1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. elektronski fiskalni uređaj

ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJ

Prema Zakonu o fiskalizaciji i pratećim aktima elektronski fiskalni uređaj je hardversko ili softversko rešenje koje se koristi za izdavanje fiskalnih računa i slanje podataka u sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Sastoji se iz tri elementa:

 1. Elektronskog sistema za izdavanje računa (ESIR)
 2. Procesora fiskalnih računa (PFR)
 3. Bezbednosnog elementa

Da bi obveznik fiskalizacije mogao da izdaje fiskalne dokumente potrebno je da sva tri elementa elektronskog fiskalnog uređaja budu povezana i operativna. Ako nedostaje bilo koji od ova tri elementa izdavanje fiskalnih dokumenata neće biti moguće.

SADRŽAJ

Elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR)
Procesor fiskalnih računa (PFR)
Bezbednosni element

ELEKTRONSKI SISTEM ZA IZDAVANJE RAČUNA (ESIR)

ESIR je softversko ili hardversko rešenje koje mora da bude usklađeno sa Zakonom o fiskalizaciji i mora da prođe kroz proces odobravanja koji sprovodi Poreska uprava. Ima sledeće funkcije:

 1. Preuzimanje poreskih stopa iz sistema za upravljanje fiskalizacijom ili iz procesora fiskalnih računa
 2. Formiranje šifarnika artikala i usluga i fiskalnih dokumenata
 3. Slanje fiskalnih dokumenata u procesor fiskalnih računa
 4. Štampanje fiskalnih dokumenata (posle dobijenog odgovora od procesora fiskalnih računa)

U prethodnom izlaganju su navedene funkcije koje ESIR mora da ima da bi bio odobren od strane Poreske uprave. Pored obaveznih funkcija ESIR može da ima i razne vrste izveštaja ili može da bude deo veće celine sa drugim programima.

Program Sors Kasa spada u kategoriju ESIR, odobren je od strane poreske uprave, i može da se koristi samostalno ili zajedno sa programom za maloprodaju. Upotreba programa Sors Kasa zajedno sa programom za maloprodaju omogućava korisniku vođenje precizne evidencije o prometu robe, stanju zaliha, prihodima i rashodima kao i automatsko formiranje niza izveštaja kao što su KEP, izveštaji o prodaji robe i drugi.

PROCESOR FISKALNIH RAČUNA (PFR)

Procesor fiskalnih računa je softversko ili hardversko rešenje koje mora da bude usklađeno sa Zakonom o fiskalizaciji i odobreno od strane Poreske uprave. Ima sledeće funkcije:

 1. Prima informacije o fiskalnim dokumentima od ESIR (podatke o prodatim artiklima, načinu plaćanja, vrsti fiskalnog dokumenta i slično)
 2. Vrši obračun poreza
 3. Potpisuje fiskalni račun pomoću bezbednosnog elementa
 4. Vraća potpisan račun i obračunat porez u ESIR
 5. Prosleđuje fiskalne račune u sistem za upravljanje fiskalizacijom

Postoje dve vrste procesora fiskalnih računa:

 1. Lokalni procesor fiskalnih računa
 2. Virtuelni procesor fiskalnih računa

VIRTUELNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA (VPFR)

Virtuelni procesor fiskalnih računa je softver koji se nalazi na serveru Poreske uprave i besplatan je za korišćenje. Međutim, obveznik fiskalizacije mora da bude povezan na internet da bi ga koristio i u slučaju prekida internet veze izdavanje fiskalnih dokumenata je onemogućeno.

LOKALNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA (LPFR)

Lokalni procesor fiskalnih računa se nalazi u prostorijama obveznika fiskalizacije i on može da bude hardver ili softver. Pošto se nalazi u prostorijama obveznika fiskalizacije za njegovu upotrebu nije neophodna stalna veza sa internetom, odnosno obveznik fiskalizacije može da izdaje fiskalne dokumente i kada nije povezan na internet.

LPFR čuva fiskalne dokumente koji su izdati dok nije bilo veze sa internetom i čim se internet veza upostavi, on ih prosleđuje u sistem za upravljanje fiskalizacijom.

Ovde je bitno da napomenemo da je obveznik fiskalizacije dužan da dostavi sve izdate fiskalne dokumente poreskoj upravi u roku od 5 dana od dana izdavanja. Dalje, vrednost fiskalnih dokumenata koji mogu da budu izdati u situacijama kada obveznik fiskalizacije nije povezan na internet je ograničena. Obveznik fiskalizacije može da izda fiskalne dokumente određene vrednosti a posle toga će mu biti onemogućeno dalje izdavanje fiskalnih dokumenata dok se ne poveže na internet ili dok ručno ne dostavi podatke o fiskalnim dokumentima koji su izdati za vreme dok nije bio povezan na internet.

Svaki maloprodajni objekat je u obavezi da ima najmanje jedan lokalni procesor fiskalnih računa.

BEZBEDNOSNI ELEMENT

Bezbednosni element može da bude digitalni sertifikat ili pametna kartica (pametne kartice koriste i programi za elektronsko bankarstvo) a njegova svrha je potvrda identiteta korisnika i digitalno potpisivanje fiskalnih dokumenata.

Lokalni procesor fiskalnih računa koristi isključivo pametnu karticu kao bezbednostni element. Napominjemo da je svaki maloprodajni objekat u obavezi da ima najmanje jedan lokalni procesor fiskalnih računa, što znači da je svaki maloprodajni objekat u obavezi da ima najmanje jednu pametnu karticu.

Virtuelni procesor fiskalnih računa može da koristi digitalni sertifikat ili pametnu karticu.

Bezbednosni element izdaje Poreska uprava na zahtev poreskog obveznika. Podnošenje zahteva obavlja se preko portala e-porezi na način koji je objašnjen ovde.

Datum poslednje izmene članka: 10.01.2022