1. softkom
 2. proizvodi
 3. kalkulacija

KALKULACIJA

Kalkulacija je knjigovodstvena isprava koja dokumentuje postupak formiranja prodajne cene robe kao i ulaz robe u magacin. Razlikujemo tri vrste kalkulacije:

 1. kalkulacije za robu iz uvoza
 2. kalkulacije za robu nabavljenu na domaćem tržištu
 3. interne kalkulacije

Pogledajte na ovoj stranici:

VIDEO - KALKULACIJA

KALKULACIJA ZA ROBU NABAVLJENU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

Ova vrsta kalkulacija podrazumeva obradu i arhiviranje sledećih podataka:

 1. Datum prijema robe
 2. Dobavljač
 3. Broj kalkulacije
 4. Zavisni troškovi po kalkulaciji (npr. troškovi prevoza)
 5. Spisak artikala koji ulaze u magacin. Za svaki artikal evidentiraju se sledeći podaci:
  • Naziv artikla
  • Šifra artikla
  • Nabavna cena
  • Nabavna vrednost
  • Rabat
  • Cena posle rabata
  • Vrednost posle rabata
  • Količina
  • Preračunati zavisni troškovi po artiklu
  • Bruto nabavna cena (nabavna cena + preračunati troškovi po artiklu)
  • Bruto nabavna vrednost (bruto nabavna cena * količina)
  • Trgovačka marža
  • Prodajna cena bez PDV
  • PDV
  • Prodajna cena
  • Prodajna vrednost
Domaća kalkulacija

Detaljno uputstvo za rad sa kalkulacijama za robu nabavljenu na domaćem tržištu nalazi se u našoj bazi znanja.

KALKULACIJA ZA ROBU IZ UVOZA

Ova vrsta kalkulacije sadrži više podataka od od kalkulacije za robu nabavljenu na domaćem tržištu a na donjem spisku su plavom bojom označeni podaci koji postoje na ovoj vrsti kalkulacije a ne postoje na kalkulaciji za robu nabavljenu na domaćem tržištu.

 1. Datum prijema robe
 2. Dobavljač
 3. Broj kalkulacije
 4. Zavisni troškovi po kalkulaciji do granice (npr. troškovi prevoza koji su plaćeni prevozniku iz inostranstva)
 5. Zavisni troškovi po kalkulaciji od granice (npr. troškovi prevoza koji su plaćeni domaćem prevozniku)
 6. Carinski kurs
 7. Srednji kurs NBS
 8. Spisak artikala koji ulaze u magacin. Za svaki artikal evidentiraju se sledeći podaci:
  • Naziv artikla
  • Šifra artikla
  • Nabavna cena (u stranoj valuti)
  • Nabavna cena (u dinarima)
  • Nabavna vrednost (u stranoj valuti)
  • Nabavna vrednost (u dinarima)
  • Rabat
  • Cena posle rabata
  • Vrednost posle rabata
  • Količina
  • Preračunati troškovi po artiklu
  • Carinska stopa
  • Carina
  • Akciza
  • Bruto nabavna cena u stranoj valuti (nabavna cena + preračunati troškovi po artiklu + carina + akciza)
  • Bruto nabavna cena u domaćoj valuti (nabavna cena + preračunati troškovi po artiklu + carina + akciza)
  • Bruto nabavna vrednost u stranoj valuti (bruto nabavna cena * količina)
  • Bruto nabavna vrednost u domaćoj valuti (bruto nabavna cena * količina)
  • Trgovačka marža
  • Prodajna cena bez PDV
  • PDV
  • Prodajna cena
  • Prodajna vrednost

Detaljno uputstvo za rad sa kalkulacijama za robu iz uvoza nalazi se u našoj bazi znanja.

INTERNA KALKULACIJA

Interna kalkulacija je dokument kojim se evidentira prenos robe u okviru istog pravnog lica. Drugim rečima, interna kalkulacija se koristi kada nastane potreba da se izvrši prenos robe iz jedne poslovne jedinice u drugu.

Interne kalkulacije su detaljno opisane u našoj bazi znanja.

AUTOMATIZACIJA OBRAČUNA

Program Sors automatski obračunava niz stavki u kalkulaciji i tako značajno skraćuje vreme potrebno za izradu kalkulacije:

 1. obračunava nabavnu cenu i nabavnu vrednost posle rabata
 2. obračunava troškove po artiklu
 3. obračunava bruto nabavnu cenu
 4. ima niz mogućnosti za formiranje prodajne cene
 5. obračunava ukupnu nabavnu i prodajnu vrednost robe u kalkulaciji

Obrazac koji se u programu Sors koristi za unos kalkulacije je logičan i jednostavan za upotrebu.

DOKUMENTI NA OSNOVU KALKULACIJE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje kalkulacija utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Kalkulacija se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Lager lista. Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u kalkulaciji. Prodajna cena robe, odnosno vrednost lagera po prodajnim cenama, se automatski prilagođava prodajnim cenama koje su upisane u kalkulaciju.
 2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se nalazi u kalkulaciji.
 3. Cenovnik. Cenovnik se automatski ažurira na osnovu novih prodajnih cena koje su upisane u kalkulaciju.
 4. KEP. Vrednost robe sa kalkulacije se prikazuje na strani zaduženja u KEP knjizi.

Svi navedeni dokumenti se formiraju automatski.

PRETRAGA KALKULACIJE - IZVEŠTAJI NA OSNOVU KALKULACIJE

Sors je karakterističan po tome što omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodni. Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Pravljenje izveštaja i sastavljanje upita

Korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sve kalkulacije za robu koja je primljena od dobavljača SoftKom u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period prijema robe i dobavljača od koga je roba kupljena) a kao rezultat dobio je izveštaj na kome su prikazane kalkulacije od dobavljača SoftKom sa robom koja je primljena u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015.

Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom sastavljanja izveštaja:

 1. Dobavljač
 2. Broj kalkulacije
 3. Tip kalkulacije (uvozna, domaća, interna)
 4. Poslovna jedinica u koju je roba primljena
 5. Period prijema robe
 6. Naziv artikla
 7. Šifra artikla
Pregled kalkulacija