1. softkom
  2. baza znanja
  3. sors kasa
  4. izbor pfr broja fiskalnog dokumenta

IZBOR PFR BROJA FISKALNOG DOKUMENTA

U programu Sors Kasa, u više situacija, na više mesta, može da bude potrebno da korisnik upiše PFR broj fiskalnog dokumenta. Na primer, upis PFR broja fiskalnog dokumenta obavezan je prilikom pravljenja refundacije u slučaju povrata novca kupcu, prilikom formiranja konačnog računa ili prilikom poziva na broj drugog fiskalnog dokumenta.

Pošto PFR broj fiskalnog dokumenata može ima veliki broj slovnih znakova (preko 17 slovnih znakova), što može da bude komplikovano za prepisivanje, program Sors Kasa omogućava pretraživanje PFR brojeva izdatih fiskalnih dokumenata a zatim i njihov izbor i automatski upis u odgovarajuće polje.

SADRŽAJ

Prozor za pretraživanje PFR brojeva fiskalnih dokumenata

PROZOR ZA PRETRAŽIVANJE PFR BROJEVA FISKALNIH DOKUMENATA

Prozor za pretraživanje PFR brojeva fiskalnih dokumenata može da se pokrene u različitim situacijama ali on uvek izgleda isto i ima iste funkcije. Ovaj prozor prikazan je na slici ispod.

Izgled prozora za izbor PFR broja fiskalnog dokumenta

U delu prozora koji je na slici označen brojem 1, nalaze se filteri za pretraživanje PFR brojeva fiskalnih računa: PFR broj i Kupac.

Ako u polje PFR broj upišete deo PFR broja fiskalnog dokumenta, u tabeli, koja je na slici označena brojem 2, će se prikazati svi fiskalni dokumenti koji u svom broju imaju slova koja ste prethodno upisali.

Ako u polju Kupac izaberete ili upišete naziv kupca, u tabeli, koja je na slici označena brojem 2, će se prikazati svi fiskalni dokumenti koji su izdati kupcu koga ste izabrali ili upisali. Izbor kupca vrši se na način koji je opisan ovde.

U tabeli koja je na slici označena brojem 2 prikazuju se osnovni podaci o fiskalnom dokumentu: Tip dokumenta, PFR datum, PFR broj, Naziv kupca i Prodajna vrednost.

PFR broj fiskalnog dokumenta možete da izaberete tako što dva puta kliknete na određeni dokument u tabeli, koja je na slici označena brojem 2, ili tako što prvo selektujete dokument a zatim kliknete na dugme OK.

Ako odlučite da odustanete od izbora PFR broja fiskalnog dokumenta treba da kliknete na dugme Zatvori.

Datum poslednje izmene članka: 26.01.2022