SORS MP PLUS

Sors MP Plus je kompletno rešenje namenjeno maloprodajnim objektima. U odnosu na druge verzije iz porodice programa Sors MP izdvaja se po tome što sadrži modul za finansijsko knjigovodstvo koji omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Program je jednostavan za upotrebu i omogućava automatizaciju knjiženja robnih dokumenata. Potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije preko interneta. Program mogu da koriste pravna lica koja imaju jedan ili više maloprodajnih objekata.

Kome je namenjeno ovo rešenje?

 1. Preduzećima koja vođenje poslovnih knjiga nisu poverila knjigovodstvenim agencijama već knjigovodstvene poslove vrše samostalno.
 2. Preduzećima koja su vođenje poslovnih knjiga poverila knjigovodstvenim agencijama ali žele da sve svoje knjigovodstvene podatke centralizuju na jedno mesto i da sinhronizuju svoje podatke u realnom vremenu sa agencijom. To znači da je svaki dokument koji se formira u maloprodaji momentalno vidljiv u knjigovodstvenoj agenciji i obrnuto - da je svako knjiženje koje se izvrši u knjigovodstvenoj agenciji momentalno vidljivo u preduzeću.

Video prezentaciju programa možete da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

ROBNI PROMET

 • Kalkulacija
 • Evidencija robe koja se prima na komisionu prodaju
 • Izdavanje računa, odnosno evidencije prodaje robe
 • Komunikacija sa nizom fiskalnih štampača
 • Evidencija povraćaja robe od strane kupca
 • Nivelacije
 • Interni prenos robe između maloprodajnih objekata koji posluju u okviru istog pravnog lica
 • Evidencija otpisa robe
 • Evidencija povrata robe dobavljaču
 • KEP
 • Lager lista
 • Magacinska kartica
 • Promet kase i ostvarena razlika u ceni
 • Štampa cena i deklaracija

Više o robnom prometu

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

 • Nalog za knjiženje
 • Automatizacija knjiženja dokumenata
 • Dnevnik knjiženja
 • Bilansi (bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha)
 • Analitičke kartice
 • Poreske knjige
 • POPDV prijava

Više o modulu za finansijko knjigovodstvo

ANALIZA

 • Analiza prihoda
 • Analiza rashoda
 • Analiza dobiti
 • Analiza prodaje artikala pojedinačno i po robnim grupama
 • Analiza ostvarene razlike u ceni po artiklima i robnim grupama
 • Obaveze i planiranje rashoda

Više o analizi

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućen je pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA

Sors MP Plus je u potpunosti prilagođen za rad sa više maloprodajnih objekata. Koncepcija je da se podaci iz svih maloprodajnih objekata čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u maloprodajnim objektima mogu da se prate u realnom vremenu, što znači da je promena koja nastane u određenom maloprodajnom objektu odmah vidljiva svima u mreži.

Više o radu sa većim brojem maloprodajnih objekata

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Sors MP Plus omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisničke privilegije) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pristupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

Pogledajte
ostale verzije programa

Pogledajte

Pogledajte