1. softkom
 2. baza znanja
 3. robno knjigovodstvo
 4. kalkulacija za robu iz uvoza

KALKULACIJA ZA ROBU IZ UVOZA

SADRŽAJ

Prozor za unos kalkulacija
Prozor za pregled kalkulacija
Automatska nivelacija
Izveštaji koji se formiraju automatski na osnovu kalkulacije
Spisak podataka u kalkulaciji

PROZOR ZA UNOS KALKULACIJA

Pokretanje prozora u kome se vrši kalkulacija cene za robu nabavljenu na inostranom tržištu u poslovnom programu Sors, obavlja se na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u komandnom meniju kliknete na stavku Robni promet.
 2. Nakon toga, potrebno je da u meniju kliknete na stavku Kalkulacije i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da izaberete opciju Kalkulacija (uvoz).
 3. Prikazaće se prozor sa sledeće slike:
Prozor za unos kalkulacije za robu iz uvoza

Rad u prozoru u kome se vrši kalkulacija cene za artikale koji su nabavljeni na inostranom tržištu veoma malo se razlikuje u odnosu na prozor u kome se vrši kalkulacija cene za artikale koji su nabavljeni na domaćem tržištu.

U delu prozora Podaci o dokumentu (na slici označen brojem 2) koji je detaljno objašnjen ovde, evidentiraju se podaci koji se odnose na kalkulaciju: poslovna jedinica, dobavljač, broj računa na osnovu koga se kalkulacija evidentira kao i datum kalkulacije.

U delu prozora Podaci za račun dobavljača koji je na slici označen brojem 3 i detaljno objašnjen ovde, evidentiraju se podaci koji se odnose na račun dobavljača: datum izdavanja, datum valute i način plaćanja.

U delu prozora Podaci o kursu, koji je na slici označen brojem 4, potrebno je da u polje Srednji upišete srednji kurs Narodne banke Srbije po kome će biti obračunata nabavna cena izražena u dinarima, a u polje Carinski potrebno je da upišete carinski kurs koji se nalazi na JCI (jedinstvenoj carinskoj ispravi). Po carinskom kursu biće obračunati carinski troškovi i, ukoliko postoje, troškovi nastali u inostranstvu.

U delu prozora Podaci o troškovima, koji je na slici označen brojem 5, možete da evidentirate zavisne troškove nabavke. Troškove nastale u inostranstvu možete da evidentirate u jednom od polja Do granice u domaćoj ili inostranoj valuti. Troškove koji su nastali u zemlji možete da uključite u kalkulaciju cene ako dva puta kliknete na polje Od granice, na način koji je detaljno objašnjen ovde.

Upis artikla u kalkulaciju, koji se obavlja u delu prozora koji je na slici označen brojem 1, detaljno je opisan ovde. Razlike su minimalne i navedene u nastavku teksta:

 1. Izbor artikla ne može da se vrši na osnovu bar-koda,
 2. U polje Nabavna cena (Ino) potrebno je upisati nabavnu cenu izraženu u inostranoj valuti,
 3. Carinski troškovi u poslovnom programu Sors mogu da se obračunaju na dva načina:
  • prvi način podrazumeva da za svaki artikal koji upisujete u kalkulaciju, u polje Carinska stopa upišete propisanu carinsku stopu, na osnovu koje će program da obračuna vrednost carinskih troškova. Ovaj način se koristi u slučajevima kada artikli, koji se upisuju u kalkulaciju imaju različite carinske stope.
  • drugi način koristi se u situacijama kada su carinske stope za artikle koji se upisuju u kalkulaciju iste. U takvim situacijama jednostavnije je da carinski račun uključite u zavisne troškove nabavke, a program će ukupne carinsnke troškove proporcionalno da rasporedi po artiklima.

Klikom na dugme Upiši ili pritiskom tastera Enter na tastaturi artikal se upisuje u kalkulaciju, odnosno u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 7, a vi možete da pristupite unosu sledećeg artikla.

Ukoliko evidentirate artikle koji imaju serijski broj ili raster, nakon što kliknete na dugme Upiši, otvoriće se prozor u kome je potrebno da unesete količine za svaki raster ili serijski broj. Više o radu u ovom prozoru pročitajte ovde.

U tabeli koja je na prethodnoj slici označena brojem 7, nalaze svi podaci koji su nepohodni za evidenciju kalkulacije cene artikla (spisak svih podataka koji se nalaze u tabeli možete da vidite ovde) a kompletan obračun urađen je automatski.

Ukoliko želite da obrišete određeni artikal koji se nalazi u tabeli broj 7, da izmenite podatke koji se odnose na njega, ili izmenite raster/serijski broj, potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na artikal i da u meniju koji se prikaže odaberete jednu od ponuđenih opcija.

Ako kalkulacija ima veliki broj artikala i želite određeni artikal da pronađete u tabeli, koja je na slici označena brojem 7, možete jednostavno da kliknete desnim tasterom miša na bilo koji artikal u tabeli i da izaberete opciju Pronađi artikal u tabeli, nakon čega će se otvoriti novi prozor u kome je potrebno da unesete naziv ili šifru artikla koji želite da pronađete i da kliknete na dugme OK. Pošto to uradite, artikal koji želite da pronađete biće označen u tabeli.

Broj artikala koji može da se upiše u kalkulaciju nije ograničen.

U delu ekrana koji je na slici označen brojem 8 prikazane su ukupne vrednost svih artikala koji su upisani na kalkulaciju: ukupna nabavna cena, ukupna prodajna cena, ukupna vrednost PDV...

Pošto završite sa unosom svih artikala, potrebno je da kliknete na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora i kalkulacija će biti upisana u bazu podataka.

U poslovnom softveru Sors brojevi kalkulacija dodeljuju se automatski i idu po redu (1,2,3...). Ukoliko u okviru istog pravnog subjekta posluje više poslovnih jedinica, u svakoj poslovnoj jedinici brojevi kalulacija će počinjati od jedinice i ići po redu. Brojeve kalkulacija možete da promenite u pregledu kalkulacija.

PROZOR ZA PREGLED KALKULACIJA

Prozor za pregled kalkulacija možete da pokrenete na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknete na stavku Robni promet.
 2. Zatim u meniju klikinte na stavku Kalkulacije i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da izaberete opciju Pregled kalkulacija.

Prozor za pregled kalkulacija se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Više o specifičnim opcijama koje postoje u pregledu kalkulacija možete da pročitate ovde.

AUTOMATSKA NIVELACIJA

Program automatski vrši nivelaciju cena onih artikala koji se u trenutku nabavke nalaze na stanju u skladištu a čija je važeća prodajna cena različita od cene koja je upisana na kalkulaciju. Više o automatskim nivelacijama možete da saznate ovde.

IZVEŠTAJI KOJI SE FORMIRAJU AUTOMATSKI NA OSNOVU KALKULACIJE

Poslovni program Sors automatski ažurira sve izveštaje na koje kalkulacija utiče, ili u kojima treba da bude prikazana. Kalkulacija se prikazuje ili ima uticaj na izveštaje koji su specifikovani ovde.

SPISAK PODATAKA U KALKULACIJI ZA ROBU KOJA JE NABAVLJENA NA INOSTRANOM TRŽIŠTU

Sledi spisak svih podataka koji se obrađuju i arhiviraju u kalkulaciji koja je napravljena za robu nabavljenu na inostranom tržištu:

 1. Datum prijema robe, odnosno datum pod kojim se zavodi kalkulacija,
 2. Dobavljač,
 3. Broj kalkulacije,
 4. Broj računa dobavljača na osnovu koga je urađena kalkulacija,
 5. Datum izdavanja i valuta plaćanja računa, na osnovu koga je urađena kalkulacija,
 6. Zavisni troškovi po kalkulaciji do granice (npr. troškovi prevoza koji su plaćeni prevozniku iz inostranstva),
 7. Zavisni troškovi po kalkulaciji od granice (npr. troškovi prevoza koji su plaćeni domaćem prevozniku),
 8. Carinski kurs,
 9. Srednji kurs NBS,
 10. Spisak artikala koji ulaze u magacin. Za svaki artikal evidentiraju se sledeći podaci:
  • Naziv artikla,
  • Šifra artikla,
  • Nabavna cena izražena u inostranoj i domaćoj valuti,
  • Rabat,
  • Cena posle rabata izražena u inostranoj i domaćoj valuti,
  • Količina,
  • Vrednost posle rabata izražena u domaćoj i inostranoj valuti,
  • Preračunati zavisni troškovi nabavke po artiklu,
  • Iznos carinskih troškova,
  • Bruto nabavna vrednost u domaćoj valuti (bruto nabavna cena pomnožena sa količinom),
  • Bruto nabavna cena u domaćoj valuti (nabavna cena uvećana za preračunate troškovi po artiklu i carinske troškove),
  • Trgovačka marža,
  • Razlika u ceni po jedinici mere,
  • Osnovica za obračun PDV izražena po jedinici mere,
  • Stopa PDV,
  • Iznos PDV po jedinici mere,
  • Prodajna cena,
  • Ukupna vrednost osnovice za obračun PDV (osnovica po jedinici mere pomnožena sa brojem nabavljenog artikla),
  • Ukupna vrednost PDV,
  • Ukupna prodajna vrednost,
  • Ukupna vrednost razlike u ceni.

Datum poslednje izmene članka: 11.06.2020