PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA FINANSIJSKOG PROMETA U MALOPRODAJI

Program za maloprodaju Sors MP omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju priliva i odliva stredstava.

Pogledajte na ovoj stranici:
Evidencija uplata i isplata | Pregled prometa | Pregled uplate pazara

EVIDENCIJA UPLATA I ISPLATA

Evidencija uplata i isplata sa tekućeg računa obavlja se u nekoliko jednostavnih koraka: potrebno je upisati datum, drugu stranu (dobavljača ili kupca), broj računa preko koga se obavlja promet, broj izvoda, iznos i osnov plaćanja (postoji niz osnova po kojima se može obaviti plaćanje: uplata po računu, uplata pazara, isplata zarada, isplata po računu dobavljača...).

Obrazac za evidenciju uplata

Pretraživanje uplata i isplata

Program Sors MP omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodni. Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite  kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Na primer, korisnik može sastavi sledeći upit:"prikaži sve uplate pazara u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015" ili "Prikaži sve zarade koje su isplaćene u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015 sa računa 205-200011-111". Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom pretraživanja uplata: druga strana, osnov plaćanja, račun preko koga se obavlja promet, period prometa...

PREGLED PROMETA

Pregled prometa je izveštaj na kome su prikazane uplate i isplate po tekućim računima zajedno sa saldom posle svake promene. Izveštaj se pravi automatski na osnovu prethodno upisanih podataka.

Pregled prometa

PREGLED UPLATE PAZARA

Pregled uplate pazara je izveštaj u kome se sa jedne strane prikazuju svi pazari koji su napravljeni u određenom peridu grupisani prema načinu plaćanja (npr. dana 12.01.2015 Kartica - 100.000, Gotovina - 500.000, Ček - 12.000), a sa druge strane uplate na tekući račun koje su takođe grupisane prema načinu plaćanja (uplata kartica, uplata gotovine, realizacija čeka). Posle svake promene prikazuje se saldo i na kraju se prikazuje iznos pazara koji je preostao za uplatu na tekući račun, grupisan prema načinu plaćanja (kartica, gotovina, ček). Ovaj izveštaj se generiše automatski.

Uplate pazara