SORS VP

Sors VP je poslovni program koji omogućava evidenciju prometa robe u magacinu, prihoda i rashoda. U poređenju sa drugim programima iz porodice Sors karakterističan je po tome što ima modul za preduzetničku evidenciju rashoda, ali nema modul za finansijsko knjigovodstvo. Program omogućava vođenje dokumentacije za jedan ili više magacina kao i automatizaciju velikog broja operacija - posebno onih koje se obavljaju često kao što su nabavka i izdavanje robe.

Jednostavan je za upotrebu, ima veliki broj izveštaja, omogućava analizu i praćenje kompletnog poslovanja. Potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije preko interneta.

U sklopu instalacije i implemetacije rešenja naša kuća izvodi obuku zaposlenih za rad u programu. Takođe, svim korisnicima naših programa na raspolaganju stoji tehnička podška u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća u toku rada.

Video prezentaciju programa može da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

ROBNI PROMET

 • Kalkulacije
 • Evidencija robe koja se daje na komisionu prodaju
 • Izdavanje otpremnica
 • Evidencija povraćaja robe od strane kupca
 • Nivelacije
 • Interni prenos robe između magacina
 • Evidencija otpisa robe
 • Evidencija povrata robe dobavljaču
 • Reversi
 • Lager lista
 • Magacinska kartica
 • Minimalne i maksimalne zalihe
 • Popisne liste
 • Štampa cena i deklaracija

Više o robnom prometu

FAKTURISANJE

 • Izdavanje predračuna i ponuda
 • Rezervisanje robe za kupca
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje ino računa (invoice)
 • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
 • Kartice kupaca
 • Kumulativna zaduženja po kupcima
 • Izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu
 • Knjiga izdatih računa

Više o fakturisanju

RASHODI

 • Evidencija računa dobavljača
 • Evidencija knjižnih odobrenja i knjižnih zaduženja
 • Evidencija obaveza prema zaposlenima
 • Kartice dobavljača
 • Kumulativni prikaz obaveza prema dobavljačima
 • Izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu
 • Knjiga primljenih računa

Više o evidenciji rashoda

PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA FINANSIJSKOG PROMETA

 • Evidencija uplata i isplata
 • Pregled prometa po tekućim računima
 • Pregled ukupnog prometa
 • Kumulativni pregled uplata po kupcima

Više o evidenciji prometa

ANALIZA

 • Analiza prihoda
 • Analiza dobiti
 • Analiza prodaje artikala pojedinačno i po robnim grupama
 • Analiza ostvarene razlike u ceni po artiklima i robnim grupama

Više o analizi

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućen je pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

RAD SA VIŠE POSLOVNIH JEDINICA U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA

Sors VP je u potpunosti prilagođen za rad sa više poslovnih jedinica. Koncepcija programa je takva da se podaci iz svih poslovnih jedinica čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u poslovnim jedinicama mogu da se prate u realnom vremenu, što znači da je promena koja nastane u određenoj poslovnoj jedinici odmah vidljiva svima u mreži.

Više o radu sa većim brojem poslovnih jedinica

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Sors VP omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisničke privilegije) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

Pogledajte
ostale verzije programa

Pogledajte

Pogledajte