SORS VP PLUS

Sors VP Plus je poslovni program koji omogućava evidenciju prometa robe, prihoda i rashoda. U poređenju sa drugim programa iz porodice Sors izdvaja se po tome što ima modul za finansijsko knjigovodstvo koji omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva kao i funkcije za proizvodnju. Program omogućava automatizaciju niza operacija a naročito onih koje se obavljaju svakodnevno kao što su nabavka i izdavanje robe, fakturisanje i vođenje dokumentacije.

Jednostavan je za upotrebu, ima veliki broj izveštaja, omogućava analizu i praćenje kompletnog poslovanja. Potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije preko interneta.

Kome je namenjeno ovo rešenje?

 1. Preduzećima kojima je potrebna evidencija promena koje nastaju tokom procesa proizvodnje.
 2. Preduzećima koja vođenje poslovnih knjiga nisu poverila knjigovodstvenim agencijama već knjigovodstvene poslove vrše samostalno.
 3. Preduzećima koja su vođenje poslovnih knjiga poverila knjigovodstvenim agencijama ali žele da sve svoje knjigovodstvene podatke centralizuju na jedno mesto i da sinhronizuju svoje podatke u realnom vremenu sa agencijom. To znači da je svaki dokument koji se formira u preduzeću momentalno vidljiv u knjigovodstvenoj agenciji i obrnuto - da je svako knjiženje koje se izvrši u knjigovodstvenoj agenciji momentalno vidljivo u preduzeću.

Video prezentaciju programa može da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

ROBNI PROMET

 • Kalkulacije
 • Evidencija robe koja se daje na komisionu prodaju
 • Izdavanje otpremnica
 • Evidencija povraćaja robe od strane kupca
 • Nivelacije
 • Interni prenos robe između magacina
 • Evidencija otpisa robe
 • Evidencija povrata robe dobavljaču
 • Reversi
 • Lager lista
 • Magacinska kartica
 • Minimalne i maksimalne zalihe
 • Popisne liste
 • Štampa cena i deklaracija

Više o robnom prometu

FAKTURISANJE

 • Izdavanje predračuna i ponuda
 • Rezervisanje robe za kupca
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje ino računa (invoice)
 • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
 • Kartice kupaca
 • Kumulativna zaduženja po kupcima
 • Izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu
 • Knjiga izdatih računa

Više o fakturisanju

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

 • Nalog za knjiženje
 • Automatizacija knjiženja dokumenata
 • Dnevnik knjiženja
 • Bilansi (bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha)
 • Analitičke kartice
 • Poreske knjige
 • POPDV prijava

Više o finansijskom knjigovodstvu

PROIZVODNJA

 • Sastavnice
 • Prijemnice
 • Radni nalozi
 • Trebovanja
 • Predajnice
 • Škart
 • Lager lista (magacin materijala)

ANALIZA

 • Analiza prihoda
 • Analiza dobiti
 • Analiza prodaje artikala pojedinačno i po robnim grupama
 • Analiza ostvarene razlike u ceni po artiklima i robnim grupama

Više o analizi

RAD SA VIŠE POSLOVNIH JEDINICA U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA

Sors VP Plus je u potpunosti prilagođen za rad sa više poslovnih jedinica. Koncepcija programa je takva da se podaci iz svih poslovnih jedinica čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u poslovnim jedinicama mogu da se prate u realnom vremenu, što znači da je promena koja nastane u određenoj poslovnoj jedinici odmah vidljiva svima u mreži.

Više o radu sa većim brojem poslovnih jedinica

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućen je pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Sors VP Plus omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisničke privilegije) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

Pogledajte
ostale verzije programa

Pogledajte

Pogledajte