SORS VP LITE

Sors VP Lite predstavlja osnovnu, najjednostavniju verziju programa iz porodice Sors. Ima sve mogućnosti koje se odnose na evidenciju prometa robe i evidenciju prihoda, ali nema mogućnosti za evidenciju rashoda i modul za finansijsko knjigovodstvo. Program omogućava automatizaciju niza operacija a naročito onih koje se obavljaju svakodnevno kao što su nabavka, izdavanje robe i fakturisanje.

Jednostavan je za upotrebu, ima veliki broj izveštaja, omogućava analizu poslovanja i potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije preko interneta.

Naša kuća vrši instalaciju i izvodi obuku zaposlenih za rad u programu. Takođe, svim korisnicima naših programa na raspolaganju stoji tehnička podška u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća u toku rada.

Video prezentaciju programa može da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

ROBNI PROMET

 • Kalkulacije
 • Evidencija robe koja se daje na komisionu prodaju
 • Izdavanje otpremnica
 • Evidencija povraćaja robe od strane kupca
 • Nivelacije
 • Interni prenos robe između magacina
 • Evidencija otpisa robe
 • Evidencija povrata robe dobavljaču
 • Reversi
 • Lager lista
 • Magacinska kartica
 • Minimalne i maksimalne zalihe
 • Popisne liste
 • Štampa cena i deklaracija

Više o robnom prometu

FAKTURISANJE

 • Izdavanje predračuna i ponuda
 • Rezervisanje robe za kupca
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje ino računa (invoice)
 • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
 • Kartice kupaca
 • Kumulativna zaduženja po kupcima
 • Izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu
 • Knjiga izdatih računa

Više o fakturisanju

PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA FINANSIJSKOG PROMETA

 • Evidencija uplata
 • Pregled prometa po tekućim računima
 • Pregled ukupnog prometa
 • Kumulativni pregled uplata po kupcima

Više o evidenciji prometa

ANALIZA

 • Analiza prihoda
 • Analiza dobiti
 • Analiza prodaje artikala pojedinačno i po robnim grupama
 • Analiza ostvarene razlike u ceni po artiklima i robnim grupama

Više o analizi

RAD SA VIŠE POSLOVNIH JEDINICA U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA

Sors VP Lite je u potpunosti prilagođen za rad sa više poslovnih jedinica. Koncepcija programa je takva da se podaci iz svih poslovnih jedinica čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u poslovnim jedinicama mogu da se prate u realnom vremenu, što znači da je promena koja nastane u određenoj poslovnoj jedinici odmah vidljiva svima u mreži.

Više o radu sa većim brojem poslovnih jedinica

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućen je pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Sors VP Lite omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisničke privilegije) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

Pogledajte
ostale verzije programa

Pogledajte

Pogledajte