1. softkom
 2. baza znanja
 3. rezervacija robe za kupca

REZERVACIJA ROBE ZA KUPCA

SADRŽAJ

Koncept
Rezervisanje robe
Pregled rezervacija
Izmena rezervacija
Rezervacija na osnovu predračuna

KONCEPT

Rezervacija robe podrazumeva da se roba koja se nalazi u skladištu odvoji za određenog kupca. U skladu sa tim, rezervacija robe u programu Sors ne umanjuje stanje lagera, ali se uvidom u lager listu može ustanoviti količina rezervisanih i slobodnih artikala.

Tako u lager listi postoji kolona Na stanju u kojoj se prikazuje ukupna količina artikala koja se nalazi u skladištu, kolona Rezervisano u kojoj se prikazuje rezervisana količina i kolona Slobodno u kojoj se prikazuje količina artikala koja se nalazi na stanju a nije rezervisana (Na stanju - Rezervisano). Detaljnije informacije o sadržaju lager liste možete da pronađete ovde.

Rezervacija artikala za određenog kupca može da se izvrši na dva načina:

 1. Direktnim upisom artikala u prozor za rezervaciju robe
 2. Na osnovu izdatog predračuna

PROZOR ZA REZERVACIJU ROBE

U tekstu koji sledi opisujemo postupak rezervisanja robe za kupca u poslovnom programu Sors.

 1. Da biste pokrenuli prozor za rezervisanje robe uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Kupci. U meniju kliknite na stavku Rezervacija.
 2. Prikazuje se meni u kome treba da izaberete stavku Rezervacija.
 3. Odmah zatim će se prikazati prozor za rezervisanje robe
Prozor za rezervisanje robe

Kupca za koga se roba rezerviše možete da izaberete u gornjem levom delu prozora koji je na slici označen brojem 1. Datum rezervacije možete da upišete u polje Datum u kome se podrazumevano prikazuje tekući datum. U padajućem menju Poslovna jedinica treba da izaberete organizacionu jedinicu u kojoj se roba rezerviše (ovo važi samo u slučajevima kada u okviru pravnog lica posluje više organizacionih jedinica).

Upis artikala na rezervaciju možete da obavite na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da izaberete artikal koji želite da rezervišete. To možete da uradite tako što ćete u polju Naziv artikla izabrati naziv artikla ili tako što ćete u polje Šifra upisati šifru artikla.
 2. U polje Količina treba da upišete količinu artikla koju želite da rezervišete.
 3. Prilikom upisa artikla treba da imate u vidu sledeća pravila koja se odnose na cenu, odnosno na novčanu vrednost artikala koji se rezervišu:
  • Pošto izvšite izbor artikla ili upišete šifru artikla, njegova važeća cena će biti prikazana u polju Cena.
  • Korisnicima može da bude odobreno ili zabranjeno da vrše promenu važeće prodajne cene artikla prilikom rezervisanja na način koji je opisan ovde.
  • Ukoliko je tako podešeno važeća cena, koja se podrazumevano prikazuje prilikom upisa naziva ili šifre artikla, može da bude promenjena jednostavnim upisom nove cene u polje Cena.
  • U polju Cena može da bude prikazana cena sa PDV ili cena bez PDV (osnovica). Cenu koja će biti prikazana možete da odredite u delu ekrana Prodajna cena koji je na slici označen brojem 2. Izbor koji ovde izvršite će biti zapamćen kao podrazumevan (prikazivaće se svaki sledeći put kada rezervišete robu).
  • U polje Rabat korisnik može da upiše rabat koji je odobren kupcu.
 4. Artikal možete da upišete na rezervaciju tako što kliknete na dugme Upiši ili tako što pritisnite taster Enter na tastaruri.
 5. Pošto to uradite artikal će biti upisan u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 4, a vi možete da pristupite unosu sledećeg artikla.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 5 možete da vidite sumu podataka iz tabele: ukupna količina (zbir količine svih artikala na rezervaciji), ukupna prodajna vrednost itd.

Artikal možete da uklonite sa rezervacije, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 4, tako što kliknete desnim tasterom na njega i zatim u meniju koji se pojavi izaberete opciju Obriši.

Klikom na dugme Snimi, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, možete da snimite rezervaciju.

PREGLED REZERVACIJA

Da biste prikazali rezervacije za robu uradite sledeće:

 1. Prvo treba da u komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
 2. Zatim u meniju kliknite na stavku Rezervacije i prikazaće se novi meni u kome treba da izaberete opciju Pregled rezervacija.

Prozor za pregled rezervacija se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

IZMENA REZERVACIJA

Izmenu rezervacije možete da izvršite na sledeći način:

 1. Prvo treba da u prozoru za pregled rezervacija pronađete rezervaciju koji želite da izmenite na način koji opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Kada to uradite treba da kliknite desnim tasterom miša na nju i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Prikaži rezervaciju.
 3. Na ekranu će se zatim prikazati rezervacija u prozoru koji je identičan prozoru koji se koristi za rezervisanje robe.
 4. U donjem levom delu prozora pronađite dugme Izmeni i kliknite mišem na njega.
 5. Dalji postupak je identičan postupku rezervisanja robe koji je opisan ovde.

REZERVACIJA NA OSNOVU PREDRAČUNA

Program Sors omogućava da se na osnovu predračuna napravi rezervacija. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da pronađete predračun na osnovu koga želite da rezervišete robu. To možete da uradite na način koji je opisan ovde.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na predračun na osnovu koga želite da rezervišete robu i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da kliknete na opciju Napravi rezervaciju.
 3. Odmah zatim će se prikazati prozor za rezervisanje robe koji će biti popunjen sa artiklima koji se nalaze na predračunu.

Datum poslednje izmene članka: 29.06.2013