1. softkom
 2. baza znanja
 3. fakturisanje
 4. knjižno odobrenje

KNJIŽNO ODOBRENJE

SADRŽAJ

Prozor za izdavanje knjižnih odobrenja
Prozor za pregled knjižnih odobrenja
Komunikacija sa SEF
Izmena knjižnih odobrenja

PROZOR ZA IZDAVANJE KNJIŽNIH ODOBRENJA

Da biste pokrenuli prozor za izdavanje knjižnih odobrenja uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
 2. U meniju kliknite na stavku Odobrenja.
 3. Otvara se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Knjižno odobrenje i na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za izdavanje knjižnih odobrenja

U delu prozora Podaci o dokumentu (koji je na slici označen brojem 1) nalaze se sledeće opcije:

 1. Poslovna jedinica. U ovom padajućem meniju možete da izvršite izbor poslovne jedinice iz koje se izdaje knjižno odobrenje.
 2. Kupac. Izbor kupca kome se dokument izdaje vrši se na sledeći način: dva puta kliknite na polje Kupac i otvoriće se prozor za izbor kupca. U ovom prozoru pretraživanje kupaca možete da vršite na osnovu naziva kupca, PIB-a ili šifre tako što ove podatke upišete u odgovarajuća polja za unos teksta. Sve kupce koji se nalaze u bazi podataka možete da prikažete tako što kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter. Izbor kupca možete da izvršite jednostavnim duplim klikom na željenog kupca. U slučaju da se kupac ne nalazi u bazi podataka, možete da ga upišete klikom na dugme Upiši novog partnera, nakon čega će se otvoriti prozor koji je detaljno opisan ovde. Ako želite da izmenite podatke koji se odnose na kupca, potrebno je da selektujte kupca u tabeli, i da kliknite na dugme Izmeni podatke o partneru, nakon čega će se otvoriti prozor u kome važe ista pravila kao u prozoru za unos kupaca.
 3. U polje Datum možete da upišete datum izdavanja, mada se datum izdavanja automatski dodeljuje prilikom slanja odobrenja na sistem elektronskih faktura (SEF).
 4. Vrsta odobrenja. Postoje dve vrste knjižnih odobrenja: knjižna odobrenja koja se izdaju za određeni period i knjižna odobrenja koja se izdaju za račune.

Ako u padajućem meniju Vrsta odobrenja izaberete opciju Odobrenje za račune biće potrebno da u delu prozora koji je na slici označen brojem 2 upišete račune za koje se izdaje knjižno odobrenje. Račune možete da upišete tako što prvo izaberete kupca kome se odobrenje izdaje a zatim kliknete na dugme Dodaj račun, posle čega će se otvoriti prozor koji je prikazan na slici ispod.

Izbor računa

U ovom prozoru su prikazani svi računi koji su izdati kupcu koji je prethodno izabran a koji imaju status Odobren ili Nije poslato. Računi sa drugim statusom (Poslato, Odbijeno, Otkazano, Stornirano) se ne prikazuju u ovom prozoru zato što na SEF nije moguće poslati knjižno odobrenje koje je napravljeno na osnovu računa sa ovim statusom (više o statusima računa možete da saznate ovde).

Račun možete da izaberete tako što dva puta kliknete na njega ili tako što ga selektujete a zatim kliknete na dugme OK.

Ako u padajućem meniju Vrsta odobrenja izaberete opciju Odobrenje za period u delu prozora koji je na slici označen brojem 2 će se prikazati polja za upis datuma (kao na slici ispod) i od vas će se tražiti da upišete period za koji se odobrenje izdaje.

Vremenski period na koji se odobrenje odnosi

U delu prozora koji je na slici označen brojem 3 nalazi se polje Opis u koje možete da upišete razlog izdavanja odobrenja.

Polja Osnovica opšta stopa, Osnovica posebna stopa, PDV opšta stopa PDV posebna stopa, Oslobođeno PDV i Ukupno se takođe nalaze u delu prozora koji je na slici označen brojem 3. U ova polja je potrebno da upišete odgovarajuće podatke uz napomenu da se ova polja automatski popunjavaju ako se odobrenje pravi na osnovu prethodno izdatih računa.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 4 nalaze se polja Broj ugovora, Broj narudžbenice, Broj okvirnog sporazuma i Interni broj za rutiranje. Popunjavanje ovih polja nije obavezno već se ona popunjavaju prema potrebi, odnosno ako to zahteva kupac.

Pošto završite sa unosom podataka kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 5.

PROZOR ZA PREGLED KNJIŽNIH ODOBRENJA

Da biste prikazali prozor za pregled knjižnih odobrenja uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
 2. U meniju kliknite na stavku Odobrenja.
 3. Prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled knjižnih odobrenja.

Prozor za pregled knjižnih odobrenja se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

U levom delu prozora, nalaze se kriterijumi za pretraživanje knjižnih odobrenja, a tabela u kojoj se prikazuju odobrenja, zauzima centralni i najveći deo prozora.

Ako kliknete desnim tasterom miša na određeno knjižno odobrenje u tabeli prikazaće se meni sa opcijama. Neke od ovih opcija važe za sve prozore u kojima se prikazuju dokumenti i njih smo opisali u posebnom članku, a u tekstu koji sledi navodimo opcije koje se odnose na samo na knjižna odobrenja:

 1. Pošalji na SEF. Ova opcija služi za slanje knjižnog odobrenja na sistem elektronskih faktura (SEF).
 2. Osveži SEF status. Ova opcija služi za preuzimanje statusa knjižnog odobrenja sa SEF.
 3. Storniraj ili otkaži na SEF. Ova opcija služi za otkazivanje, odnosno storniranje knjižnog odobrenja na SEF.
 4. Komentari SEF. Ako kliknete na ovu opciju biće prikazan prozor u kome se nalaze komentari koje je kupac, odnosno izdavalac odobrenja (dobavljač) upisao.

Omogućena je i primena određenih opcija na više knjižnih odobrenja odjednom. Potrebno je da u tabeli selektujete knjižna odobrenja na koje želite da primenite određenu opciju (selektovanje više knjižnih odobrenja možete da obavite tako što držite pritisnut taster Ctrl na tastaturi dok klikćete mišem na knjižna odobrenja koje želite da selektujete) i da zatim kliknete desnim tasterom miša na selektovane knjižna odobrenja. Prikazaće se meni sa sledećim stavkama:

 1. Pošalji na SEF. Ova opcija služi za slanje izabranih knjižnih odobrenja na sistem elektronskih faktura (SEF).
 2. Osveži SEF status. Ova opcija služi za preuzimanje statusa izabranih knjižnih odobrenja sa SEF.

KOMUNIKACIJA SA SEF

Detaljne informacije o slanju dokumenata na SEF, preuzimanju statusa dokumenta, otkazivanju i storniranju dokumenata možete da pročitate u ovde.

IZMENA KNJIŽNOG ODOBRENJA

Izmenu knjižnog odobrenja možete da izvršite na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u prozoru za pregled knjižnih odobrenja pronađete odobrenje koje želite da izmenite. To možete da uradite na način koji opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Pošto pronađete odobrenje koji želite da izmenite kliknite desnim tasterom miša na njega i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Izmeni odobrenje.
 3. Odmah zatim na ekranu se prikazuje knjižno odobrenje u prozoru koji je identičan prozoru koji se koristi za izdavanje knjižnih odobrenja.
 4. Dalji postupak je identičan postupku izdavanja knjižnih odobrenja koji je opisan ovde.

Napominjemo da nije omogućena izmena knjižnih odobrenja koja su poslata na SEF.

Datum poslednje izmene članka: 19.11.2022