1. softkom
  2. baza znanja
  3. instalacija i podešavanje
  4. podešavanje elektronskih faktura u programu sors

PODEŠAVANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA U PROGRAMU SORS

SADRŽAJ

Pokretanje kartice za podešavanje elektronskih faktura u programu Sors
Podešavanje elektronskih faktura

POKRETANJE KARTICE ZA PODEŠAVANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA U PROGRAMU SORS

Da biste u poslovnom softveru Sors izvršili podešavanja vezana za elektronske fakture uradite sledeće:

  1. U komandnom meniju izaberite stavku Podešavanja.
  2. U meniju izaberite stavku Podešavanje.
  3. Otvara se prozor za podešavanje programa u kome treba da kliknete na dugme Elektronski dokumenti, koje je označeno na slici koja sledi.
Kartica za podešavanje e-faktura

PODEŠAVANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA

OKRUŽENJE SEF I KLJUČ ZA AUTENTIFIKACIJU

Padajući meni Okruženje SEF i polje Ključ za autentifikaciju na SEF služe za podešavanje programa za komunikaciju sa SEF. Ova podešavanja su detaljno opisana u posebnom članku.

TEKUĆI RAČUNI

U padajućem meniju Tekući računi koji se šalju na SEF možete da izaberete tekuće račune koji će u elektronskoj fakturi biti poslati na SEF, odnosno tekuće račune na koje kupac može da izvrši uplatu. Opcije su sledeće:

  1. Svi tekući računi. Ova opcija podrazumeva da se u okviru elektronske fakture na SEF pošalju svi dinarski tekući računi koji su upisani u program Sors a koji nisu stornirani;
  2. Podrazumevani tekući račun. Ova opcija podrazumeva da se u okviru elektronske fakture na SEF pošalje tekući račun koji je označen kao podrazumevani;
  3. Tekući račun koji je izabran prilikom formiranja dokumenta. Ova opcija podrazumeva da se u okviru elektronske fakture na SEF pošalje tekući račun koji je izabran prilikom formiranja fakture.

PREFIKS ZA BROJ E FAKTURE

U polje Prefiks za broj e-fakture možete da upišete oznaku koja će se prikazivati pre broja e-fakture. Više o brojevima e-faktura možete da saznate ovde. U slučaju da ovo polje ostane prazno e-faktura neće imati prefiks.

SLANJE ODBRASCA ZA ŠTAMPU NA SEF

Ako ispred opcije Prikaz dokumenta (obrazac za štampu) se šalje na SEF kao prilog postavite znak za potvrdu kao prilog elektronske fakture biće poslat PDF fajl koji sadrži račun u obrascu za štampu računa koji se koristio pre uvođenja sistema elektronskog fakturisanja.

POZIV NA BROJ PRILIKOM PLAĆANJA

Ako ispred opcije Broj dokumenta se šalje na SEF kao poziv na broj na koji kupac treba da se pozove prilikom plaćanja postavite znak za potvrdu u polje elektronske fakture koje služi za upis poziva na broj na koji kupac treba da se pozove prilikom plaćanja će biti upisan broj računa.

OPIS ARTIKLA

Poslovni softver Sors ima mogućnost upisa opisa artikla prilikom formiranja računa o čemu možete da se informišete ovde. Ako se pored opcije Opis artikla se upisuje polje BT-154 (Description) umesto u produžetku naziva artikla nalazi znak za potvrdu onda će opis artikla biti upisan u polje BT-154 elektronske fakture. U slučaju da pored ove opcije nema znaka za potvrdu opis artikla će biti prikazan posle naziva artikla u elektronskoj fakturi.

PROVERA JEDINICE MERE PRE SLANJA E FAKTURE

Prema uputstvima Ministarstva finansija i međunarodnim standardima u e fakturu mogu da budu upisane samo jedinice mere artikala prema šifarniku koji je dat na prethodnim linkovima i ne postoji mogućnost upisa proizvoljnih jedinica mere. Međutim, u trenutku pisanja ovog uputstva portal SEF dozvoljava da se u elektronske fakture upisuju artikli sa jedinicama mere koje nisu u skladu sa šifarnikom koji je dat na prethodnim linkovima.

Ako se pored opcije Ne vrši proveru jedinica mere prilikom slanja dokumenata na SEF nalazi znak za potvrdu program Sors će dozvoliti da se na portal SEF šalju fakture u kojima se nalaze artikli sa jedinicama mere koje nisu u skladu sa međunardnim standardima i šifarnikom koji je dat na prethodnim linkovima. U slučaju da pored ove opcije ne postoji znak za potvrdu program Sors neće dozvoliti da se na portal SEF šalju fakture u kojima se nalaze artikli sa jedinicama mere koje nisu u skladu sa međunardnim standardima.

PODACI O POSLOVNIM JEDINICAMA KUPCA U NAPOMENI DOKUMENTA

Ako ispred opcije Podaci o poslovnoj jedinici kupca se prikazuju u napomeni dokumenta postavite znak za potvrdu u polje za napomenu u elektronskoj fakturi će automatski biti upisani podaci o poslovnoj jedinici kupca (naziv poslovne jedinice, adresa, GLN i drugo) u koju je isporučena roba ili usluge a koja izbrana prilikom formiranja računa (pod uslovom da je poslovna jedinica kupca izabrana prilikom formiranja računa).

ŠIFRA ARTIKLA SE UPISUJE U DOKUMENT

Prema uputstvima Ministarstva finansija artikli koji se nalaze u e fakturi ne moraju nužno da imaju šifru. Ako se pored opcije Šifra artikla se ne upisuje u dokument nalazi znak za potvrdu šifre artikala se neće upisivati u e-fakturu. U slučaju da se pored ove opcije nalazi znak za potvrdu šifre artikla će biti upisane u dokument.

Datum poslednje izmene članka: 06.03.2023