PROMET ROBE U VELEPRODAJI

Program za veleprodaju Sors VP omogućava jednostavnu evidenciju prometa robe u magacinu. Lak je za upotrebu, ima velike analitičke mogućnosti i omogućava značajnu automatizaciju operacija. Naročito su automatizovane operacije koje se obavljaju svakodnevno kao što su prijem i prodaja robe. Izveštaji kao što su lager lista i kartica robe formiraju se automatski na osnovu prethodno unetih podataka. Softver omogućava rad sa jednim ili više magacina.

Pogledajte na ovoj stranici:
Kalkulacija video | Nivelacija video | Otpremnica video | Povraćaj robe od stane kupca | Povraćaj robe dobavljaču | Interna otpremnica
Otpis | Lager lista video | Kartica robe | Promet

KALKULACIJA - EVIDENCIJA PRIJEMA ROBE

Kalkulacija je knjigovodstvena isprava koja dokumentuje postupak formiranja prodajne cene robe kao i ulaz robe u skladište. Ovaj dokument podrazumeva čuvanje i obradu podataka kao što su količina, nabavna cena, troškovi, carina, marža, prodajna cena ...

Program za veleprodaju automatski obračunava niz stavki na kalkulaciji i tako značajno skraćuje vreme potrebno za izradu kalkulacije. Obrazac koji se koristi za unos kalkulacije je logičan i jednostavan za upotrebu.

Saznajte više

NIVELACIJA - PROMENA CENE ROBE

Nivelacija je dokument kojim se evidentira promena prodajne cene robe. U programu za veleprodaju Sors VP nivelacija cena obavlja se veoma jednostavno: dovoljno je da se u obrascu za izradu nivelacije selektuju artikli čija cena treba da bude promenjena i da se izabere jedna od mogućnosti za obračun nove cene robe.

Saznajte više

IZDAVANJE OTPREMNICA

Obrazac koji se koristi za izradu otpremnica u programu za veleprodaju Sors VP je logičan i jednostavan za upotrebu. Potrebno je samo da operater unese šifru ili naziv artikla i da zatim klikne na dugme za upis na otpremnicu. Takođe, program za veleprodaju Sors VP podržava rad sa čitačima bar koda tako da operater umesto da ručno unosi šifru može jednostavno, pomoću čitača, da pročita bar kod.

Saznajte više

POVRAĆAJ ROBE OD STRANE KUPCA

Povratnica je dokument kojim se evidentira povraćaj robe koja je prethodno prodata kupcu. Evidencija povraćaja robe podrazumeva obradu i arhiviranje sledećih podataka: datum povraćaja robe, kupac, naziv artikla, šifra artikla, količina, cena, prodajna cena, pdv, prodajna vrednost. Sors VP automatski prikazuje prethodno definisane podatke i vrši obračun niza stavki što značajno skraćuje vreme potrebno za izradu povratnice.

Saznajte više

POVRAĆAJ ROBE DOBAVLJAČU

Povratnica dobavljaču može da se koristi za evidenciju povrata robe koja je uzeta na komisionu prodaju ili za evidenciju povrata robe iz bilo kog drugog razloga. Na povratnici dobavljaču se nalaze sledeći podaci: naziv artikla, šifra artikla, količina, cena bez PDV, PDV, prodajna cena, prodajna vrednost.

Saznajte više

INTERNA OTPREMNICA

Interna otpremnica je dokument kojim se evidentira prenos robe u okviru istog pravnog lica. Drugim rečima, interna otpremnica se koristi kada nastane potreba da se izvrši prenos robe iz jednog magacina u drugi. Na internoj otpremnici se nalaze sledeći podaci: naziv artikla, šifra artikla, količina, cena bez PDV, PDV, prodajna cena, prodajna vrednost.

Saznajte više

OTPIS ROBE

Obrazac za evidenciju otpisa robe sadrži sledeće podakte: datum otpisa, naziv i šifru artikla, količinu za otpis, cenu bez PDV, PDV, cenu sa PDV i vrednost. Sam postupak otpisivanja robe je veoma jednostavan: potrebno je samo upisati šifru ili naziv artikla. Moguće je upisati napomenu, odnosno razlog otpisa robe.

Saznajte više

LAGER LISTA

Lager lista je dokument u kome se prikazuje stanje i vrednost robe u magacinu. Ovaj dokument se formira automatski i to na osnovu podataka iz kalkulacije, nivelacije, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata.

Saznajte više

MAGACINSKA KARTICA (KARTICA ROBE)

Magacinska kartica ili kartica robe je dokument u kome se prikazuju sve promene koje se odnose na određeni artikal. Ovaj dokument se formira automatski za svaki magacin, na osnovu podataka koji su upisani preko kalkulacije, nivelacije, otpremnice i povratnice.

Saznajte više

PROMET

Promet je izveštaj u kome se prikazuje celokupan robni promet u peridu koji odredi korisnik. U ovom izveštaju prikazuju se sledeći podaci:

  • Spisak računa/otpremnica koji su izdati zajedno sa artiklima koji su prodati
  • Spisak robe koja je vraćena od strane kupca zajedno sa ukupnom vrednošću robe
  • Sume po danu prometa i suma za ukupni period koji je prikazan

Saznajte više