SLANJE E FAKTURA NA SEF

SADRŽAJ

E fakture iz programa Sors koje mogu da se pošalju na SEF
Podešavanje programa Sors za komunikaciju sa SEF
Komunikacija programa Sors sa SEF
Slanje e faktura na SEF
Slanje e faktura korisnicima javnih sredstava
Preuzimanje statusa e faktura sa SEF
Otkazivanje i storniranje e faktura

E FAKTURE IZ PROGRAMA SORS KOJE MOGU DA SE POŠALJU NA SEF

Na sistem elektronskih faktura (SEF) mogu da se pošalju sledeći dokumenti koji su napravljeni u programu Sors:

 1. Avansni račun
 2. Račun
 3. Račun - otpremnica
 4. Knjižno odobrenje

Napominjemo da je razlika između računa i računa-otpremnice interna - u programu Sors račun ne umanjuje stanje zaliha dok račun - otpremnica umanjuje stanje zaliha (detaljnije informacije o razlici između ova dva dokumenta možete da pročitate ovde). Oba dokumenta će biti poslata na SEF kao račun i SEF ne vidi razliku između njih.

PODEŠAVANJE PROGRAMA SORS ZA KOMUNIKACIJU SA SEF

Da bi program Sors mogao da ostvari komunikaciju sa SEF potrebno je da se izvrše podešavanja programa koja se odnose na autentifikaciju a koja su detaljno opisana ovde.

KOMUNIKACIJA PROGRAMA SORS SA SEF

Pod komunikacijom programa Sors sa SEF podrazumevaju se sledeće radnje:

 1. Slanje dokumenata na SEF
 2. Preuzimanje statusa dokumenta sa SEF
 3. Otkazivanje i storniranje dokumenata

Komunikacija programa Sors sa SEF vrši se iz prozora za pregled određene vrste dokumenata:

 1. Komunikacija vezana za avansne račune vrši se iz prozora za pregled avansnih računa
 2. Komunikacija vezana za račune vrši se iz prozora za pregled računa
 3. Komunikacija vezana za račune - otpremnice vrši se iz prozora za pregled računa-otpremnica
 4. Komunikacija vezana za knjižna odobrenja vrši se iz prozora za pregled knjižnih odobrenja

U prozorima za pregled avansnih računa, računa, računa - otpremnica i knjižnih odobrenja komande za rad sa SEF nalaze se na istom mestu i koriste se na isti način. Zbog toga se uputstva koja slede odnose na sve navedene prozore.

Na slici ispod označene su opcije koje se odnose na komunikaciju sa SEF u prozorima za pregled dokumenata.

Slanje dokumenata na SEF

SLANJE E FAKTURA NA SEF

Da biste poslali određene dokumente na SEF potrebno je da ih prvo selektujete u tabeli i da zatim kliknete na dugme Pošalji na SEF koje je na slici označeno brojem 1. Naglašavamo da možete da pošaljete više dokumenata odjednom tako što ih prvo selektujete a zatim kliknete na dugme Pošalji na SEF.

Alternativno, određeni dokument možete da pošaljete na SEF i tako što desnim tasterom miša kliknete na njega a zatim, u meniju koji se pojavi, na opciju Pošalji na SEF.

SLANJE E FAKTURA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA

Da bi elektronska faktura mogla da bude poslata korisniku javnih sredstava potrebno je da u šifraniku kupaca bude upisan jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS). Ako JBKJS za korisnika javnih sredstava nije upisan u šifranik kupaca program će prijaviti grešku prilikom slanja e fakture.

Takođe, većina korisnika javnih sredstava zahteva da se u e fakturi navedu dodatne informacije kao što su broj ugovora, broj narudžbenice i slično. Ove podatke možete da upšete prilikom izrade računa ili računa - otpremnice tako što kliknete na dugme Dodatni podaci (prikazano na slici ispod) posle čega će se prikazati prozor u kome se nalaze polja za upis ovih informacija.

Dodatni podaci

PREUZIMANJE STATUSA E FAKTURE SA SEF

U sistemu elektronskih faktura kupcu je omogućeno da odobri ili odbije da primi elektronsku fakturu a izdavalac fakture (dobavljač) može da je otkaže ili stornira. U skladu sa tim, elektronska faktura može da ima sledeće statuse:

 1. Nije poslato. E fakture sa ovim statusom nisu poslate na SEF.
 2. Poslato. E fakture sa ovim statusom su poslate na SEF ali ih kupac nije odobrio ni odbio. Praktično, ovaj status označava da se čeka odgovor kupca.
 3. Odobreno. E fakture sa ovim statusom su odobrene od strane kupca.
 4. Otkazano. E fakture sa ovim statusom su otkazane od strane izdavaoca fakture (dobavljača). Izdavalac fakture (dobavljač) može da otkaže e fakturu isključivo ako je kupac nije odobrio ili odbio.
 5. Stornirano. E fakture sa ovim statusom su stornirane od strane dobavljača. Izdavalac fakture (dobavljač) može da stornira isključivo e fakture koje je kupac prethodno odobrio.
 6. Odbijeno. E fakture sa ovim statusom su odbijene od strane kupca (kupac je odbio da ih primi).

Status e faktura možete da preuzmete sa SEF tako što ih prvo selektujete a zatim kliknete na dugme Osveži SEF status koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 1. Napominjemo da će biti preuzet status onih e faktura koje su selektovane u tabeli.

Alternativno, status određenog dokumenta možete da preuzmete sa SEF i tako što desnim tasterom miša kliknete na njega a zatim, u meniju koji se pojavi, na opciju Osveži SEF status.

Status e fakture prikazan je u koloni Status dokumenta na SEF (označeno brojem 3 na slici).

Prilikom odobravanja elektronske fakture kupac može ali ne mora da upiše komentar. U slučaju da kupac odbije da primi elektronsku fakturu obavezan je da upiše komentar, odnosno razlog odbijanja. Komentar koji je kupac naveo prilikom odobravanja ili odbijanja e fakture prikazuje se u koloni Komentar kupca na SEF (označeno brojem 3 na slici). Ako je komentar opširan i ne može da bude prikazan u koloni, možete da ga prikažete u celosti tako što kliknete desnim tasterom na dokument a zatim na opciju Komentari na SEF i prikazaće se prozor u kome možete da vidite ceo komentar.

Omogućeno je filtriranje dokumenata po statusu pomoću filtera Status na SEF koji se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 2.

OTKAZIVANJE I STORNIRANJE E FAKTURA

Sistem elektronskih faktura omogućava izdavaocu računa (dobavljaču) da stornira ili otkaže e fakturu. Otkazivanje i storniranje elektronskih faktura vrši se tako što se desnim tasterom klikne na fakturu a zatim, u meniju koji se prikaže, na opciju Otkaži ili storniraj na SEF. Prilikom ovog postupka važe sledeća pravila:

 1. U slučaju da je status e fakture Poslato faktura će biti otkazana.
 2. U slučaju da je status e fakture Odobreno faktura će biti stornirana.
 3. Storniranje i otkazivanje nije moguće za fakture sa statusom Nije poslato, Otkazano, Stornirano, Odbijeno.

Datum poslednje izmene članka: 08.12.2022