1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. poreske stope

PORESKE STOPE

SADRŽAJ

Sistem rada sa poreskim stopama
Kartica za pregled i preuzimanje poreskih stopa

SISTEM RADA SA PORESKIM STOPAMA

U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i pratećim aktima, svaki artikal u programu Sors Kasa mora da ima najmanje jednu poresku stopu koja se koristi za obračun poreza prilikom izdavanja fiskalnih dokumenata (na primer 20%, 10% ili 0%). Svaka poreska stopa ima svoju poresku oznaku, najčešće jedno slovo azbuke (na primer A ili B ili C). Poreska oznaka predstavlja tip poreza (na primer, PDV 20%).

Korisnik programa obavezno dodeljuje poresku stopu svakom artiklu prilikom upisa ili izmene artikla, sa time da poreska stopa ne može da se upiše proizvoljno, već se bira iz padajućeg menija u kome se nalaze poreske stope sa poreskim oznakama koje je propisala Poreska uprava. Poreske stope, koje je propisala Poreska uprava, program Sors Kasa preuzima iz procesora fiskalnih računa (PFR) ili iz sistema za upravljenje fiskalizacijom (SUF).

U programu Sors Kasa, u svim vrstama fiskalnih dokumenata, mogu da se nalaze isključivo poreske stope koje su preuzete iz procesora fiskalnih računa (PFR) ili iz sistema za upravljanje fiskalizacijom (SUF).

Korisnik može da izda komandu za preuzimanje poreskih stopa u bilo kom trenutku ali je preuzimanje poreskih stopa obavezno pre upisa ili uvoza artikla, odnosno pre izdavanja bilo koje vrste fiskalnog dokumenta. Praktično, korisniku će biti onemogućeno da upisuje ili uvozi artikle kao i da izdaje bilo koju vrstu fiskalnog dokumenta dok ne preuzme poreske stope iz PFR ili SUF.

Program Sors Kasa podržava sve aktuelne poreske stope a predviđena je i mogućnost proširenja u slučaju da zakonodavac odluči da doda nove poreske stope.

KARTICA ZA PREGLED I PREUZIMANJE PORESKIH STOPA

Kartici za pregled i preuzimanje poreskih stopa možete da pristupite na sledeći način:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Šifarnici
 2. Zatim u meniju izaberite stavku Poreske stope
 3. Nakon toga prikazuje se kartica za pregled i preuzimanje poreskih stopa koja izgleda kao na slici koja sledi
Prozor za prelged poreskih stopa

Pošto pokrenete karticu u tabeli, koja je na slici označena brojem 3, biće prikazane sve poreske stope koje su prethodno preuzete iz PFR ili SUF. Tabela sadrži sledeće kolone:

 1. Naziv. U ovoj koloni prikazan je naziv poreza (na primer PDV)
 2. Datum početka primene. U ovoj koloni prikazan je datum početka primene poreza
 3. Oznaka. U ovoj koloni prikazane su oznake poreskih stopa koje su uglavnom predstavljene jednim slovom azbuke (na primer F, N, P...)
 4. Stopa. U ovoj koloni prikazana je poreska stopa (na primer 20%)
 5. Način obračuna. U ovoj koloni prikazan je način obračuna poreza. Postoje tri načina na koje porez može da se obračunava:
  1. Od neto cene
  2. Od bruto cene
  3. Fiksan iznos

U slučaju da prethodno niste preuzeli poreske stope iz PFR ili SUF ova tabela će biti prazna i to znači da nećete moći da upisujete artikle ni da izdajete fiskalne dokumente bilo koje vrste.

Preuzimanje poreskih stopa možete da izvršite na jedan od sledećih načina:

 1. Ako želite da poreske stope preuzmete iz procesora fiskalnih računa potrebno je da kliknete na opciju Preuzmi iz PFR, koja je označena brojem 1 na prethodnoj slici
 2. Ako želite da poreske stope preuzmete iz sistema za upravljanje fiskalizacijom potrebno je da kliknete na opciju Preuzmi iz SUF koja je označena brojem 2 na prethodnoj slici

Pošto program preuzme poreske stope bićete u prilici da vidite informaciju o uspešnom preuzimanju (prikazano na slici ispod).

Informacija o uspešno preuzetim poreskim stopama

Spisak poreskih stopa koje se prikazuju u tabeli možete da izvezete u .csv format ako klinete na dugme Izvezi koje je na slici označeno brojem 4.

Datum poslednje izmene članka: 10.01.2022