1. softkom
 2. baza znanja
 3. fakturisanje
 4. evidencija dokumenata dobavljača i knjiga primljenih računa

EVIDENCIJA DOKUMENATA DOBAVLJAČA I KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA

SADRŽAJ

Video
Dokumenti koji se upisuju u evidenciju dokumenata dobavljača
Evidencija dokumenata dobavljača i kartica dobavljača
Prozor za evidenciju dokumenata dobavljača
Prozor za pregled dokumenata dobavljača
Izmena evidentiranog dokumenta dobavljača
Knjiga primljenih računa
Evidencija dokumenta dobavljača na osnovu ulaznih e faktura
Evidencija dokumenata dobavljača na osnovu kalkulacije

VIDEO

DOKUMENTI KOJI SE UPISUJU U EVIDENCIJU DOKUMENATA DOBAVLJAČA

U evidenciju dokumenata dobavljača u poslovnom softveru Sors upisuju se sledeći dokumenti:

 1. Računi dobavljača
 2. Knjižna odobrenja
 3. Knjižna zaduženja
 4. Avansni računi
 5. Gotovinski računi
 6. Računi od ino dobavljača
 7. Otkupni list

Praktično, u ovu evidenciju se upisuju isti dokumenti kao i u knjigu primljenih računa i zbog toga ova evidencija može da se prikaže u formi knjge primljenih računa (KPR).

EVIDENCIJA DOKUMENATA DOBAVLJAČA I KARTICA DOBAVLJAČA

Svi dokumenti koji su upisani u evidenciju dokumenata dobavljača će se prikazivati i u kartici dobavljača.

PROZOR ZA EVIDENCIJU DOKUMENATA DOBAVLJAČA

Prozor za evidenciju dokumenata dobavljača možete da pokrenete na sledeći način:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Rashodi.
 2. U meniju kliknite na stavku Dokumenti dobavljača i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Evidencija dokumenta dobavljača.
 3. Prikazuje se prozor za evidenciju dokumenata dobavljača koji je izgleda kao na slici ispod.
Prozor za evidenciju dokumenata dobavljača

U delu prozora Podaci o dokumentu nalaze se sledeća polja:

 1. Dobavljač. U ovo polje treba da upišete dobavljača koji je izdao dokument.
 2. P. jedinica. U ovo polje možete da upišete poslovnu jedinicu na koju se dokument odnosi, odnosno poslovnu jedinicu u kojoj je nastao trošak. Upis poslovne jedinice nije obavezan i ako se dokument odnosi na celo pravno lice u ovom meniju možete da izaberete opciju Sve.
 3. Grupa. U cilju preciznijeg izveštavanja poslovni program Sors ima mogućnost grupisanja dokumenata dobavljača. Na primer, račun za gorivo može da bude svrstan u grupu Troškovi goriva, dok računi za telefon mogu da budu svrstani u grupu Troškovi telefona. Prilikom formiranja analitičkih izveštaja grupe troškova se prikazuju odvojeno što omogućava jasan uvid u strukturu rashoda. Više informacija o grupama dokumenata možete da pročitate ovde. U polju Grupa možete da izaberete jednu od prethodno definisanih grupa dokumenata u koju želite da svrstate dokument. Grupu dokumenata u koju želite da svrstate dokument možete da izaberete tako što ćete dva puta da kliknete na polje Grupa posle čega će se na ekranu prikazati prozor sa prethodno definisanim grupama. Ostaje još da kliknete na grupu u koju želite da svrstate dokument.
 4. Opis. U ovo polje možete da upišete opis dokumenta dobavljača.
 5. Tip dokumenta. U ovom padajućem meniju možete da izaberete vrstu dokumenta dobavljača (račun, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje ...)
 6. Broj dokumenta. U ovo polje treba da upišete broj dokumenta dobavljača.
 7. Datum izdavanja, datum prometa, datum knjiženja i datum valute. U ova polja treba da upišete odgovarajući datum.

U delu prozora Zaduženje nalazi se polje Ukupna naknada sa PDV u koje treba da upišete ukupnu vrednost dokumenta dobavljača.

U delu prozora Oslobođene nabavke i nabavke od lica koja nisu u sistemu PDV u odgovarajuća polja možete da upišete vrednost oslobođenih nabavki, odnosno vrednost nabavki od lica koja nisu u sistemu PDV.

U delu prozora PDV koji ne može da se odbije možete da upišete poresku osnovicu i vrednost PDV za robu i usluge za koje nije predviđen odbitak prethodnog PDV.

U delu prozora PDV koji može da se odbije možete da upišete poresku osnovicu i vrednost PDV za robu i usluge za koje je predviđen odbitak prethodnog PDV.

U delu prozora PDV po stopama možete da upišete vrednost PDV razvrstan po stopama (opšta stopa PDV, posebna stopa PDV, PDV po stopi za poljoprivrednika ...)

U delu prozora Uvoz možete da upišete podatke iz uvoznog računa.

U delu prozora Nabavka od poljoprivrednika možete da upišete podatke koji se odnose na poljoprivredna dobra koja su kupljena od poljoprivrednika.

Pošto završite sa unosom podataka treba da kliknete na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom delu prozora i dokument dobavljača će biti upisan u bazu.

PROZOR ZA PREGLED DOKUMENATA DOBAVLJAČA

Da biste prikazali prozor za pregled dokumenata dobavljača uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Rashodi.
 2. U meniju kliknite na stavku Dokumenti dobavljača i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled dokumenata dobavljača.
 3. Pošto to uradite otvoriće se prozor koji je prikazan na slici ispod.
Prozor za pregled dokumenata dobavljača

Prozor za pregled dokumenata dobavljača se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

IZMENA EVIDENTIRANOG DOKUMENTA DOBAVLJAČA

Izmenu evidentiranog dokumenta dobavljača možete da izvršite na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u prozoru za pregled dokumenata dobavljača pronađete dokument koji želite da izmenite. To možete da uradite na način koji opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Pošto pronađete dokument koji želite da izmenite kliknite dva puta na njega.
 3. Odmah zatim na ekranu se prikazuje prozor koji je identičan prozoru koji se koristi za evidenciju dokumenata dobavljača.
 4. U donjem levom delu prozora pronađite dugme Izmeni i klikite na njega.
 5. Dalji postupak je identičan postupku evidencije dokumenta dobavljača koji je opisan ovde.

KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA

Knjigu primljenih računa možete da prikažete tako što u prozoru za pregled dokumenata dobavljača kliknete na dugme Štampaj koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora. Knjiga primljenih računa je prikazana na slici ispod.

Knjiga primljenih računa

EVIDENCIJA DOKUMENATA DOBAVLJAČA NA OSNOVU ULAZNIH E FAKTURA

Poslovni softver Sors omogućava automatski upis e fakture u evidenciju dokumenta dobavljača. Više o ovoj temi možete da pročitate ovde.

EVIDENCIJA DOKUMENTA DOBAVLJAČA NA OSNOVU KALKULACIJE

Program Sors ima mogućnost da automatski popuni podatke u prozoru za evidenciju dokumenata dobavljača na osnovu prethodno evidentirane kalkulacije. Da biste automatski popunili podatke u prozoru za evidenciju dokumenata dobavljača na osnovu kalkulacije uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni pomet.
 2. U meniju kliknite na stavku Kalkulacije i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled kalkulacije.
 3. Na ekranu će se prikazati prozor za pregled kalkulacija koji je isti kao i svi drugi prozori za pregled dokumenata. Uputstvo za rad sa prozorima za pregled dokumenata možete da pronađete ovde.
 4. Kliknite desnim tasterom na kalkulaciju na osnovu koje želite da evidentirate dokument dobavljača i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da pronađete opciju Zavedi račun dobavljača
 5. Pošto kliknete na ovu opciju na ekranu će se prikazati prozor za evidenciju dokumenata dobavljača koji će biti popunjen na osnovu podataka iz kalkulacije koju ste izabrali.
 6. Ostaje još samo da kliknete na dugme Snimi.

Datum poslednje izmene članka: 17.08.2023