1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za maloprodaju

PROGRAM ZA MALOPRODAJU SORS MP

Program za maloprodaju Sors MP je kompletno rešenje namenjeno maloprodajnim objektima. Prilagođen je za rad sa većinom fiskalnih štampača i kasa: Galeb, HCP, Int raster, Geneko, Favorit...

Program omogućava vođenje precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. Značajno olakšava operacije koje se u maloprodaji obavljaju svakodnevno, naročito izdavanje računa, izradu kalkulacija, evidenciju povrata robe i slično. Automatski formira izveštaje kao što su lager lista, KEP i promet kase ...

Program za maloprodaju Sors MP je dizajniran tako da su podaci centralizovani na jednom mestu, u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad u programu na udaljenim lokacijama.

Program podržava rad sa više maloprodajnih objekata koji posluju u okviru istog pravnog lica. Može da se koristi samostalno ili zajedno sa programom za veleprodaju.

IZDANJA PROGRAMA

Program za maloprodaju Sors MP ima tri izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni.

OPIS FUNKCIJE SORS MP LITE SORS MP SORS MP PLUS
ROBNI PROMET
check mark check mark check mark
PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
check mark check mark check mark
MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
check mark check mark check mark
IZVEŠTAJI
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
CENA ZA TRAJNU LICENCU 200 € 250 € 400 €

Napomena: cene su izražene bez PDV

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE KUPOVINOM (LICENCA)

Trajno pravo korišćenja programa
Korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa za maloprodaju Sors MP, što znači da nema nikakve periodične finansijske obaveze prema Softkomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.

Pravo na instalaciju programa u tri računara
Korisnik ima pravo da instalira program u tri računara koja koriste jednu bazu podataka. Pravo na instalaciju u svaki sledeći računar se naplaćuje 30% od cene licence.

Pravo na povezivanje programa sa fiskalnim uređajima
U navedene cene uračunato je pravo na povezivanje jednog računara sa jednim fiskalnim uređajem. To znači da jedan računar u koji je instaliran softver za maloprodaju može da bude povezan sa fiskalnim uređajem, dok ostale kopije softvera mogu da se koriste u računarima koji nisu povezani sa fiskalnim uređajem. Pravo na povezivanje računara sa svakim sledećim fiskalnim uređajem naplaćuje se 125 evra.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna. Isporučuju se isključivo korisnicima naših programa što znači da ih nije moguće kupiti samostalno.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između softvera za maloprodaju i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima, stanju zaliha i cenama dok iz web prodavnice preuzima podatke o naručenim artiklima. Čitav proces je automatizovan. Cena modula je 50 €.

Saznajte više

SERVIS

Ovaj modul je namenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Cena modula je 50 €.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da upotrebljavaju program za maloprodaju Sors MP nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primer, jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku se može odobriti da pregleda sve podatake, ali mu se može uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA

Sors MP je u potpunosti prilagođen za rad sa više maloprodajnih objekata. Podaci iz svih maloprodajnih objekata čuvaju se na jednom mestu, u jednoj bazi podataka, što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje.

Rad sa više maloprodajnih objekata

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama

ROBNI PROMET

Evidencija prometa robe je svakako jedna od najvažnijih funkcija programa za maloprodaju. Ključni dokumenti pomoću kojih se evidentira promet robe u maloprodajnom objektu su kalkulacija, otpremnica, račun, povratnica, nivelacija i otpis. Na osnovu ovih dokumenata program automatski formira veliki broj izveštaja kao što su lager lista, KEP, kartica robe, promet kase. Napominjemo da je omogućena komunikacija fiskalna kasa - program, što znači da se račun koji je evidentiran u programu automatski šalje fiskalnoj kasi na štampu.

Više o robnom prometu

PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA

Softver za maloprodaju omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju priliva i odliva stredstava. Najvažnije funkcije ovog dela programa su evidencija uplata i isplata sa tekućih računa i blagajne, uplata pazara, prikaz prometa po računima....

Više o prometu po tekućim računima

RASHODI

Softver za maloprodaju Sors MP omogućava preduzetničku evidenciju rashoda odnosno evidenciju obaveza prema dobavljačima, zaposlenima kao i evidenciju drugih troškova maloprodajnih objekata. Evidentiraju se račun dobavljača, knjižna odobrenja i zaduženja a program na osnovu tih dokumenata automatski formira izveštaje koji omogućavaju uvidi u stanje obaveza prema dobavljačima: kartice dobavljača, kumulativni prikaz zaduženja po dobavljačima, izveštaje o rokovima dospeća računa na naplatu i druge.

Više o evidenciji rashoda

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Modul za finansijsko knjigovodstvo omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva. On se isporučuje opciono, što znači da korisnik može da izabere izdanje programa koja ne uključuje ovaj modul. Sadrži nalog za knjiženje, dnevnik knjiženja, bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha, zaključni list, analitičke kartice, poreske knjige, POPDV prijavu. Moguć je i automatski prenos podataka iz robnog dela programa u finansijsko knjigovodstvo.

Više o finansijskom knjigovodstvu