1. softkom
 2. baza znanja
 3. problemi u radu sa fiskalnim uređajima

PROBLEMI U RADU SA FIKSKALNIM UREĐAJIMA

SADRŽAJ

Uvodne napomene
Problemi prikazani po načinu na koji se manifestuju
Problemi sa komunikacijom između drajvera i fiskalnog uređaja
Problemi sa šifarnikom artikala u fiskalnom uređaju
Problemi sa pravima
Ostali problemi
Provera komunikacije i utvrđivanje COM porta za uređaje koji su povezani USB kablom
Problemi koji su specifični za određene fiskalne uređaje

UVODNE NAPOMENE

U tekstu koji sledi naveli smo probleme koji se najčešće pojavljuju u radu sa fiskalnim uređajima kao i rešenja za njih. Važno je da naglasimo da su rešenja koja su ovde ponuđena sastavljena na osnovu našeg iskustva i da ne garantujemo da će ona otkloniti nastali problem. Naročito ističemo da ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualno nastalu štetu prilikom primene ovih uputstava. U slučaju da nemate iskustva u radu sa softverom i fiskalnim uređajima predlažemo vam da kontaktirate servisera vašeg fiskalnog uređaja ili našu tehničku podršku.

PROBLEMI PRIKAZANI PO NAČINU NA KOJI SE MANIFIESTUJU

 1. Račun ne može da se odštampa. Poruka Račun se obrađuje stoji na ekranu duže nego što je uobičajeno. Uzrok problema treba tražiti sledećim redosledom:
 2. Blokiran račun ili javi grešku prilikom štampe računa - uređaj odštampa samo deo fiskalnog isečka, prekine štampu i blokira rad ili javi grešku pre štampe računa i ne odštampa račun. Uzrok problema treba tražiti sledećim redosledom:
 3. Račun je odštampan na fiskalnoj kasi ali nije snimnjen u programu. Uzrok problema treba tražiti sledećim redosledom:

PROBLEMI SA KOMUNIKACIJOM IZMEĐU DRAJVERA I FISKALNOG UREĐAJA

Problemi u komunikaciji između fiskalnog uređaja i drajvera su najčešći problemi koji se javljaju u radu sa fiskalnim uređajima. Ovaj problem se najčešće manifestuje tako što fiskalni račun ne bude odštampan posle zadate komande iz programa već poruka Račun se obrađuje ostane na ekranu duže nego što je to uobičajeno.

U takvim slučajevima prvo je potrebno da pritisnete taster ESC na tastaturi da biste zatvorili prozor, a zatim treba da ustanovite da li je drajver za fiskalni uređaj pokrenut i da li postoji veza između fiskalne kase i drajvera na jedan od sledećih načina: za hcp | za geneko | za galeb | za int raster | za colibri i favorit.

 1. Ako veza između drajvera i fiskalnog uređaja nije uspostavljena:
  • Prvo treba da pogledate da li je drajver podešen u skladu sa uputstvima (za hcp | za geneko | za galeb | za int raster | za colibri i favorit)
  • U slučaju da je drajver ispravno podešen a komunikacija nije uspostavljena, treba da proverite da li je kasa ispravno povezana sa računarom. U slučaju da je uređaj povezan sa računarom pomoću USB kabla proveru komunikacije možete da obavite na način koji je opisan ovde. Ako je vaš uređaj povezan sa računarom pomoću adaptera RS232 na USB treba da imate u vidu da je naše iskustvo sa takvim adapterima blago rečeno problematično i da u tom slučaju treba da proverite drajver adaptera.
  • Sledeće treba da pokušajte da drajveru dodelite odgovarajuće pravo kako je to objašnjeno ovde.
  • Takođe, treba da imate u vidu da drajver zahteva ekskluzivnu komunikaciju sa fiskalnim uređajem, što znači da veza između drajvera i uređaja neće moći da se uspostavi u slučaju da bilo koji drugi program već komunicira sa uređajem. Na primer, uz većinu fiskalnih kasa isporučuje se i program za rad sa artiklima (primer hcp) i ako je ovaj program pokrenut i ako je uspostavio vezu sa fiskalnim uređajem, onda veza između drajvera i fiskalnog uređaja neće moći da bude uspostavljena. U takvim slučajevima treba da probate da isključite program koji je uspostavio komunikaciju sa kasom.
 2. Ako ustanovite da je drajver pokrenut i da postoji veza između računara i kase:
  • Prvo treba da proverite da li je poslovni softver Sors ispravno podešen, kako je to objašnjeno ovde. Pokušajte da ponovo izaberete fiskalni uređaj iz padajućeg menija Fisklana kasa bez obzira što je on možda već u njemu izabran (prilikom izbora fiskalnog uređaja u padajućem meniju u tekstualna polja Folder u koji se šalju podaci u kasu i Folder iz koga se preuzimaju podaci za kasu se postavljaju podrazumevane vrednosti).
  • Ako to ne pomogne pokušajte da drajveru dodelite odgovarajuće pravo kako je to objašnjeno ovde.
 3. U slučaju da ste prošli sve prethodne provere možete da pokušate da restartujete drajver a ako ni to ne pomogne onda treba da pokušate da restartujete fiskalni uređaj (uređaj treba da ostane isključen 60 sekundi)

PROBLEMI SA ŠIFARNIKOM ARTIKALA U FISKALNOM UREĐAJU

U tekstu koji sledi navešćemo situacije koje smo identifikovali, koje mogu da dovedu do problema u radu, a odnose na na šifarnik artikala. Važno je da napomenemo da poslovni softver Sors, ako se ispravno podesi, značajno smanjuje mogućnost da do ovakvih problema dođe.

Podešavanja koja su objašnjena ovde omogućavaju kontrolu prilikom pravljenja šifarnika artikala i ako ih izvršite značajno ćete smanjiti mogućnost pojave problema koji su opisani u tekstu koji sledi. Dodatno, poslovni softver Sors ima mogućnost da prikaže sve artikle koji eventualno mogu da dovedu do blokade fiskalnih uređaja. Ova mogućnost detaljno je opisana u članku koji se nalazi ovde.

Sledeće situacije, koje mogu da dovedu do zastoja u radu, moguće je izbeći ako se poslovni softvers Sors ispravno podesi:

 1. U šifarniku fiskalne kase ne mogu da postoje dva artikla sa istim nazivom, odnosno istom šifrom. Takav slučaj ne podržava ni poslovni softver Sors ali problem se javlja pošto artikli u šifarniku fiskalnog uređaja, u zavisnosti od modela, mogu da imaju 16 ili više znakova (karaktera), dok u poslovnom softveru Sors mogu da imaju do 1000 znakova. Tako može da se desi situacija da u bazi poslovnog softvera Sors mogu da postoje dva artikla čiji su nazivi različiti ali su im prvih 16 znakova isti, što određen fiskalni uređaji čitaju kao dva artikla sa istim nazivom (npr: coca cola light akcija 1l i coca cola light akcija 2l - iako je naziv ova dva artikla različit, prvih 16 znakova su isti i određeni fiskalni uređaji će ustanoviti da se radi o dva različita artikla sa istim nazivom)
 2. Fiskalni uređaji zahtevaju da šifra artikla sadrži isključivo brojeve a izuzetak od ovog pravila je drajver Metalink. U slučaju da postoji potreba da šifra artikla sarži slova poslovni softver Sors ima mogućnosti koje su objašnjene ovde.
 3. Određeni fiskalni uređaji imaju ograničenja koja se odnose na maksimalnu vrednost šifre artikla. Na primer, određeni uređaj može da ima maksimalnu vrednost šifre artikla 32.000. Maksimalnalnu vrednost šifre artikla za vaš uređaj možete da vidite u prozoru za izveštaje kase. Napominjemo da poslovni softver Sors ima mogućnosti automatskog pravljenja šifri artikala koje su objašnjene ovde.

U nastavku sledi spisak situacija koje mogu da izazovu zastoj u radu a za koje nije moguće napraviti odgovarajuću kontrolu u poslovnom softveru Sors, odnosno spisak situacija o kojima korisnik mora sam da vodi računa.

 1. U toku rada ne mogu da se menjaju podaci o artiklima: šifra, naziv i stopa PDV. Da bi mogla da se izvrši promena ovih podataka mora prethodno da se zaključi dan, odnosno da se napravi dnevni izveštaj.
 2. Može da se dogodi da korisnik koji nije u sistemu PDV, odnosno korisnik koji poseduje fiskalni uređaj koji je prilikom fiskalizacije podešen tako da ne obračunava PDV, prilikom upisa (ili prilikom uvoza) artikala u program u polje PDV umesto 0% upiše 20% (ili neku drugu stopu).

Svi fiskalni uređaji će u ovim situacijama onemogućiti štampanje fiskalnog računa ali će se razlikovati način na koji će se ponašati: neki fiskalni uređaji mogu da odštampaju samo deo računa i da blokiraju dalji rad, drugi mogu da prijave grešku koja korisniku ništa ne znači (na primer neki broj) i slično.

U slučaju da fiskalni uređaj odštampa samo deo računa i onemogući dalji rad potrebno je odblokirati račun na jedan od sledećih načina: za HCP iz drajvera | za Geneko i Int raster iz prozora za formiranje izveštaja kase | za Galeb fiskalne uređaje preko fiskalne kase

Možda će posle otklanjanja nastalog problema biti potrebno da se obrišu svi artikli iz fiskalnog uređaja na jedan od sledećih načina: za HCP iz programa za rad sa artiklima | za Geneko, Galeb i Int raster iz prozora za formiranje izveštaja kase | za Colibri i Favorit iz drajvera. Važno je da naglasimo da je pre brisanja artikala iz fiskalnog uređaja potrebno napraviti dnevni izveštaj.

PROBLEMI SA PRAVIMA

U određenim situacijama, koje zavise od operativnog sistema koji koristite kao i njegovog podešavanja, biće potrebno da odobrite da se drajver pokreće sa administratorskim pravom (Run as administrator). U zavisnosti od toga koji fiskalni uređaj koristite problem sa pravima može da se javi na različite načine: drajver ne može da se poveže sa portom, ne može da pristupi folderima koji služe za razmenu podataka i slično. Dodeljivanje administratorskih prava najčešće je potrebno u operativnim sistemima Windnows 10, Windnows 8.1 i Windows 8. Administratorska prava drajveru možete da dodelite na sledeći način:

 1. Preduslov za dodeljivanje administratorskih prava jeste da ste na operativni sistem prijavljeni kao administrator, odnosno da korisnički nalog preko koga ste prijavljeni ima administratorska prava
 2. Potrebno je da pronađete izvršni (.exe) fajl drajvera. To najlakše možete da uradite tako što ćete da kliknete desnim tasterom miša na njegovu ikonu na desktopu a zatim na opciju Open file location posle čega će se prikazati folder u kome se nalazi izvršni (.exe) fajl drajvera.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na izvršni (.exe) fajl drajvera nakon čega će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Properties.
 4. U prozoru koji se potom prikaže treba da izaberete tab Compability i da u njemu postavite znak za potvrdu pored opcije Run this program as an administrator

U nekim slučajevima od vas će se zahtevati da dodelite odobrenje za pristup folderima koji služe za razmenu podataka između poslovnog softvera Sors i drajvera. Ako ovo odobrenje nije dodeljeno problem će se manifestovati tako što račun neće moći da se odštampa na fiskalnom uređaju a na ekranu će biti prikazana poruka Račun se obrađuje. Tada treba uraditi sledeće:

 1. Pronađite foldere koji služe za razmenu podataka između kase i računara (za hcp | za galeb | za int raster folder 1 i folder 2 | za colibri i favorit
 2. Kliknite desnim tasterom na jedan od njih i u meniju koji se pojavi kliknite na stavku Properties
 3. Pređite na karticu Security
 4. Kliknite na dugme Edit
 5. U gornjem delu prozora Group or user names izaberite prijavljenog korisnika
 6. U donjem delu prozora Permisions for ... postavite znak za potvrdu pored opcije Full control
 7. Kliknite na dugme OK i prozor će se zatvoriti a posle toga još jednom kliknite na dugme OK
 8. Ponovite korake od 2 do 7 za sve ostale foldere koji služe za razmenu podataka

OSTALI PROBLEMI

Slede situacije koje se često javljaju a koje mogu da zbune prodavca koji se prvi put sa njima sretne:

 1. Uređaj ostane bez papira
 2. Pokopac za papir nije dobro zatvoren

PROVERA KOMUNIKACIJE I UTVRĐIVANJE COM PORTA ZA UREĐAJE KOJI SU POVEZANI USB KABLOM

U tekstu koji sledi dajemo uputstvo za proveru komunikacije između fiskalnog uređaja i računara u slučaju da je fiskalni uređaj povezan sa računarom pomoću USB kabla (ovo uputstvo se ne odnosi na fiskalne uređaje koji su sa računarom povezani pomoću RS232 na USB) kabla. Na isti način možete da ustanovite i COM port preko koga je uređaj povezan sa računarom.

 1. Pokrenete Device manager
 2. Proširite stavku Ports kako je to prikazano na slici koja sledi:
  Device manager - stavka ports
 3. Pokušate da isključite fiskalni uređaj iz računara i da ga zatim uključite
 4. Ako fiskalni uređaj ima komunikaciju sa računarom onda bi trebalo da se prikaže u okviru stavke Ports kada se uključi u računar, odnosno da nestane kada se USB kabal izvadi iz računara
 5. U slučaju da u ustanovite da fiskalni uređaj nema komunikaciju pokušajte da ga povežete preko drugog USB priključka ili da zamenite kabal

PROBLEMI KOJI SU SPECIFIČNI ZA ODREĐENE FISKALNE UREĐAJE

Datum poslednje izmene članka: 15.05.2020