1. softkom
 2. baza znanja
 3. kalkulacija za robu iz uvoza

KALKULACIJA ZA ROBU IZ UVOZA

SADRŽAJ

Prozor za unos kalkulacija
Prozor za pregled kalkulacija
Obračun zavisnh troškova nabavke
Brojevi kalkulacije
Automatska nivelacija
Dokumenti na osnovu kalkulacije
Spisak podataka u kalkulaciji

PROZOR ZA UNOS KALKULACIJA

Pokretanje prozora u kome se vrši kalkulacija cene za robu iz uvoza obavlja se na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u komandnom meniju kliknete na stavku Robni promet.
 2. Pošto to uradite treba da u meniju kliknete na stavku Kalkulacije i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da izaberete opciju Kalkulacija (uvoz).
 3. Odmah zatim će se prikazati prozor sa slike koja sledi.

Broj kalkulacije, datum kalkulacije i dobavProzor za unos kalkulacije za robu iz uvozaljača možete da upišete u gornjem levom delu prozora koji je na slici označen brojem 1. Ako u sastavu preduzeća posluje više poslovnih jedinica u ovom delu prozora treba da izaberete i poslovnu jedinicu za čije potrebe se roba nabavlja. U deo prozora Podaci o carini i kursu koji je na slici označen brojem 2 možete da unesete srednji devizni kurs na dan uvoza robe kao i važeći carinski kurs.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 3 možete da izvršite kalkulaciju cene artikla na način koji je opisan u tekstu koji sledi:

 1. Prvo je potrebno da izaberete artikal za koji želite da izvršite kalkulaciju tako što ćete u polju Naziv artika da izaberete naziv artikla ili tako što ćete u polje Šifra da upišete šifru artikla.
 2. Nabavnu cenu artikla izraženu u devizama treba da upišete u polje Nabavna cena, dok u polje Rabat treba da unesete eventualni rabat koji je odobren od strane dobavljača.
 3. U polje Količina treba da upišete količinu koju je dobavljač isporučio.
 4. U polje Carinska stopa možete da upišete carisnku stopu koja se primenjuje na artikal. Ovde napominjemo da carinski troškovi mogu da se obračunaju na dva načina: prvi način podrazumeva da u polje Carinska stopa upišete carinsku stopu za svaki artikal koji uvozite a da onda program obračuna ukupnu vrednost carine. Drugi način je da carinski račun uključite u zavisne troškove nabavke pa da program ukupne carisnke troškove rasporedi po artiklima proporcionalno vrednosti ili količini.
 5. U polje Akciza možete da upišete vrednost akcize u slučaju da uvozite akciznu robu.
 6. Program Sors nudi niz mogućnosti za formiranje prodajne cene artikla koje možete da nađete u prozoru za podešavanje. Ovaj prozor možete da pokrenete tako što kliknite na dugme Podešavanje, koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 3. Kada pokrenete prozor za podešavanje treba da u padajućem meniju Način obračuna prodajne cene izaberete jedan od sledećih načina za formiranje prodajne cene:
  • Prodajna cena sa PDV. U slučaju da izaberete ovu opciju u polje Prodajna cena treba da upišete konačnu prodajnu cenu sa PDV, a program će da obračuna PDV, poresku osnovicu, maržu i razliku u ceni.
  • Marža. U slučaju da izaberete ovu opciju u polje Marža treba da upišete željenu maržu a program će na osnovu upisane nabavne cene da obračuna poresku osnovicu, PDV, konačnu prodajnu cenu i razliku u ceni.
  • Razlika u ceni. U slučaju da izaberete ovu opciju u polje RUC treba da upišete željenu razliku u ceni a program će na osnovu upisane nabavne cene da obračuna poresku osnovicu, PDV, konačnu prodajnu cenu i maržu.
  • Prodajne cene bez PDV. U slučaju da izaberete ovu opciju u polje Prodajna cena treba da upišete prodajnu cenu bez PDV, odnosno poresku osnovicu, a program će da da obračuna PDV, konačnu prodajnu cenu, razliku u ceni i maržu.
  • Dosadašnja cena. Ova opcija onemogućava promenu prodajne cene već evidentira dosadašnju prodajnu cenu.

Klikom na dugme Upiši ili pritiskom tastera Enter na tastaturi artikal se upisuje na kalkulaciju, odnosno u u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 4, a vi možete da pristupite unosu sledećeg artikla.

U tabeli koja je na prethodnoj slici označena brojem 4 postoje svi podaci koji su nepohodni za evidenciju kalkulacije cene artikla (spisak svih podataka koji se nalaze u tabeli možete da vidite ovde) a kompletan obračun urađen je automatski.

Broj artikala koji može da se upiše na kalkulaciju nije ograničen. U delu ekrana koji je na slici označen brojem 5 prikazane su ukupne vrednost svih artikala koji su upisani na kalkulaciju: ukupna nabavna cena, ukupna prodajna cena, ukupan PDV...

Ako želite da obrišete određeni artikal sa kalkulacije, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 4, to možete da uradite tako što kliknete desnim tasterom miša na njega i zatim u meniju koji se pojavi kliknete na stavku Obriši.

Pošto završite sa unosom artikala potrebno je da kliknete na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora i kalkulacija će biti upisana u bazu podataka.

PROZOR ZA PREGLED KALKULACIJA

Prozor za pregled kalkulacija možete da pokrenete na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknete na stavku Robni promet.
 2. Zatim u meniju klikinte na stavku Kalkulacije i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da izaberete opciju Pregled kalkulacija.

Prozor za pregled kalkulacija se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

OBRAČUN ZAVISNIH TROŠKOVA NABAVKE

Zavisne troškove nabavke možete da obračunate tako što kliknete dva puta mišem na polje Troškovi koje se nalazi u gornjem delu ekrana (označen brojem 6 na slici). Otvoriće se prozor u kome treba da izaberete račune dobavljača koje želite da prikažete kao zavisne troškove. Više o načinu na koji se obračunavaju zavisni troškovi kao i detaljno uputstvo za izbor zavisnih troškova možete da pronađete ovde.

BROJEVI KALKULACIJE

Poslovni program Sors omogućava da broj kalkulacije može da bude broj računa dobavljača, neka proizvoljna oznaka po želji korisnika ili broj koji program automatski dodeljuje po redu (1,2,3). Postupak izbora načina numeracije kalkulacije je opisan ovde.

AUTOMATSKA NIVELACIJA

Program automatski vrši nivelaciju cena onih artikala koji se u trenutku nabavke nalaze na stanju u skladištu a čija je važeća prodajna cena različita od cene koja je upisana na kalkulaciju. Više o automatskim nivelacijama možete da saznate ovde.

DOKUMENTI NA OSNOVU KALKULACIJE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje kalkulacija utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Kalkulacija se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Lager lista. Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u kalkulaciji. Prodajna cena robe, odnosno vrednost lagera po prodajnim cenama, se automatski prilagođava prodajnim cenama koje su upisane u kalkulaciju.
 2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se nalazi u kalkulaciji.
 3. Cenovnik. Cenovnik se automatski ažurira na osnovu novih prodajnih cena koje su upisane u kalkulaciju.
 4. KEP. Vrednost robe sa kalkulacije se prikazuje na strani zaduženja u KEP knjizi.
 5. Izveštaji o nabavci robe.

SPISAK PODATAKA U KALKULACIJI

Sledi spisak svih podataka koji se obrađuju i arhiviraju u kalkulaciji koja je napravljena za robu nabavljenu na inostranom tržištu

 1. Datum prijema robe
 2. Dobavljač
 3. Broj kalkulacije
 4. Zavisni troškovi po kalkulaciji do granice (npr. troškovi prevoza koji su plaćeni prevozniku iz inostranstva)
 5. Zavisni troškovi po kalkulaciji od granice (npr. troškovi prevoza koji su plaćeni domaćem prevozniku)
 6. Carinski kurs
 7. Srednji kurs NBS
 8. Spisak artikala koji ulaze u magacin. Za svaki artikal evidentiraju se sledeći podaci:
  • Naziv artikla
  • Šifra artikla
  • Nabavna cena (u stranoj valuti)
  • Nabavna cena (u dinarima)
  • Nabavna vrednost (u stranoj valuti)
  • Nabavna vrednost (u dinarima)
  • Rabat
  • Cena posle rabata
  • Vrednost posle rabata
  • Količina
  • Preračunati troškovi po artiklu
  • Carinska stopa
  • Carina
  • Akciza
  • Bruto nabavna cena u stranoj valuti (nabavna cena + preračunati troškovi po artiklu + carina + akciza)
  • Bruto nabavna cena u domaćoj valuti (nabavna cena + preračunati troškovi po artiklu + carina + akciza)
  • Bruto nabavna vrednost u stranoj valuti (bruto nabavna cena * količina)
  • Bruto nabavna vrednost u domaćoj valuti (bruto nabavna cena * količina)
  • Trgovačka marža
  • Prodajna cena bez PDV
  • PDV
  • Prodajna cena
  • Prodajna vrednost

Datum poslednje izmene članka: 22.10.2012