1. softkom
 2. baza znanja
 3. lager lista i magacinska kartica

LAGER LISTA I MAGACINSKA KARTICA

Lager lista je dokument u kome se prikazuje stanje i vrednost robe koja se nalazi u skladištu. Ovaj dokument se u poslovnom softveru Sors formira automatski i to na osnovu podataka iz kalkulacije, nivelacije, računa, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata.

SADRŽAJ

Video
Dokumenti na osnovu kojih se formira lager lista
Izgled prozora u kome se prikazuje lager lista
Izgled prozora u kome se prikazuje magacinska kartica
Izbor cene koja se prikazuje u lager listi

VIDEO

DOKUMENTI NA OSNOVU KOJIH SE FORMIRA LAGER LISTA

Lager lista se automatski formira na osnovu sledećih dokumenata:

 1. Kalkulacija. Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u kalkulaciji. Prodajna cena robe, odnosno vrednost lagera po prodajnim cenama, se automatski prilagođava prodajnim cenama koje su upisane na kalkulaciju.
 2. Nivelacija. Prodajna cena robe, odnosno vrednost lagera po prodajnim cenama, se automatski prilagođava prodajnim cenama iz poslednje nivelacije.
 3. Račun. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu robe koja se nalazi u računu (opciono*).
 4. Otpremnica. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu robe koja se nalazi u otpremnici (opciono*).
 5. Povratnica (kupac). Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u povratnici.
 6. Povratnica (dobavljac). Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja se nalazi u povratnici.
 7. Otpis. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja je otpisana.

*Korisnik može da izvrši podešavanja programa tako da račun ne umanjuje stanje magacina, odnosno da nema nikakav uticaj na lager listu. Isto se odnosi i na otpremnice.

IZGLED PROZORA U KOME SE PRIKAZUJE LAGER LISTA

 1. Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje lager lista uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Robni promet. U meniju kliknite na stavku Lager i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Lager lista.
 2. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za prikazivanje lager liste

Pošto kliknete na sličicu lupe u tabeli (označena brojem 3 na prethodnoj slici) će se prikazati spisak artikala koji se nalaze na stanju u skladištu. U tekstu koji sledi dajemo spisak kolona u tabeli i opis podataka koji se u njima nalaze.

 1. U koloni Grupa se prikazuje naziv robne grupe kojoj artikal pripada.
 2. U kolonama Šifra i Naziv prikazuju se šifra i naziv artikla.
 3. U koloni Na stanju možete da vidite količinu artikla koja se nalazi u skladištu.
 4. U koloni Rezervisano prikazuje se količina artikla koja je rezervisana za određene kupce. Više o rezervaciji artikla za kupce možete da pročitate ovde.
 5. U koloni Slobodno prikazuje se količina robe koja se nalazi na stanju, a nije rezervisana (Na stanju - Rezervisano)
 6. U koloni Cena može da bude prikazana jedna od sledeće tri cene: nabavna cena, prodajna cena bez PDV, prodajna cena sa PDV. Izbor cene koja će biti prikazana u ovoj koloni možete da izvršite na način koji je opisan ovde.
 7. U koloni Vrednost stanja prikazuje se vrednost ukupne količine artikla koja se nalazi na stanju (Cena * Količina)

U slučaju da u okviru pravnog lica posluje više poslovnih jedinica lager lista može da bude prikazana za svaku poslovnu jedincu posebno ili za sve poslovne jedinice. Ovaj izbor možete da izvršite u padajućem meniju PJ koji se nalazi u delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 1. Odmah pored menija PJ nalazi se polje za unos teksta Stanje na dan koje omogućava da se prikaže stanje robe u skladištu na određeni dan. Podrazumevano se prikazuje stanje robe u skladištu na tekući datum, ali je moguće prikazati stanje na bilo koji dan u prošlosti.

U delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 2 nalaze se kriterijumi za pretraživanje i filtriranje artikala: robna grupa, šifra, naziv artikla...

U delu prozora koji je označen brojem 4 prikazan je zbir vrednosti iz tabele: ukupna količina robe na stanju kao i ukupna vrednost robe na stanju.

U gornjem desnom uglu prozora nalazi se dugme Rezervacije. Ako u tabeli selektujete određeni artikal i zatim kliknete na ovo dugme, na ekranu će se prikazati prozor u kome možete da vidite za koje kupce je izvršena rezervacija artikla (pod uslovom da je rezervacija uopšte izvršena).

Ako kliknete dva puta na određeni artikal u tabeli na ekranu će se prikazati njegova magacinska kartica.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru gde će podaci biti izvezeni. Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu lager liste. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

IZGLED PROZORA U KOME SE PRIKAZUJE MAGACINSKA KARTICA

Magacinsku karticu za određeni artikal možete da prikažete na dva načina:

 1. Iz prozora u kome se prikazuje lager lista tako što dva puta klikne na artikal čiju karticu želite da prikažete.
 2. Tako što u komandnom meniju izaberite stavku Robni promet a zatim u meniju kliknite na stavku Lager. Posle toga će se prikazati meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Magacinska kartica.

Prozor za prikazivanje magacinske kartice izgleda kao na slici ispod:

Prozor za prikazivanje magacinske kartice

U polja Naziv artikla i Šifra treba da upišete naziv ili šifru artikla čiju karticu želite da prikažete. Pošto to uradite treba da pritisnete taster Enter ili da kliknete mišem na sličicu lupe i u tabeli će se prikazati kartica izabranog artikla. U slučaju da u okviru istog pravnog lica posluje više poslovnih jedinica kartica artikla se vodi za svaku poslovnu jedinicu posebno. Izbor poslovne jedinice obavlja se u gornjem levom uglu prozora.

IZBOR CENE KOJA SE PRIKAZUJE U LAGER LISTI

Program Sors omogućava da se u lager listi prikazuje jedna od sledeće tri cene:

 1. Nabavna cena
 2. Prodajna cena bez PDV
 3. Prodajna cena cena sa PDV

Cena koja se prikazuje u lager listi podešava se za svaku poslovnu jedinicu posebno i to prilikom unosa ili izmene podataka o poslovnoj jedinici. Da biste izvršili izbor cene koja će se prikazivati u lager listi uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Podešavanje. U meniju kliknite na stavku Poslovne jedinice i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled PJ.
 2. Na ekranu se prikazuje prozor za pregled poslovnih jedinica u kome treba da kliknete na sličicu lupe da bi se prikazao spisak svih poslovnih jedinica.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na željenu poslovnu jedinicu i na ekranu će se prikazati meni u kome je potrebno da izaberete opciju Izmeni.
 4. Pošto to uradite prikazaće se prozor za izmenu poslovne jedinice. U ovom prozoru pronađite padajući meni Podrazumevana cena u lager listi i u njemu izaberite cenu.
 5. Kada završite sa izborom cene kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora.

Datum poslednje izmene članka: 24.02.2014