1. softkom
 2. baza znanja
 3. kalkulacija

KALKULACIJA

Kalkulacija je knjigovodstvena isprava koja dokumentuje postupak formiranja prodajne cene robe kao i ulaz robe u magacin. U ovom članku analiziramo kalkulaciju za robu koja je nabavljena na domaćem tržištu dok informacije o kalkulaciji za robu koja je nabavljena na inostranom tržištu možete da pronađete ovde.

SADRŽAJ

Video
Prozor za kalkulaciju cene
Prozor za pregled kalkulacija
Obračun zavisnih troškova nabavke
Brojevi kalkulacije
Automatska nivelacija
Dokumenti na osnovu kalkulacije
Spisak podataka u kalkulaciji

VIDEO

PROZOR ZA KALKULACIJU CENE

Da biste pokrenuli prozor za formiranje kalkulacije cena uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
 2. U meniju kliknite na stavku Kalkulacije i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Kalkulacija.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor u kome se vrši kalkulacija cene a koji izgleda kao na slici ispod.
Prozor za kalkulaciju cene

U delu prozora Podaci o dokumentu koji je na slici označen brojem 1 treba da upišete broj kalkulacije, datum kalkulacije kao i da izaberete dobavljača. U slučaju da u sastavu preduzeća posluje više poslovnih jedinica ovde treba da izaberete poslovnu jedinicu za koju se roba nabavlja.

Kalkulacija cene artikla vrši se u delu prozora koji je na slici označen brojem 2 na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da izaberete artikal za koji se vrši kalkulacija cene. To možete da uradite tako što ćete u polju Naziv artikla izabrati naziv artikla ili tako što ćete u polje Šifra upisati šifru artikla.
 2. U polje Nabavna cena treba da upišete nabavnu cenu artikla, a u polje rabat eventualni Rabat koji je odobren od strane dobavljača.
 3. U polje Količina treba da upišete isporučenu količinu.
 4. Postoji nekoliko mogućnosti za formiranje prodajne cene artikla. Ove mogućnosti se nalaze u prozoru za podešavanje koji možete da pokrenete tako što kliknite na dugme Podešavanje, koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 3. Pošto se prozor za podešavanje prikaže na ekranu u padajućem meniju Način obračuna prodajne cene treba da izaberete jedan od sledećih načina za obračun:
  • Prodajna cena sa PDV. U slučaju da izaberete ovu opciju u polje Prodajna cena treba da upišete konačnu prodajnu cenu sa PDV, a program će da obračuna PDV, poresku osnovicu, maržu i razliku u ceni.
  • Marža. U slučaju da izaberete ovu opciju u polje Marža treba da upišete željenu maržu a program će na osnovu upisane nabavne cene da obračuna poresku osnovicu, PDV, konačnu prodajnu cenu i razliku u ceni.
  • Razlika u ceni. U slučaju da izaberete ovu opciju u polje RUC treba da upišete željenu razliku u ceni a program će na osnovu upisane nabavne cene da obračuna poresku osnovicu, PDV, konačnu prodajnu cenu i maržu.
  • Prodajne cene bez PDV. U slučaju da izaberete ovu opciju u polje Prodajna cena treba da upišete prodajnu cenu bez PDV, odnosno poresku osnovicu, a program će da da obračuna PDV, konačnu prodajnu cenu, razliku u ceni i maržu.
  • Dosadašnja cena. Ova opcija onemogućava promenu prodajne cene već evidentira dosadašnju prodajnu cenu.

Artikal možete da upišete na kalkulaciju tako što kliknete na dugme Upiši ili tako što pritisnite dugme Enter na tastaruri. Pošto to uradite artikal će biti upisan u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 4, a vi možete da pristupite unosu sledećeg artikla.

U tabeli koja je na prethodnoj slici označena brojem 4 postoje svi podaci koji su nepohodni za evidenciju kalkulacije cena artikla (spisak svih podataka koji se nalaze u tabeli možete da vidite ovde) a kompletan obračun urađen je automatski.

Broj artikala koji može da se upiše na kalkulaciju nije ograničen. U delu ekrana koji je na slici označen brojem 5 prikazane su ukupne vrednost svih artikala koji su upisani na kalkulaciju: ukupna nabavna cena, ukupna prodajna cena, ukupan PDV...

Ako želite da obrišete određeni artikal sa kalkulacije, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 4, to možete da uradite tako što kliknete desnim tasterom miša na njega i zatim u meniju koji se pojavi kliknete na stavku Obriši.

Pošto završite sa unosom artikala potrebno je da kliknete na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora i kalkulacija će biti upisana u bazu podataka.

PROZOR ZA PREGLED KALKULACIJA

Prozor za pregled kalkulacija možete da pokrenete na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknete na stavku Robni promet.
 2. Zatim u meniju klikinte na stavku Kalkulacije i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da izaberete opciju Pregled kalkulacija.

Prozor za pregled kalkulacija se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

OBRAČUN ZAVISNIH TROŠKOVA NABAVKE

Zavisne troškove nabavke možete da obračunate na način koji je opisan ovde.

BROJEVI KALKULACIJE

Program omogućava da broj kalkulacije može da bude broj računa dobavljača, neka proizvoljna oznaka po želji korisnika ili broj koji program automatski dodeljuje po redu (1,2,3). Način na koji želite da numerišete kalkulacije možete da odredite na sledeći način:

 1. U komandom meniju kliknite na stavku Podešavanja a zatim u meniju ponovo izaberite stavku Podešavanja.
 2. Otvara se prozor u kome možete da izvršite većinu podešavanja programa a koji je detaljno opisan ovde.
 3. Da bi ste odredili način numeracije kalkulacija kliknite na karticu Opšta koja se nalazi u vrhu prozora.
 4. U sekciji Globalna podešavanja pronađite polje za potvrdu Broj kalkulacije se dodeljuje automatski.
 5. Ako je ova opcija čekirana program će voditi računa o numerisanju kalkulacije, a brojevi će ići redom.
 6. Ako ova opcija nije čekirana korisnici će moći sami proizvoljno da upisuju brojeve kalkulacija.

AUTOMATSKA NIVELACIJA

Program automatski vrši nivelaciju cena onih artikala koji se u trenutku nabavke nalaze na stanju u skladištu, a čija je važeća prodajna cena različita od cene koja je upisana na kalkulaciju.

Na primer, ako se u skladištu nalazi 5 komada određenog artikla po prodajnoj ceni od 1.000,00 dinara i ako se izvrši nabavka još 10 komada istog artikla, ali se na kalkulaciju upiše prodajna cena od 1.200,00 dinara, onda će program automatski napraviti nivelaciju cene za 5 artikla koji se nalaze u skladištu.

DOKUMENTI NA OSNOVU KALKULACIJE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje kalkulacija utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Kalkulacija se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Lager lista. Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u kalkulaciji. Prodajna cena robe, odnosno vrednost lagera po prodajnim cenama, se automatski prilagođava prodajnim cenama koje su upisane u kalkulaciju.
 2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se nalazi u kalkulaciji.
 3. Cenovnik. Cenovnik se automatski ažurira na osnovu novih prodajnih cena koje su upisane u kalkulaciju.
 4. KEP. Vrednost robe sa kalkulacije se prikazuje na strani zaduženja u KEP knjizi.
 5. Izveštaji o nabavci robe.

SPISAK PODATAKA U KALKULACIJI

Sledi spisak svih podataka koji se obrađuju i arhiviraju u kalkulaciji koja je napravljena za robu nabavljenu na domaćem tržištu:

 1. Datum prijema robe
 2. Dobavljač
 3. Broj kalkulacije
 4. Zavisni troškovi po kalkulaciji (npr. troškovi prevoza)
 5. Spisak artikala koji ulaze u magacin. Za svaki artikal evidentiraju se sledeći podaci:
  • Naziv artikla
  • Šifra artikla
  • Nabavna cena
  • Nabavna vrednost
  • Rabat
  • Cena posle rabata
  • Vrednost posle rabata
  • Količina
  • Preračunati zavisni troškovi po artiklu
  • Bruto nabavna cena (nabavna cena + preračunati troškovi po artiklu)
  • Bruto nabavna vrednost (bruto nabavna cena * količina)
  • Trgovačka marža
  • Prodajna cena bez PDV
  • PDV
  • Prodajna cena
  • Prodajna vrednost

Datum poslednje izmene članka: 03.11.2012