1. softkom
 2. baza znanja
 3. nivelacija

NIVELACIJA

Nivelacija je knjigovodstveni dokument kojim se evidentira promena cene robe u magacinu.

SADRŽAJ

Video
Prozor za nivelaciju cena
Važeće cene
Pregled i izmena nivelacija
Dokumenti na osnovu nivelacije

VIDEO

PROZOR ZA NIVELACIJU

Nivelacija se u poslovnom programu Sors vrši na sledeći način:

 1. Prvo treba da u komandnom meniju kliknete na stavku Robni promet.
 2. Zatim je potrebno da u meniju izaberete opciju Nivelacije i prikazaće se novi meni u kome treba da kliknete na opciju Nivelacija.
 3. Odmah zatim se prikazuje prozor za nivelaciju cena koji izgleda kao na slici koja sledi:
Prozor za nivelaciju cena

Sada je potrebno da u tabeli (označena brojem 2 na prethodnoj slici) pronađete artikle kojima želite da promenite cenu. Artikle možete da pretražujete po kriterijumima koji se nalaze u gornjem delu prozora koji je na slici označen brojem 1: robna grupa, šifra artikla i naziv artikla.

Nivelacija cena može da se izvrši tako što se selektuje jedan ili više artikala i zatim klikne mišem na dugme Upiši. Odmah zatim na ekranu će se prikazati prozor sa slike ispod:

Prozor za nivelaciju cena

U ovom prozoru treba da formirate novu prodajnu cenu artikla. Postoji nekoliko načina da to uradite:

 1. Dodavanjem marže. Ako želite da na ovaj način formirate novu prodajnu cenu treba da postavite znak za potvrdu pored opcije Dodavanjem marže od i da zatim u polje koje se nalazi u produžetku ove opcije upišete željenu maržu. Program će na osnovu nabavne cene da obračuna novu prodajnu cenu i ostale neophodne vrednosti kao što su poreska osnovica, razlika u ceni, PDV i drugo.
 2. Dodavanjem razlike u ceni. U slučaju da želite da novu cenu formirate dodavanjem razlike u ceni na nabavnu cenu, potrebno je da prvo postavite znak za potvrdu ispred polja Razlika u ceni i da zatim u polje koje se nalazi u produžetku ove opcije upišete željenu razliku u ceni. Program će na osnovu nabavne cene da obračuna novu prodajnu cenu i ostale neophodne vrednosti kao što su poreska osnovica, razlika u ceni, PDV i drugo.
 3. Upisom nove prodajne cene bez PDV. Ako želite da formirate novu cenu upisom prodajne cene bez PDV (poreske osnovice) treba da postavite znak za potvrdu ispred opcije Prodajna cena bez PDV i da zatim u polje koje se nalazi u produžetku ove opcije upišete željenu cenu.
 4. Upisom nove prodajne cene sa PDV. U slučaju da je potrebno da formirate novu cenu upisom prodajne cene treba da postavite znak za potvrdu ispred opcije Prodajna cena sa PDV i da zatim u polje koje se nalazi u produžetku ove opcije upišete željenu cenu.
 5. Dodavanjem ili oduzimanjem određenog procenta važeće prodajne cene. Ova mogućnost podrazumeva da se nova prodajna cena formira po formuli stara prodajna cena + određeni procenat. Ako želite da na ovaj način formirate prodajnu cenu potrebno je da postavite znak za potvrdu pored opcije Procenat na dosadašnju cenu i da zatim u polje koje se nalazi u produžetku ove opcije upišete procenat uvećanja ili umanjenja cene artikla. Procenat uvećanja se upisuje kao pozitivan broj dok se procenat umanjenja upisuje kao negativan broj (npr. -20%).

Artikal čija cena je forimirana na jedan od prethodno opisanih načina prikazuje se u tabeli koja je na slici označena brojem 3.

Ovde je potrebno da napomenemo da je moguće promeniti cenu više artikala odjednom (na primer cenu cele robne grupe) tako što se u tabeli koja je označena brojem 2 selektuju oni artikli čija cena treba da se promeni.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 4 su prikazane ukupne vrenosti nivelacije: stara vrednost robe, nova vrednost robe, vrednost nivelacije....

Pošto kliknite na dugme Snimi nivelacija će biti upisana u bazu podataka i nove cene će početi da se primenjuju prilikom izrade dokumenata (npr. prilikom izdavanja računa).

VAŽEĆE CENE

Važeće prodajne cene možete da prikažete tako što ćete prvo u komandom meniju da kliknete na stavku Robni promet a zatim u meniju na stavku Lager. Otvara se novi meni u kome je potrebno da kliknete na stavku Cenovnik. Otvara se prozor u kome možete da prikažete važeće prodajne cene svih artikala. Više o ovom prozoru možete da saznate ovde.

PREGLED I IZMENA NIVELACIJA

Prozor za pregled nivelacija možete da pokrenete na sledeći način:

 1. Kliknite na stavku Robni promet koja se nalazi u komandnom meniju.
 2. Zatim u meniju izaberite opciju Nivelacije i pojaviće se novi meni u kome treba da kliknete na dugme Pregled nivelacije.

Prozor za pregled nivelacija se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

DOKUMENTI NA OSNOVU NIVELACIJE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje nivelacija utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Nivelacija se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Cenovnik. Cenovnik se automatski ažurira na osnovu novih prodajnih cena koje su upisane u kalkulaciju.
 2. Lager lista. Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u kalkulaciji. Prodajna cena robe, odnosno vrednost lagera po prodajnim cenama, se automatski prilagođava prodajnim cenama koje su upisane u kalkulaciju.
 3. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se nalazi u kalkulaciji.
 4. KEP. Vrednost robe sa kalkulacije se prikazuje na strani zaduženja u KEP knjizi.

Datum poslednje izmene članka: 17.05.2013