1. softkom
 2. baza znanja
 3. maloprodajni račun

MALOPRODAJNI RAČUN

SADRŽAJ

Video
Izdavanje maloprodajnih računa
Pregled maloprodajnih računa
Dokumenti na osnovu računa
Akcijski i količinski popusti u maloprodaji i automatske nivelacije
Podešavanje maloprodajnog objekta

VIDEO

IZDAVANJE MALOPRODAJNIH RAČUNA

U tekstu koji sledi opisujemo postupak izdavanja maloprodajnih računa u programu Sors. Da biste pokrenuli prozor za izdavanje računa uradite sledeće:

 1. Prvo treba da u komandnom meniju izaberite stavku Maloprodaja
 2. Zatim u meniju treba da kliknite na opciju Račun.
 3. Odmah zatim na ekranu se prikazuje prozor kao na slici ispod ovog teksta.
Prozor za maloprodajnog računa

U delu prozora koji je na slici označen brojem 1 nalaze se prodaci o poslovnoj jedinici (koristi se u sličaju da u okviru istog pravnog lica posluje više maloprodajnih objekata) i datumu izdavanja. U polje Datum izdavanja je podrazumevano upisan tekući datum a poslovna jedinica je unapred podešena na način koji je opisan ovde, tako da operater nema potrebe time da se bavi.

U slučaju da se račun izdaje pravnom licu i da je potrebno da se osim fiskalnog računa izda i štampana faktura, u polju Kupac treba da izaberete kupca, odnosno preduzeće na koje će faktura da glasi.

Artikli se upisuju na račun na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da izaberete artikal koji želite da upišete na račun. To možete da uradite tako što ćete u polju Naziv artika izabrati naziv artikla ili tako što ćete u polje Šifra upisati šifru artikla.
 2. Pošto upišete artikal u polju Cena se prikazuje važeća prodajna cena.
 3. U polje Količina treba da upišete količinu koja se prodaje.
 4. Artikal možete da upišete na račun tako što kliknete na dugme Upiši ili tako što pritisnite taster Enter na tastaruri.
 5. Pošto to uradite artikal će biti upisan u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 3, a vi možete da pristupite unosu sledećeg artikla.
 6. Osim na prethodno opisan način, artikal možete da upišete na račun i čitanjem bar koda pomoću bar kod čitača. Pošto pročitate bar kod artikal će odmah biti upisan u tabelu (na račun).

Broj artikala koji može da se upiše na račun nije ograničen. U delu prozora koji je na slici označen brojem 4 prikazana je suma podataka koji se nalaze u tabeli: ukupna količina (zbir količine svih artikala na računu), ukupna prodajna vrednost itd.

Artikal možete da obrišete sa računa, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 3, tako što kliknete desnim tasterom miša na njega i zatim u meniju koji se pojavi kliknete na stavku Obriši.

Pošto završite sa upisom artikala, račun možete da snimite klikom na dugme Snimi, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, ili pritiskom na taster F5. Kada to uradite na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da izaberete način plaćanja. Ovaj prozor je prikazan na slici ispod.

Način plaćanja

U odgovarajuće polje upišite iznos koji je kupac predao i u polju Kusur će se prikazati iznos kusura za vraćanje. Pošto završite sa upisom kliknite na dugme Snimi ili pritisnite taster F5 i račun će biti poslat fiskalnom štampaču na štampu (o načinu na koji program komunicira sa fiskalnim uređajem možete da se informišete ovde).

PREGLED MALOPRODAJNIH RAČUNA

Da biste prikazali maloprodajne račune uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Maloprodaja
 2. U meniju kliknite na opciju Pregled računa.

Prozor za pregled računa se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

DOKUMENTI NA OSNOVU RAČUNA

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje račun utiče ili u kojima treba da bude prikazan. Račun se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Dnevni pazar. Vrednost svih izdatih računa se kumulativno prikazuje u dnevnom pazaru.
 2. Izveštaji o prometu robe i ostvarenoj razlici u ceni se formiraju automatski na osnovu izdatih računa.
 3. Izveštaji o prodaji robe po artiklima se formiraju automatski na osnovu izdatih računa.
 4. KEP. Dnevni pazar se prikazuje na strani razduženja u KEP.
 5. Lager lista. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja se nalazi u računu.
 6. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji se nalazi u računu.

AKCIJSKI I KOLIČINSKI POPUSTI U MALOPRODAJI I AUTOMATSKE NIVELACIJE

Pogram Sors ima mogućnost odobravanja akcijskih i količinskih popusta prilikom izdavanja maloprodajnih računa.

Prilikom odobravanja popusta potrebno je da se naprave dve nivelacije cena: nivelacija kojom se važeća prodajna cena umanjuje za odobreni popust i nivelacija kojom se umanjena prodajna cena vraća na prvobitnu cenu. Na primer, ako je važeća prodajna cena određenog artikla 100 dinara, a odobreni popust iznosi 10%, onda se prvo pravi nivelacija kojom se cena spušta na 90 dinara, a zatim se pravi nivelacija kojom se cena vraća na 100 dinara. Ove dve nivelacije program Sors pravi automatski i korisnik nema potrebe da o njima vodi računa.

Odobravanje popusta u maloprodaji je mogućnost koja je podrazumevano isključena a korisnik može da je uključi na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanja a zatim u meniju ponovo na stavku Podešavanja.
 2. Pošto to uradite otvara se prozor za podešavanje programa koji je detaljno opisan ovde.
 3. Kliknite mišem na karticu Račun koja se nalazi u gornjem delu prozora.
 4. Pronađite opciju Omogući opciju Popust/Rabat na računu.
 5. Ako pored ove opcije postavite znak za potvrdu korisnici će moći da odobravaju popust i obrnuto, ako pored ove opcije nema znaka za potvrdu korisnici neće moći da odobravaju popust.
 6. Pošto izvršite izbor kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora.

PODEŠAVANJE MALOPRODAJNOG OBJEKTA

Da biste podesili maloprodajni objekat koja treba da se prikazuje prilikom izdavanja računa uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanja a zatim u meniju ponovo na stavku Podešavanja.
 2. Pošto to uradite otvara se prozor za podešavanje programa koji je detaljno opisan ovde.
 3. Kliknite mišem na karticu Podrazumevane stvari koja se nalazi u gornjem delu prozora.
 4. Pronađite padajući meni Poslovna jedinica na računu i u njemu izaberite željeni maloprodajni objekat.
 5. Pošto izvršite izbor kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora.

Datum poslednje izmene članka: 13.12.2013