1. softkom
  2. baza znanja
  3. prikazivanje kep

SADRŽAJ

DOKUMENTI NA OSNOVU KOJIH SE FORMIRA KEP

KEP je izveštaj koji program Sors automatski formira na osnovu prethodno napravljenih dokumenata kao što su kalkulacija, račun i drugi. Spisak dokumenata na osnovu koji se fromira KEP možete da vidite ovde.

IZGLED PROZORA U KOME SE PRIKAZUJE KEP

  1. Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje KEP uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Robni promet. U meniju kliknite na stavku Lager i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju KEP.
  2. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za prikazivanje KEP

Pošto kliknete na sličicu lupe u tabeli (označena brojem 2 na prethodnoj slici) će se prikazati KEP sa svim podacima koji su propisani pravilnikom.

  1. U koloni Datum se prikazuje datum promene.
  2. U koloni Opis se prikazuje opis promene.
  3. U koloni Zaduženje se prikazuje prodajna vrednost robe koja je ušla u skladiše, vrednost nivelacija i slične promene.
  4. U koloni Razduženje prikazuje se podajna vrednost prodate robe, odnosno robe koja je izašla iz skladišta.

U slučaju da u okviru pravnog lica posluje više poslovnih jedinica KEP se vodi za svaku poslovnu jedinicu posebno. Izbor poslovne jedinice čiju KEP želite da prikažete možete da izvršite u padajućem meniju Poslovna jedinica koji se nalazi u delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 1.

Roba koja je uzeta na komisionu prodaju se u KEP prikazuje odvojeno od kupljene robe. U slučaju da se u vašem skladištu nalazi roba koju ste uzeli na komisionu prodaju u meniju Prikazuj možete da izvršite izbor između prikazivanja robe koja je uzeta na komisionu prodaju i robe koja je kupljena.

KEP za određeni period možete da prikažete tako što u polja Od i Do upišete željeni period.

U donjem delu prozora koji je na slici označen brojem 3 prikazuje se zbir vrednosti iz tabele: ukupna prodajna vrednost robe koja je ušla u skladište (Zaduženje) i ukupna prodajna vrednost robe koja je izašla iz skladišta (Razduženje). Oduzimanjem ova dva broja (Zaduženje - Razduženje) dobija se ukupna prodajna vrednost robe u skladištu koja treba da bude jednaka ukupnoj prodajnoj vrednosti koja se prikazuje u lager listi.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru gde će podaci biti izvezeni. Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu KEP. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 05.12.2018