1. softkom
 2. baza znanja
 3. otpremnica

OTPREMNICA

SADRŽAJ

Video
Izdavanje otpremnica
Prikazivanje cene na otpremnici
Izmena prodajne cene
Pregled otpremnica
Izmena otpremnice
Izrada računa na osnovu otpremnice
Dokumenti na osnovu otpremnice

VIDEO

IZDAVANJE OTPREMNICA

U tekstu koji sledi opisujemo postupak izdavanja otpremnica u poslovnom programu Sors:

 1. Da biste pokrenuli prozor za izdavanje otpremnica uradite sledeće: u komandnom meniju kliknite na opciju Robni promet.
 2. Potom u meniju kliknite na stavku Otpremnice i prikazaće se novi meni
 3. Kliknite na stavku Otpremnica.
 4. Pokreće se prozor za izdavanje otpremnica koji izgleda kao na slici ispod:
Prozor za izdavanje otpremnica

U gornjem levom delu prozora koji je na slici označen brojem 1 treba da izaberete kupca kome se roba otprema i da upišete datum otpreme (podrazumevano se prikazuje tekući datum). Ako u sastavu preduzeća posluje više poslovnih jedinica ovde treba da izaberete poslovnu jedinicu iz koje se roba otprema.

Artikle možete da upišete na otpremnicu na sledeći način:

 1. Prvo treba da izvršite izbor artikla što možete da uradite na dva načina: upisom šifre artikla u polje Šifra ili izborom naziva artikla u polju Naziv artika.
 2. U polje Količina treba da upišete količinu koja se otprema.
 3. Cene artikala, u skladu sa željama korisnika programa, mogu a ne moraju da budu prikazane na otpremnici pošto se otpremnica odštampa. Izbor između mogućnosti prikazivanja i ne prikazivanja cena artikala na otpremnici korisnik može da izvrši na način koji je opisan ovde.
 4. U slučaju da se opredelite da se na otpremnici, osim količine, prikazuju i cene artikala treba da imate sledeća pravila u vidu:
  • Pošto izvšite izbor artikla ili upišete šifru artikla njegova važeća cena će biti prikazana u polju Cena.
  • Korisnicima može da bude odobreno ili zabranjeno da vrše promenu važeće prodajne cene artikla prilikom formiranja otpremnice na način koji je opisan ovde.
  • Ukoliko je tako podešeno važeća cena, koja se podrazumevano prikazuje prilikom upisa naziva ili šifre artikla, može da bude promenjena jednostavnim upisom nove cene u polje Cena.
  • U polju Cena može da bude prikazana cena sa PDV ili cena bez PDV (osnovica). Cenu koja će biti prikazana možete da odredite u delu ekrana Prodajna cena koji je na slici označen brojem 2. Izbor koji ovde izvršite će biti zapamćen kao podrazumevan (prikazivaće se svaki sledeći put kada izdajete otpremnicu).
  • U polje Rabat korisnik može da upiše rabat koji je odobren kupcu.
 5. Artikal možete da upišete na otpremnicu tako što kliknete na dugme Upiši ili tako što pritisnite taster Enter na tastaruri.
 6. Pošto to uradite artikal će biti upisan u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 4, a vi možete da pristupite unosu sledećeg artikla.

Broj artikala koji može da se upiše na otpremnicu nije ograničen. U delu prozora koji je na slici označen brojem 5 prikazana je suma podataka koji se nalaze u tabeli: ukupna količina (zbir količine svih artikala na otpremnici), ukupna prodajna vrednost itd.

Ako želite da obrišete određeni artikal sa otpremnice, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 4, to možete da uradite tako što kliknete desnim tasterom miša na njega i zatim u meniju koji se pojavi kliknete na stavku Obriši.

Pošto završite sa upisom artikala otpremnicu možete da snimite klikom na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom delu prozora.

PRIKAZIVANJE CENE NA OTPREMNICI

Cene artikala, u skladu sa željama korisnika programa, mogu a ne moraju da budu prikazane na otpremnici pošto se ona odštampa. Izbor između mogućnosti prikazivanja i ne prikazivanja cena artikala u otpremnici možete da izvršite na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanja a zatim u meniju ponovo na stavku Podešavanja.
 2. Pošto to uradite otvara se prozor za podešavanje programa koji je detaljno opisan ovde.
 3. Kliknite mišem na karticu Opšta koja se nalazi u gorenjem delu prozora.
 4. Pronađite opciju Štampaj otpremnicu bez cena.
 5. Ako pored ove opcije postavite znak za potvrdu cene će biti prikazane kada se otpremnica odštampa i obrnuto, ako pored ove opcije nema znaka za potvrdu cene neće biti prikazane pošto se otpremnica odštampa.

IZMENA PRODAJNE CENA

Važeća prodajna cena se upisuje u polje Cena odmah pošto se izvrši izbor artikla, odnosno pošto se upiše šifra artikla. Korisnicima može da bude odobreno ili zabranjeno da vrše promenu važeće prodajne cene artikla prilikom formiranja otpremnice na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanja a zatim u meniju ponovo na stavku Podešavanja.
 2. Pošto to uradite otvara se prozor za podešavanje programa koji je detaljno opisan ovde.
 3. Kliknite mišem na karticu Račun koja se nalazi u gorenjem delu prozora.
 4. Pronađite opciju Dozvoli promenu cene u računu (važi samo za VP).
 5. Ako pored ove opcije postavite znak za potvrdu korisnici će moći da vrše promenu prodajne cene prilikom formiranja otpremnice i obrnuto, ako pored ove opcije nema znaka za potvrdu korisnici neće moći da vrše pomenu prodajne cene prilikom formiranja otpremnice.
 6. Imajte u vidu da se izbor koji izvršite ovde odnosi na niz dokumenata: otpremnicu, račun, revers i druge.

PREGLED OTPREMNICA

Da biste prikazali izdate otpremnice uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
 2. U meniju kliknite na stavku Otpremnice i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled otpremnica.

Prozor za pregled otpremnica se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

IZMENA OTPREMNICE

Izmenu otpremnice možete da izvršite na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u prozoru za pregled otpremnica pronađete otpremnicu koju želite da izmenite. To možete da uradite na način koji opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Pošto pronađete otpremnicu koju želite da izmenite kliknite desnim tasterom miša na nju i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Prikaži otpremnicu.
 3. Odmah zatim na ekranu se prikazuje otpremnica u prozoru koji je identičan prozoru koji se koristi za izdavanje otpremnice.
 4. U donjem levom delu prozora pronađite dugme Izmeni i kliknite mišem na njega.
 5. Dalji postupak je identičan postupku izdavanja otpremnice koji je opisan ovde.

IZRADA RAČUNA NA OSNOVU OTPREMNICE

Program Sors omogućava automatsku izradu računa na osnovu jedne ili više otpremnica. To funkcioniše tako što korisnik izvrši izbor jedne ili više otpremnica na osnovu kojih želi da formira račun a program automatski izvrši sabiranje artikala i novčanih vrednosti i formira račun.

Da biste formirali račun na osnovu jedne ili više otpremnica uradite sledeće:

 1. Prvo je potrebno da u prozoru za pregled otpremnica selektujete jednu ili više otpremnica na osnovu kojih želite da napravite račun. To možete da uradite na način koji je opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Pošto izvršite selekciju kliknite na dugme Napravi račun koje se nalazi u vrhu prozora.
 3. Odmah zatim prikazaće se prozor za izradu računa koji će biti popunjen sa artiklima koji se nalaze na izabranim otpremnicama.

DOKUMENTI NA OSNOVU OTPREMNICE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje otpremnica utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Otpremnica se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Lager lista. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja se nalazi u otpremnici.
 2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se nalazi u opremnici.
 3. KEP. Otpremnica se prikazuje na strani razduženja i na taj način se finansijski evidentira izlaz robe iz skladišta.

Datum poslednje izmene članka: 22.05.2013