1. softkom
 2. baza znanja
 3. interna otpremnica

INTERNA OTPREMNICA

SADRŽAJ

Koncept
Izdavanje internih otpremnica
Pregled i izmena internih otpremnica
Interne kalkulacije
Dokumenti na osnovu interne otpremnice

KONCEPT

Evidencija prenosa robe između magacina, odnosno organizacionih jedinica u okviru istog pravnog lica obavlja se pomoću dva dokumenta: interne otpremnice i interne kalkulacije. Internom otpremnicom se evidentira izlaz robe iz jednog magacina, odnosno organizacione jedinice, dok se pomoću kalkulacije evidentira ulaz robe u drugi magacin, odnosno organizacionu jedinicu.

Program Sors funkcioniše tako što korisnik formira internu otpremnicu na osnovu koje program automatski pravi internu kalkulaciju. Automatski formiranu internu kalkulaciju korisnik treba da pregleda i zaključi i da na taj način potvrdi da je roba koje je otpremljena iz jedne organizacione jedinice primljena u drugu organizacionu jedinicu.

IZDAVANJE INTERNIH OTPREMNICA

U tekstu koji sledi opisujemo postupak izdavanja internih otpremnica u poslovnom programu Sors.

 1. Da biste pokrenuli prozor za izdavanje internih otpremnica uradite sledeće: u komandnom meniju kliknite na opciju Robni promet.
 2. Potom u meniju kliknite na stavku Otpremnice i prikazaće se novi meni
 3. Kliknite na stavku Interna otpremnica.
 4. Na ekranu se prikazuje prozor koji izgleda kao na slici ispod:
Prozor za izdavanje internih otprenica

U gornjem levom delu prozora (koji je na slici označen brojem 1) nalaze se dva padajuća menija: PJ otpreme - u kome treba da izaberete organizacionu jedinicu iz koje se roba otprema i PJ prijema - u kome treba da izaberete organizacionu jedinicu u koju se roba šalje. Odmah pored ova dva padajuća menija nalazi se polje Datum u koje je potrebno da upišete datum otpreme robe (podrazumevano se prikazuje tekući datum).

Artikle možete da upišete na internu otpremnicu tako što prvo u delu prozora koji je na slici označen brojem 2 u polje Šifra upišete šifru artikla. Postoji mogućnost da umesto šifre artikla u polju Naziv artika izvršite izbor naziva artikla. U polje Količina treba da upišete količinu koja se otprema, a kada to uradite artikal možete da upišete na internu otpremnicu tako što kliknete na dugme Upiši ili tako što pritisnite taster Enter na tastaruri. Odmah zatim artikal će biti upisan u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 3, a vi možete da pristupite unosu sledećeg artikla.

Broj artikala koji može da se upiše na internu otpremnicu nije ograničen.

Ako želite da obrišete određeni artikal sa interne otpremnice, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 3, to možete da uradite tako što kliknete desnim tasterom miša na njega i zatim u meniju koji se pojavi kliknete na stavku Obriši.

Pošto završite sa upisom artikala internu otpremnicu možete da snimite klikom na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom delu prozora.

PREGLED I IZMENA INTERNIH OTPREMNICA

Da biste prikazali izdate interne otpremnice uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
 2. U meniju kliknite na stavku Otpremnice i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled internih otpremnica.

Prozor za pregled internih otpremnica se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

INTERNE KALKULACIJE

Kao što smo rekli u prethodnom izlaganju, na osnovu interne otpremnice poslovni softver Sors automatski formira internu kalkulaciju. Po prijemu robe u organizacionu jedinicu korisnik treba da pregleda i zaključi internu kalkulaciju. Važno je da napomenemo da se roba neće prikazati na stanju (u lager listi) dok korisnik ne pregleda i ne zaključi internu kalkulaciju.

Interne kalkulacije možete da pregledate i zaključite na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u komandnom meniju kliknite na opciju Robni promet.
 2. Zatim je potrebno da u glavnom meniju kliknete na stavku Kalkulacije. Otvara se novi meni u kome treba da izaberete opciju Pregled nezavršenih kalkulacija.
 3. Prozor za pregled nezavršenih kalkulacija se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom softveru Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.
 4. Sada treba da pronađete internu kalkulaciju koju želite da pregledate i zaključite i da zatim kliknete dva puta mišem na nju.
 5. Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor za kalkulaciju cena koji je detaljno opisan ovde. Svi artikli koji su upisani na internu otpremnicu već se nalaze u ovom prozoru.
 6. U donjem levom uglu prozora pronađite dugme Izmeni i kliknite na njega. Sada možete, ako postoji potreba, da izvršite izmenu interne kalkulacije. Izmena interne kalkulacije vrši se na identičan način kao i izmena svake druge kalkulacije (opis postupka izmene kalkulacije je opisan ovde).
 7. Pošto zavšite sa pregledom i eventualnom izmenom interne kalkulacije potrebno je da kliknete na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu.
 8. Kada to uradite na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da potvrdite "Da li želite da zaključite internu kalkulaciju?".
 9. Zaključene interne kalkulacije se više neće prikazivati u prozoru za pregled nezavršenih kalkulacija već će se, kao i sve druge kalkulacije, prikazivati u prozoru za pregled kalkulacija. Ovaj prozor možete da pokrenete tako što prvo u komandnom meniju kliknete na stavku Robni promet, a zatim u glavnom meniju na stavku Kalkulacije. Otvara se novi meni u kome treba da kliknete na opciju Pregled kalkulacija. Rad sa prozorom za pregled kalkulacija opisan je ovde.
 10. Važno je da naglasimo da će se roba koja je evidentirana na internoj kalkulaciji prikazati u lager listi tek pošto zaključite kalkulaciju.

DOKUMENTI NA OSNOVU INTERNE OTPREMNICE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje interna otpremnica utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Interna otpremnica se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Lager lista. Količina robe na lageru se umanjuje u poslovnoj jedinici iz koje se roba otprema i obrnuto - količina robe na lageru se uvećava u poslovnoj jedinici u kojoj se roba prima.
 2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji se nalazi u internoj otpremnici.
 3. KEP. Vrednost robe koja se nalazi u internoj otpremnici se prikazuje na strani zaduženja u minusu, čime se finansijski evidentira izlaz robe iz poslovne jedinice.

Datum poslednje izmene članka: 30.03.2013