1. softkom
  2. proizvodi
  3. knjiga izdatih računa

KNJIGA IZDATIH RAČUNA - KIR

Knjiga izdatih računa (skraćeno KIR) je dokument u kome se prikazuju računi koji su izdati u određenom periodu. Ovaj dokument, zajedno sa knjigom primljenih računa, predstavlja osnov za utvrđivanje PDV i svi obveznici PDV su dužni da ga formiraju za svaki obračunski period. Uprošćeno rečeno, obračun PDV se vrši tako što se iznos PDV koji je prikazan u knjizi izdatih računa umanji za iznos PDV koji je prikazan u knjizi primljenih računa.

Forma knjige izdatih računa proizilazi iz člana 2 Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije PDV.

Program Sors automatski formira obrazac KIR, a na korisniku je samo da ga odštampa.