1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. šifarnik artikala i usluga

ŠIFARNIK ARTIKALA I USLUGA

Na početku je važno da napomenemo da kada se program Sors Kasa koristi zajedno sa programom za maloporodaju Sors ili sa programom za veleprodaju Sors svi artikli i usluge koji se otvore u ovim programima biće vidljivi u programu Sors Kasa i obrnuto, svi artikli i usluge koji se otvore u programu Sors Kasa biće vidljivi u ovim programima.

SADRŽAJ

Unos artikala i usluga
Dodatne poreske stope
Pregled i izmena artikala i usluga

UNOS ARTIKALA I USLUGA

Da biste pokrenuli karticu za unos artikala i usluga u programu Sors Kasa uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Šifarnici
 2. U meniju kliknite na stavku Artikal ili usluga
 3. Na ekranu će se prikazati kartica kao na slici ispod
Kartica za unos artikala

U delu kartice Osnovni podaci nalaze se sledeća polja:

 1. U padajućem meniju Vrsta artikla imate mogućnost da izaberete vrstu, odnosno tip artikla. Ponuđene su sledeće opcije: Roba, Usluga, Komision, Repromaterijal, Proizvod.
 2. U padajućem meniju Prva grupa artikala možete da izaberete robnu grupu kojoj artikal pripada. Ako je potrebno da otvorite novu robnu grupu to možete da uradite tako što ćete je jednostavno upisati u padajući meni.
 3. U padajućem meniju Druga grupa artikala možete da izaberete drugu robnu grupu kojoj artikal pripada. Ako je potrebno da otvorite novu drugu robnu grupu to možete da uradite tako što ćete je jednostavno upisati u padajući meni.
 4. U padajućem meniju Jedinica mere možete da izaberete jedinicu mere artikla. U slučaju da u padajućem meniju nije prikazana potrebna jedinica mere možete jednostavno da je u njega upišete.
 5. U polje GTIN možete da upišete globalni broj trgovinske jedinice. Globalni broj trgovinske jedinice je na artiklu predstavljen barkodom, što znači da će upis artikla u fiskalni dokument biti moguć skeniranjem barkoda artikla pod uslovom da je je barkod, odnosno GTIN upisan u ovo polje.
 6. U polje Šifra upišite šifru artikla. Šifra artikla podrazumevano može da bude sastavljena isključivo od brojeva, a u slučaju da želite da u sastavu šifre budu i slovni znakovi potrebno je da izvršite podešavanja koja su opisana ovde. Šifra artikla mora da bude jedinstvena za svaki pojedinačni artikal.
 7. U polje Naziv treba da upišete naziv artikla. Naziv mora da bude jedinstven za svaki pojedinačni artikal.
 8. U padajućem meniju Oznaka poreske stope treba da odaberete poresku stopu za artikal. Pre unosa artikla potrebno je da preuzmete poreske stope iz procesora fiskalnih računa ili iz sistema za upravljanje fiskalnizacijom. Više o preuzimanju poreskih stopa možete da pročitate ovde.
 9. Ako imate potrebu da vodite rastere, odnosno serijske brojeve za artikal potrebno je da čekirate opciju Raster/Serijski broj. Više o radu sa rasterima i serijskim brojevima možete da pročitate ovde. Ova opcija podrazumevano nije vidljiva, odnosno program Sors Kasa je podrazumevano podešen tako da evidencija prodaje artikala po rasterima i serijskim brojevima nije omogućena. Ako želite da omogućite evidenciju prodaje robe po rasterima i serijskim brojevima potrebno je da postupite prema uputstvima koja su data ovde.
 10. Ukoliko želite da onemogućite obračunavanje popusta za artikal prilikom izdavanja fiskalnih dokumenata, potrebno je da čekirate opciju Ne obračunavaj popust prilikom upisa artikla u fiskalni dokument. Ako ovo uradite i ako operater prilikom upisa artikla u fiskalni dokument odobri popust na cenu on neće biti obračunat, već će cena ostati nepromenjena. Praktično, čekiranjem ove opcije zabranjuje se odobravanje popusta na prodajnu cenu artikla prilikom izdavanja fiskalnih dokumenata.

Pošto završite sa unosom podataka možete da kliknete na dugme Snimi posle čega će artikal biti upisan u bazu podataka, a kartica će ostati otvorena za unos sledećeg artikla.

DODATNE PORESKE STOPE

Važeća poreska politika u Republici Srbiji je takva da jedan artikal može ima jednu poresku stopu. Na primer, na jedan artikal se primenjuje samo poreska stopa od 20%. Program Sors Kasa podržava mogućnost eventualne promene poreske politike Republike Srbije u budućnosti i ostavlja mogućnost da se na jedan artikal primenjuje više poreskih stopa. Ako se poreska politika Republike Srbije bude promenila i ako bude bilo potrebe da jedan artikal ima više poreskih stopa, dodatne poreske stope možete da upišete u delu kartice Dodatne poreske stope. Deo prozora za unos dodatnih poreskih stopa podrazumevano je sakriven i u slučaju potrebe može da se prikaže na sledeći način:

 1. Pokrenite karticu za podešavanje programa tako što ćete u komandnom meniju da kliknete na dugme Podešavanja a zatim na dugme Podešavanje
 2. U kartici za podešavanje programa kliknite na dugme Šifarnici
 3. Pronađite opcuju Dozvoli unos više poreskih stopa i postavite znak za potvrdu pored ove opcije
 4. Ponovo pokrenite prozor za unos artikala

PREGLED I IZMENA ARTIKALA I USLUGA

Da biste prikazali artikle koji se nalaze u bazi podataka uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Šifarnici
 2. U meniju kliknite na stavku Pregled artikala i usluga
 3. Prikazuje se kartica kao na slici ispod
Kartica za pregled artikala

U delu kartice koji je na slici označen brojem 1 prikazane su sledeće opcije:

 1. Uvezi artikle. Program Sors Kasa omogućava korisniku da izvrši uvoz artikala iz .csv fajla. Ako kliknete na ovo dugme pokrenuće se prozor za uvoz artikala koji je opisan u posebnom članku.
 2. Filteri. U slučaju da želite da oslobodite dodatan prostor na ekranu za prikazivanje informacija koje se nalaze u tabeli (označena brojem 3 na slici) možete da sakrijete filtere za pretraživanje (označeni brojem 2 na slici). Sakrivanjem filtera tabela će zauzeti deo prozora koji je inicijalno predviđen za filtere, što znači da ćete biti u prilici da vidite više informacija o artiklima na jednom ekranu (bez upotrebe klizača, tzv. skrolovanja). Klikom na dugme Filteri možete da sakrijete filtere (označeni brojem 2 na slici) ako su prikazani, odnosno da ih prikažete ako su sakriveni.
 3. Prikaži u novom tabu. Ako kliknete na ovo dugme otvoriće se kartica koja je identična kartici za unos artikala i usluga u kojoj će biti prikazani podaci o artiklu na koji ste kliknuli. Podatke o artiklu na koji ste kliknuli možete da izmenite ako u ovoj kartici kliknete na dugme Izmeni. U ovoj kartici važe ista pravila kao i u kartici za unos artikala i usluga, tako da ih ovde nećemo ponavljati.
 4. Podaci o promenama. Kada selektujete određeni artikal i kliknete na dugme Podaci o promenama, otvara se prozor koji sadrži podatke o korisničkom nalogu i vremenu unosa ili izmene artikla.
 5. Izvezi. Artikle koji su prikazani u tabeli možete da izvezete u .csv fajl ako kliknete na dugme Izvezi.

U delu kartice koji je na slici označen brojem 2 prikazani su kriterijumi za pretraživanje artikala:

 1. Prva grupa artikala. Ako u ovom padajućem meniju izaberete određenu robnu grupu i pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe, u tabeli, koja je na slici označena brojem 3, će se prikazati spisak artikala koji pripadaju robnoj grupi koju ste izabrali.
 2. Druga grupa artikala. Procedura pretrage po ovom kriterijumu je identična kao i procedura pretrage po kriterijumu Prva grupa artikala.
 3. Naziv. Ako u ovo polje unesete naziv ili deo naziva artikla i pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe u tabeli će se prikazati artikli u čijem nazivu postoji kombinacija slova koju ste prethodno upisali.
 4. Šifra. Pošto u ovo polje unesete šifru i pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe u tabeli će se prikazati artikal čiju ste šifru upisali.
 5. GTIN. Ako u ovo polje unesete GTIN (ručno ili pomoću bar-kod čitača) i pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe, u tabeli će se prikazati artikal sa upisanim GTIN.
 6. Vrsta artikla. U ovom padajućem meniju možete da izaberete vrstu artikla: Sve, Roba, Usluga, Komision, Repromaterijal ili Proizvod. Klikom na sličicu lupe ili pritiskom na taster Enter u tabeli će se prikazati artikli koji odgovaraju izabranom tipu artikla.

Prethodno opisani kriterijumi mogu međusobno da se kombinuju, pa tako možete da izaberete određenu prvu robnu grupu artikala i da u polje Naziv unesete deo naziva artikla. Kao rezultat pretrage u tabeli, koja je na prethodnoj slici označena brojem 3, će se prikazati artikli koji u svom nazivu imaju kombinaciju slova koju ste upisali, a pripadaju izabranoj prvoj grupi artikala. Ako u padajućem meniju Prva grupa artikala i Vrsta artikla izaberete stavku Sve, a polje Druga grupa artikala, Naziv, Šifra i GTIN ostavite prazne i pritisnete taster Enter ili kliknete mišem na sličicu lupe u tabeli će biti prikazani svi artikli koji postoje u bazi podataka.

U tabeli za pregled artikala, koja je na slici označena brojem 3, prikazuju se osnovni podaci o artiklu: Vrsta artikla, Robna grupa, Robna grupa 2, Jedinica mere, Šifra artikla, Naziv artikla, GTIN artikla i Stopa PDV.

Ako desnim tasterom miša kliknete na određeni artikal u tabeli (označena brojem 3 na prethodnoj slici), prikazaće se meni sa sledećim opcijama:

 1. Prikaži izabrani artikal u novom tabu. Ova stavka ima istu funkciju kao i dugme Prikaži u novom tabu, koje je opisano ovde.
 2. Obriši izabrani artikal. Klikom na ovu opciju može da obrišete artikal ili uslugu, sa time da je dozvoljeno isključivo brisanje artikala koji nisu upisivani u dokumente. Ako je artikal upisan u bilo koji dokument brisanje artikla neće biti dozvoljeno.
 3. Prikaz filtera. Ova stavka ima istu funkciju kao dugme Filteri, koje je opisano ovde.
 4. Izvezi spisak artikala u Excel. Ova opcija omogućava izvoz podataka koji su prikazani u tabeli u .csv fajl.
 5. Kopiraj. Klikom na ovu stavku vrši se kopiranje sadržaja ćelije na koju ste kliknuli.

Datum poslednje izmene članka: 11.01.2022