Posetite naš novi objekat u ulici...).
 4. Prikaži iznos ostvarenog popusta posle teksta fiskalnog računa. Ako čekirate ovu opciju, u svim vrstama fiskalnih dokumenata, posle teksta Kraj fiskalnog računa ili Ovo nije fiskalni račun, biće prikazan iznos ostvarenog popusta, u formi teksta Ostvarili ste popust od XXX dinara.

E-MAIL NALOG ZA DOSTAVU RAČUNA

Program Sors Kasa omogućava da se fiskalni dokumenti transakcije prodaja šalju kupcu na e-mail. Slanje fiskalnih dokumenata e-mailom obješnjeno je ovde, a da bi program Sors Kasa mogao da šalje fiskalne dokumente putem e-maila, potrebno je da podesite parametre za pristup e-mail nalogu sa koga će poruke biti poslate.

 1. E-mail adresa. U ovo polje potrebno je da upišete e-mail adresu sa koje se poruka šalje
 2. Ime i prezime ili naziv pošiljaoca. U ovo polje treba da upišete ime i prezime ili naziv pošiljaoca
 3. U polje SMTP server potrebno je da upišete adresu smtp servera sa koga se poruka šalje
 4. U polje Port potrebno je da upišete port smtp servera koji se koristi za odlazeće poruke
 5. Server koristi autentifikaciju. Ako server sa koga šaljete poruke koristi autentifikaciju potrebno je da čekirate ovu opciju
 6. Koristi se SSL. Ako server sa koga šaljete poruke koristi SSL potrebno je da čekirate ovu opciju
 7. Podrazumevana podešavanja. U ovom padajućem meniju postoje dve opcije: Gmail ili Yahoo mail koje treba da predstavljaju dva najpopularnija servisa za elektronsku poštu. Ako izaberete jednu od ove dve opcije polja SMTP server, Port, Server koristi autentifikaciju i Koristi se SSL će biti automatski podešena prema javno dostupnim uputstvima servisa za elektronsku poštu koji ste izabrali
 8. Korisničko ime. U polje za unos teksta Korisničko ime je potrebno da upišete korisničko ime za pristup e-mail nalogu preko koga se poruka šalje
 9. Lozinka. U polje za unos teksta Lozinka upišete lozinku za pristup e-mail nalogu preko koga se poruka šalje
 10. Pošalji testni mejl. Ovo dugme služi za slanje e-maila koji proverava ispravnosti podataka koji su upisani u prethodno opisanim poljima. Pošto popunite podatke iz prethodno opisanih polja i kliknete na ovo dugme, otvoriće se prozor u kome možete da upišete e-mail adresu na koju želite da pošaljete testni e-mail. Ako testni e-mail bude primljen na adresi koju ste upisali to znači da su podaci u prethodno opisanim poljima ispravni.

PODEŠAVANJA VEZANA ZA SINHRONIZACIJU

Sinhronizacija podataka se koristi kada u okviru istog pravnog lica posluje više maloprodajnih objekata, poslovnih prostora, a postoji potreba da se podaci o prodaji i artiklima čuvaju na jednom mestu, u jednoj bazi podataka, radi pravljenja raznih vrsta komercijalnih izveštaja (na primer, izveštaja o prodaju robe, izveštaja o stanju zaliha i sličnih).

U slučaju da u poslovnom prostoru, maloprodajnom objektu, postoji stabilna internet veza, podaci o prodaji se odmah upisuju u centralnu bazu podataka i u tom slučaju nema potrebe za sinhronizacijom podataka. Međutim, u slučaju da u poslovnom prostoru, maloprodajnom objektu, ne postoji stabilna internet veza, podaci o prodaji se čuvaju u lokalnoj bazi podataka (u maloprodajnom objektu) a onda se šalju na centralni server kada se uspostavi veza sa internetom.

Sinhronizaciju podataka koja se vrši između lokalne i centralne baze podataka nikako ne treba mešati sa funkcijama koje ima procesor fiskalnih računa jer je sinhronizacija podataka isključivo komercijalnog karaktera i nema nikakve veze sa sistemom fiskalizacije.

Napominjemo da sinhronizacija podataka ima smisla samo ako se program Sors Kasa koristi zajedno sa programom za maloprodaju Sors, obzirom da program Sors Kasa nema komercijalne izveštaje.

Sinhronizacija podataka funkcioniše u dva smera:

 1. Iz centralnog servera u maloprodajni objekat, poslovni prostor, šalje se šifarnik artikala i usluga zajedno sa cenama
 2. Iz maloprodajnog objekta, poslovnog prostora, u centalni server šalju se podaci o prodaji

Kada kliknete na dugme Sinhronizacija prikazaće se opcije kao na slici koja sledi.

Podešavanja vezana za sinhronizaciju

SINHRONIZACIJA

 1. Sinhronizacija. U ovom padajućem meniju možete da izaberete jednu od sledećih opcija:
  • Nije u upotrebi ako se sinhronizacija ne koristi
  • Računar je na prodajnom mestu ako program Sors Kasa nije povezan sa centralnom bazom podataka, odnosno ako se računar u kome je instaliran program Sors Kasa nalazi u maloprodajnom objektu koji nema stabilnu internet vezu
  • Računar služi kao server ako se program Sors Kasa povezuje na centralni server ali se sinhronizacija koristi u drugim maloprodajnim objektima (na primer, ako je program Sors Kasa instaliran u maloprodajnom objektu u kome se nalazi i centralni server i povezan je direktno na centralni server, preko lokalne mreže)

RAČUNAR NA PRODAJNOM MESTU

Ako je u padajućem meniju Sinhronizacija izabrana opcija Računar je na prodajnom mestu potrebno je izvršiti sledeća podešavanja:

 1. Server. U ovo polje treba da upišete adresu centralnog servera po sledećem principu: IP adresa servera, port.
 2. Baza. U ovo polje treba da upišete naziv centralne baze podataka, koja se nalazi u serveru čiju adresu ste upisali.
 3. Korisničko ime. U ovo polje treba da upišete korisničko ime za pristup centralnoj bazi podataka. Ako se za pristup koristi podrazumevano korisničko ime, ovo polje ostavljate prazno.
 4. Lozinka. U ovo polje treba da upišete lozinku za pristup centralnoj bazi podataka. Ukoliko se koristi podrazumevana lozinka, ovo polje ostavljate prazno.
 5. Vreme automatske sinhronizacije u satima (0 znači da se ne koristi automatska sinhronizacija). Omogućena je automatska sinhronizacija, što znači da će program u vremenskom intervalu koji je upisan u ovo polje pokušati da uspostavi vezu sa centralnom bazom podataka i da pošalje podatke o prodaji.
 6. Preuzimanje podataka o artiklima iz maloprodajnog objekta. Podaci o artiklima i uslugama kao i cenama, mogu da se preuzimaju iz centralnog servera. Ako je to slučaj, ova opcija treba da se čekira, posle čega će se otključati dugme Izbor poslovne jedinice sa servera. Potrebno je da kliknete na dugme Izbor poslovne jedinice sa servera i otvoriće se prozor sa svim maloprodajnim objektima koji su evidentirani u centralnoj bazi podataka. Iz ovog spiska treba da izaberete maloprodajni objekat u kome je program Sors Kasa instaliran.

PODEŠAVANJA VEZANA ZA LOGO

Program Sors Kasa omogućava štampanje loga firme u fiskalnim dokumentima pre teksta Fiskalni račun. Logo firme možete da izaberete ako kliknete na dugme Logo.

Podešavanja vezana za logo

Izbor slike u kojoj se nalazi logo možete da izvršite ako kliknete na dugme Pronađi. Ako kliknete na dugme Obriši poništićete sliku loga koja je prethodno izabrana.

Datum poslednje izmene članka: 25.04.2022