1. softkom
 2. baza znanja
 3. unos, pregled i izmena artikala i usluga

UNOS, PREGLED I IZMENA ARTIKALA I USLUGA

SADRŽAJ

Unos artikala i usluga
Pregled i izmena artikala i usluga

UNOS ARTIKALA I USLUGA

Da biste pokrenuli prozor za unos artikala u programu Sors uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet (u slučaju da koristite program za fakturisanje umesto da kliknete na stavku Robni promet potrebno je da kliknete na stavku Kupci)
 2. U meniju kliknite na stavku Roba i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos artikla. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Unos artikala

Podatke o artiklu možemo da podelimo u dve gupe: osnovne podake o artiklu (šifra, naziv, robna grupa itd) i dodatne podatke (ugovorena cena, količina u paketu, minimalna količina itd). Osnovni podaci nalaze se iznad dugmeta Prikaži/Sakrij dodatne podatke (označeno na slici) dok su dodatni podaci smešteni ispod ovog dugmeta.

Na osnovu naziva dugmeta Prikaži/Sakrij dodatne podatke možete da zaključite da ovo dugme služi za prikazivanje, odnosno sakrivanje dodatnih podataka koji se odnose na artikal. Ako su dodatni podaci prikazani (kao što je to slučaj na slici) klikom na ovo dugme možete da ih sakrijete i obrnuto, ako su dodatni podaci sakriveni klikom na ovo dugme možete da ih prikažete.

Ovakva podela napravljena je zato što se dodatni podaci o artiklu koriste znatno ređe u odnosu na osnovne podatke. Tako korisnici koji nemaju potrebu za upisom dodatnih podataka mogu jednostavno da ih sakriju i da na taj način oslobode prostor na ekranu.

Sledi spisak polja u koje možete da upišete osnovne podatake o artiklu:

 1. U padajućem meniju Grupa možete da izaberete robnu grupu kojoj artikal pripada (više o robnim grupama možete da pročitate ovde). Ako je potrebno da otvorite novu robnu grupu to možete da uradite tako što ćete je jednostavno upisati u padajući meni.
 2. U meniju Jedinica mere možete da izaberete jedinicu mere artikla. U slučaju da u padajućem meniju nije prikazana potrebna jedinica mere možete jednostavno da je u njega upišete.
 3. U slučaju da se prilikom prodaje artikla koristi bar kod čitač (najčešće u maloprodaji) u polje Bar kod možete da upišete bar kod artikla ili možete da ga pročitate pomoću čitača.
 4. U polje Šifra upišite šifru artikla. Šifra artikla podrazumevano može da bude sastavljena isključivo od brojeva a u slučaju da želite da u sastavu šifre budu i slovni znakovi moraćete da izvršite podešavanja koja su opisana ovde.
 5. U polje Naziv treba da upišete naziv artikla.
 6. U polje Stopa PDV treba da upišete stopu PDV koja se primenjuje na artikal.

U nastavku teksta sledi opis polja u koje možete da upišete dodatne podatke o artiklu:

 1. U slučaju da se prodaja robe vrši na pakete u polje Količina u paketu možete da upišete količinu koja se nalazi u jednom paketu. Prodaja robe na pakete podrazumeva da se prilikom izdavanja računa umesto količine artikla upiše broj paketa a da onda program automatski pomnoži upisani broj paketa sa količinom u jednom paketu i da se na takav način dobije prodajna količina.
 2. U slučaju da ste sa dobavljačem ugovorili trajnu nabavnu cenu za odeđeni artikal onda u polje Ugovorena cena možete da upišete tu cenu. Ugovorena cena može da se prikazuje prilikom formiranja kalkulacije ukoliko je tako podešeno (više o podešavanjima vezanim za nabavne cene u kalkulaciji možete da saznate ovde).
 3. Polje Rabat se koristi u situacijama kada je konačna prodajna cena unapred dogovorena sa dobavljačem i kada je razlika u ceni definisana isključivo rabatom (na primer u određenim slučajevima komisione prodaje).
 4. U polje Min. količina na lageru upisuje se minimalna količina artikla koja bi uvek trebalo da bude na zalihama. U slučaju da su zalihe artikla manje od minimalno definisanih program o tome obaveštava u izveštaju o minimalnim i maksimalnim zalihama.
 5. U polje Max. količina na lageru upisuje se maksimalna količina artikla koja može da bude na zalihama. U slučaju da su zalihe artikla veće od maksimalno definisanih program o tome obaveštava korisnika u izveštaju o minimalnim i maksimalnim zalihama.
 6. U slučaju da se evidentira usluga (a ne roba) potrebno je da se pored polja Usluga postavi znak za potvrdu. Ovo je nepohodno obzirom da se usluge ne prikazuju u lager listi i da se posebno vode u Kepu knjizi i drugim izveštajima.
 7. U slučaju da se evidentira artikal koji se uzima na komisionu prodaju potrebno je da se pored polja Proizvod za komisionu prodaju postavi znak za potvrdu. Ovo je preporučljivo obzirom da se proizvodi koji se uzimaju na komisionu prodaju posebno vode u lager listi, Kepu knjizi i drugim izveštajima.
 8. Ako se upisuje artikal koji služi kao sirovina za proizvodnju onda je potrebno da se u pored polja Sirovina postavi znak za potvrdu. Isto kao i u slučaju usluga i proizvoda koji se uzimaju na komisionu prodaju i artikli koji služe kao sirovina se posebno prikazuju u lager listi i drugim izveštajima.

Pošto završite sa unosom podataka možete da kliknete na dugme Sledeći posle čega će artikal biti upisan u bazu podataka a prozor će ostati otvoren za unos sledećeg artikla. U slučaju da kliknete na dugme Snimi artikal će biti snimnjen a prozor će se zatvoriti.

PREGLED I IZMENA ARTIKALA I USLUGA

Da biste prikazali artikle koji se nalaze u bazi podataka uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet (u slučaju da koristite program za fakturisanje umesto da kliknete na stavku Robni promet potrebno je da kliknete na stavku Kupci)
 2. U meniju kliknite na stavku Roba i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled artikla. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za pregled artikala

U gornjem delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 1 nalaze se kriterijumi za pretraživanje artikala. To su:

 1. Robna grupa (više o robnoj grupi možete da pročitate ovde). Ako u ovom padajućem meniju izaberete određenu robnu grupu i pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe, u tabeli koja je na prethodnoj slici označena brojem 2 će se prikazati isključivo artikli koji pripadaju robnoj grupi koju ste izabrali.
 2. Šifra. Pošto u ovo polje unesete šifru i pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe u tabeli će se prikazati artikal čiju ste šifru upisali.
 3. Naziv. Ako u ovo polje unesete naziv ili deo naziva artikla i pritisnete taster Enter u tabeli će se prikazati artikli u čijem nazivu postoji kombinacija slova koju ste prethodno upisali.

Prethodno opisani kriterijumi mogu međusobno da se kombinuju pa tako možete da izaberete određenu robnu grupu i da u polje Naziv unesete deo naziva artikla. Kao rezultat pretrage u tabeli će se prikazati artikli koji u svom nazivu imaju kombinaciju slova koju ste upisali a pripadaju izabranoj robnoj grupi. Ako u padajućem meniju Grupa izaberete stavku Sve a polje Šifra i polje Naziv ostavite prazne i kliknete mišem na sličicu lupe u tabeli će biti prikazani svi artikli koji postoje u bazi podataka.

Ako desnim tasterom miša kliknete na neki od artikala koji su prikazani u tabeli prikazaće se padajući meni sa sledećim opcijama:

 1. Obriši. Ako kliknete mišem na ovu opciju artikal na koji ste kliknuli će biti obrisan. Napominjemo da mogu da se obrišu samo artikli koji nisu bili predmet trgovine, odnosno artikli koji nisu upisivani na račune, kalkulacije i druge dokumente.
 2. Izmeni. Pošto kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor za izmenu artikla. Izmena artikla se vrši na identičan način kao i unos artikla.
 3. Podaci o unosu. Klikom na ovu opciju prikazaćete prozor u kome možete da vidite podatke o korisniku koji je izvršio unos ili izmenu artikla kao i vremenu unosa, odnosno izmene.

Podatke iz tabele možete da izvezete u eksel ako kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Odmah pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati standardan Windowsov prozor za snimanje fajlova.

Artikle koji su prikazani u tabeli možete da odštampate tako što ćete da kliknete na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto to uradite otvoriće se obrazac za štampu artikala (više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde).

Datum poslednje izmene članka: 14.12.2013