1. softkom
  2. baza znanja
  3. zavisni troškovi nabavke

ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE

SADRŽAJ

Način obračuna zavisnih troškova nabavke
Dodavanje zavisnih troškova u kalkulaciju

NAČIN OBRAČUNA ZAVISNIH TROŠKOVA NABAVKE

Bruto nabavna cena za određeni artikal se obračunava po formuli: fakturisana nabavna cena bez PDV + zavisni troškovi nabavke po artiklu = bruto nabavna cena. Zavisni troškovi nabavke mogu da budu troškovi prevoza, istovara, utovara, špedicije (kod uvozne robe) i drugi. Oni se odnose na celu kalkulaciju, odnosno na celu fakturu dobavljača. Na primer, ako vršite nabavku 10 različitih artikala koje prevozite istim kamionom, fakturisani troškovi prevoza će se odnositi na svih 10 artikala. Da bi se obračunala bruto nabavna cena za svaki artikal potrebno je da se prvo obračunaju zavisni troškovi po jednom artiklu.

Zavisni troškovi po jednom artiklu mogu da se obračunaju na dva načina:

  1. Po vrednosti proizvoda. Ovo je uobičajeni način obračuna zavisnih troškova i on podrazumeva da se ukupna vrednost zavisnih troškova rasporedi na artikle koji su predmet nabavke proporcionalno njihovoj nabavnoj vrednosti. Na primer, ako je preduzeće nabavilo dva artikla s tim da je vrednost jednog artikla 5.000 dinara a vrednost drugog artikla 45.000 dinara, zavisni troškovi nabavke će biti raspoređeni na sledeći način: 10% ukupne vrednosti zavisnih troškova će biti raspoređeno na prvi artikal a 90% na drugi.
  2. Po količini. Ovaj način obračuna se retko koristi a podrazumeva da se ukupna vrednost zavisnih troškova rasporedi na artikle koji su predmet nabavke proporcionalno nabavljenoj količini. Na primer, ako je izvršena kupovina dva artikla i to jednog artikla u količini od 50 komada a drugog u količini od 450 komada, zavisni troškovi nabavke će biti raspoređeni na sledeći način: 10% ukupne vrednosti zavisnih troškova će biti raspoređeno na prvi artikal a 90% na drugi.

DODAVANJE ZAVISNIH TROŠKOVA U KALKULACIJU

Da bi zavisni troškovi bili uključeni u kalkulaciju cene (vidi: kalkulacija cene za robu nabavljenu na domaćem tržištu ili kalkulacija cene za robu iz uvoza) prvo je potrebno da evidentirate račune dobavljača koji čine zavisne troškove. To možete da uradite na način koji je opisan ovde.

Zatim je potrebno da izaberete način raspodele zavisnih troškova tako što ćete u prozoru za unos kalkulacije da kliknete mišem na dugme Podešavanje posle čega bi trebalo da se na ekranu prikaže prozor u kome je potrebno da pronađete meni Način obračuna troškova. Izaberite željeni način obračuna troškova i kliknite na dugme Snimi.

Domaća kalkulacija

Pošto odredite način raspodele treba da izaberete račune dobavljača koje želite da prikažete kao zavisne troškove. Da biste to uradili kliknite dva puta mišem na polje Troškovi koje se nalazi u gornjem delu prozora za unos kalkulacije. Na ekranu se prikazuje prozor sa slike ispod:

Zavisni troškovi nabavke

U tabeli koja je označena brojem 2 treba da pronađete račune koje želite da prikažete kao zavisne troškove. Račune možete da pretražujete po kriterijumima koji se nalaze u gornjem delu prozora koji je na slici označen brojem 1: dobavljač i broj dokumenta.

Kao zavisni troškovi nabavke uzimaće se računi koji su prikazani u donjoj tabeli koja je na slici označena brojem 3. Pošto pronađete račun koji želite da prikažete kao zavisan trošak kliknite dva puta mišem na njega i on će biti prebačen u donju tabelu.

Kada završite sa izborom računa koje želite da prikažete kao zavisne troškove kliknite na dugme Snimi troškove koje se nalazi u donjem desnom delu prozora.

Datum poslednje izmene članka: 22.10.2012