1. softkom
  2. baza znanja
  3. artikli koji ne ispunjavaju ograničenja fiskalnih uređaja

ARTIKLI KOJI NE ISPUNJAVAJU OGRANIČENJA FISKALNIH UREĐAJA

SADRŽAJ

Problem
Rešenje
Prozor za prikazivanje artikala koji ne ispunjavaju ograničenja fiskalnog uređaja

PROBLEM

Većina fiskalnih uređaja ima ograničenje u pogledu dozvoljenih karaktera u šifri i nazivu artikla ili maksimalnog broja stavki koji mogu da se odštampaju u fiskalnom računu ili zabrane da u fiskalnom računu postoje dva artikla sa istim nazivom.

Tako neki fiskalni uređaji ne podržavaju mogućnost da određeni karakteri budu u nazivu artikla (na primer u nazivu artikla ne može da postoji karakter zarez ,) dok drugu uređaji ograničavaju dužinu šifre artikla (na primer dužina šifre može da bude maksimalno 20 karaktera). Dalje, fiskalni uređaji imaju ograničen broj artikala sa kojima mogu da rade, pa tako kod nekih uređaja šifra artikla ne može da bude veća od određenog broja (na primer, određeni fiskalni uređaju mogu da rade sa makismalno 12.000 artikala, što znači da najveća šifra artikla može da bude 12.000).

U prethodnom izlaganju naveli smo samo nekoliko primera, a ovakvih ograničenja ima još i razlikuju se u zavisnosti od fiskalnog uređaja.

U slučaju da se fiskalnom uređaju na štampu pošalje račun u kome se nalaze stavke koje ne ispunjavaju uslove fiskalnog uređaja, račun neće biti odštampan, fiskalni uređaj će se blokirati (i biće potrebno da se odblokira iz prozora za izveštaj kase) ili će prijaviti grešku koja korisniku nije razumljiva. Sve to može da zbuni korisnika programa koji radi na kasi a u nekim slučajevima i da dovede do stvaranja reda na kasi i zastoja u radu.

REŠENJE

Kako bi se izbegle ovakve situacije program za maloprodaju Sors MP ima tri vida kontrole:

  1. Prilikom unosa artikala program će obavestiti korisnika u slučaju da pokuša da upiše nedozvoljene karatktere u šifru ili naziv artikla, pod uslovom da su u prozoru u kome se vrši podešavanje fiskalnog uređaja u sekciji Fiskalni uređaji koji se koriste u svim maloprodajnim objektima upisani fisklani uređaji koji se koriste.
  2. Program neće dozvoliti slanje računa fiskalnom uređaju na štampu ako račun sadrži artikle koji ne ispunjavaju ograničenja, već će korisniku prikazati jasno obaveštenje sa razlogom zbog koga račun ne može da se odštampa kao i spiskom problematičnih artikala. Na taj način izbegava se blokada fiskalnog uređaja a korisniku je jasno stavljeno do znanja zbog čega račun ne može da se odštampa i kako može da reši problem.
  3. Korisnik programa u svakom trenutku može da prikaže spisak artikala koji ne ispunjavaju ograničenja fiskalnih uređaja na način koji je opisan u odeljku koji sledi.

PROZOR ZA PRIKAZIVANJE ARTIKALA KOJI NE ISPUNJAVAJU OGRANIČENJA FISKLANOG UREĐAJA

Spisak artikala koji ne ispunjavaju ograničenja fiskalnih uređaja možete da prikažete na dva načina:

  1. Iz prozora za pregled artikala. Potrebno je da u ovom prozoru kliknete desnim tasterom miša na bilo koji artikal u tabeli i da u padajućem meniju izaberete opciju Artikli koji ne ispunjavaju ograničenja fiskalnih uređaja. Važno je da napomenemo da će se ova opcija prikazivati samo u slučaju da ste u prozoru u kome se vrši podešavanje fiskalnog uređaja u sekciji Fiskalni uređaju koji se koriste u svim maloprodajnim objektima upisali fisklane uređaje koje koristite.
  2. Iz prozora za izveštaje fiskalne kase, tako što u ovom prozoru kliknete na opciju Artikli koji ne ispunjavaju uslove fisklanog uređaja.

Prozor u kome se prikazuju artikli koji ne odgovaraju uslovima fiskalnih uređaja prikazan je na slici koja sledi:

Prozor u kome se prikazuju artikli koji ne ispunjavaju uslove fiskalnih uređaja

Ako ste ovaj prozor pokrenuli iz prozora za pregled artikala, onda će se u njemu prikazati artikli koji ne ispunjavaju uslove svih fisklanih uređaja koji su upisani u prozoru u kome se vrši podešavanje fiskalnog uređaja u sekciji Fiskalni uređaji koji se koriste u svim maloprodajnim objektima.

Sa druge strane, ako ste ovaj prozor pokrenuli iz prozora za izveštaje kase onda će se u ovom prozoru prikazati samo artikli koji ne ispunjavaju uslove fiskalnog uređaja koji je povezan sa računarom.

Ako kliknete na opciju Informacije o fiskalnim uređajima i ograničenjima koja se nalazi u donjem levom delu prozora na ekranu će se prikazati prozor koji će sadržati informacije o ograničenjima izabranih fisklanih uređaja.

Datum poslednje izmene članka: 13.05.2020