1. softkom
  2. baza znanja
  3. sors kasa
  4. kopiranje dokumenata iz poslovnog softvera sors

KOPIRANJE DOKUMENATA IZ POSLOVNOG SOFTVERA SORS

Poslovni softver Sors i program Sors Kasa su potpuno integrisani što, između ostalog, podrazumeva da dokumenti koji su formirani u poslovnom softveru Sors mogu na jednostavan način da se kopiraju u program Sors Kasa i da se na taj način fiskalizuju.

Pod kopiranjem dokumenata iz Sorsa u program Sors Kasa podrazumeva se kopiranje artikala koji se nalaze u određenom dokumentu, koji je formiran u poslovnom softveru Sors, i njihov upis u karticu za izdavanje dokumenta transakcije prodaja.

Na primer, korisnik može u poslovnom softveru Sors da izvrši rezervaciju robe za određenog kupca a onda, kada kupac izvrši plaćanje ili preuzimanje robe, korisnik može rezervaciju da kopira u program Sors Kasa i da je fiskalizuje. Takođe, korisnici koji imaju web prodavnice, mogu da uvoze narudžbenice iz web prodavnice u poslovni softver Sors i da onda, pošto izvrše otpremu naručene robe, jednostavno fiskalizuju narudžbenicu kopiranjem dokumenta u program Sors Kasa.

Iz poslovnog softvera Sors u program Sors Kasa mogu da se kopiraju rezervacije i otpremnice.

SADRŽAJ

Prozor u kome se prikazuju dokumenti za kopiranje
Prozor za izbor dokumenata iz poslovnog softvera Sors

PROZOR U KOME SE PRIKAZUJU DOKUMENTI ZA KOPIRANJE

Prozor u kome se prikazuju dokumenti napravljeni u poslovnom softveru Sors koji treba da se kopiraju, odnosno fiskalizuju, možete da pokrenete tako što u kartici za izdavanje dokumenta transakcije prodaja kliknete na dugme Kopiraj (označeno na slici ispod).

Dugme za pokretanje prozora u kome se prikazuju dokumenti za kopiranje

Pošto to uradite otvoriće se prozor koji je prikazan na slici ispod.

Prozor u kome se prikazuju dokumenti za kopiranje

U tabeli koja je na slici označena brojem 2 prikazani su dokumenti koji su formirani u poslovnom softveru Sors a treba da budu kopirani, odnosno fiskalizovani.

Ako kliknete da dugme Dodaj, koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 1, otvoriće se prozor u kome možete da izaberete dokumente koji su formirani u poslovnom softveru Sors a treba da budu kopirani. Ovaj prozor je opisan ovde.

Dokumente možete da obrišete iz tabele tako što ih prvo selektujete a zatim kliknete na dugme Obriši (koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 1) ili tako što desnim tasterom kliknete na dokument koji želite da obrišete a zatim, u meniju koji se pojavi, na opciju Obriši.

Ukupna vrednost dokumenata koji su napravljeni u poslovnom softveru Sors, a treba da se kopiraju, prikazana je u delu prozora koji je na slici označen brojem 3.

Ovde je bitno da napomenemo da ukupan iznos u fiskalnom dokumentu može minimalno da se razlikuje od ukupne vrednosti dokumenata koji se kopiraju. Razlika može da bude +-1 dinar a javlja se zbog drugačijeg obračuna u poslovnom softveru Sors i programu Sors Kasa.

Program Sors Kasa omogućava automatsko brisanje dokumenata koji su formirani u poslovnom softveru Sors a treba da se kopiraju. Na primer, u situacijama kada se vrši kopiranje rezervacije, pošto se rezervisana roba isporuči kupcu i pošto se kupcu izda fiskalni račun, logično je da rezervacija više nije potrebna i da treba da bude obrisana. Ako čekirate opciju Obriši sve dokumente koji se kopiraju posle izdavanja fiskalnog računa, koja se nalazi ispod tabele koja je na slici označena brojem 2, svi dokumenti koji su formirani u poslovnom softveru Sors a treba da se kopiraju će biti obrisani. Dokumenti će biti obrisani posle izdavanja fiskalnog računa.

Pošto završite sa izborom dokumenata koji su formirani u poslovnom softveru Sors a treba da se kopiraju, potrebno je da kliknete na dugme OK i artikli iz izabranih dokumenata će biti prekopirani u fiskalni račun. Dugme Kopiraj će biti prikazano ljubičastom bojom, kao na slici ispod, što označava da su artikli u fiskalni račun kopirani iz dokumenata koji su formirani u poslovnom softveru Sors.

Dugme za pokretanje prozora u kome se prikazuju dokumenti za kopiranje, prikazano ljubičastom bojom

PROZOR ZA IZBOR DOKUMENATA IZ POSLOVNOG SOFTVERA SORS

Izbor dokumenata koji su formirani u poslovnom softveru Sors, a treba da se kopiraju, odnosno fiskalizuju vrši se u prozoru koji je prikazan na slici ispod.

Prozor u kome se vrši izbor dokumenata koji su napravljeni u poslovnom softveru Sors

Ovaj prozor pokreće se klikom na dugme Dodaj, koje se nalazi u prozoru u kome se prikazuju dokumeni za kopiranje.

Dokumenti koji su napravljenu u poslovnom softveru Sors prikazuju se u tabeli koja je na prethodnoj slici označena brojem 2.

U delu prozora, koji je na slici označen brojem 1, nalaze se filteri za pretraživanje dokumenata koji su napravljeni u poslovnom softveru Sors. U padajućem meniju Dokument treba da izaberete vrstu dokumenta koji treba da se kopira a omogućeno je kopiranje rezervacije i otpremnice. Ako u polju Kupac izaberete ili upišete naziv kupca, u tabeli, koja je na slici označena brojem 2, će se prikazati svi dokumenti koji su izdati kupcu koga ste izabrali ili upisali. Izbor kupca obavlja se na način koji je opisan ovde.

Dokument koji treba da se kopira možete da izaberete tako što dva puta kliknete na njega ili tako što ga prvo selektujete a zatim kliknete na dugme OK. Napominjemo da možete da izaberete više dokumenata odjednom tako što ih selektujete u tabeli.

Datum poslednje promene: 25.04.2022