MALOPRODAJNI RAČUN

SADRŽAJ

Video
Prozor za izradu maloprodajnog računa
Prozor za upis načina plaćanja
Štampanje gotovinskih računa
Odobravanje popusta
Automatske nivelacije zbog popusta
Prozor za pregled maloprodajnih računa
Podešavanje maloprodajnog objekta iz koga se izdaju računi
Izveštaji koji se formiraju automatski na osnovu maloprodajnog računa

VIDEO

PROZOR ZA IZRADU MALOPRODAJNOG RAČUNA

Da biste pokrenuli prozor za izdavanje računa uradite sledeće:

 1. Prvo treba da u komandnom meniju izaberite stavku Maloprodaja.
 2. Zatim u meniju treba da kliknite na opciju Račun.
 3. Pokreće se prozor za izradu maloprodajnih računa koji je prikazan na slici ispod.
Prozor za izradu maloprodajnih računa

Ovaj prozor i njegove funkcije detaljno smo opisali ovde.

PROZOR ZA UPIS NAČINA PLAĆANJA

Pošto u prozoru za izradu maloprodajnog računa (koji je opisan ovde) kliknete na dugme Snimi ili pritisnete taster F5 na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da upišete način plaćanja. Ovaj prozor je prikazan na slici ispod.

Način plaćanja

U polje Gotovina treba da upišete iznos koji je kupac predao u gotovini, u polje Platna kartica treba da upišete iznos koji je plaćen karticom, u polje Ček iznos koji je plaćen čekom i konačno u polje Virman treba da upišete iznos koji kupac plaća uplatom na tekući račun. Napominjemo da načini plaćanja mogu da se kombinuju, na primer kupac deo računa može da plati gotovinom a deo karticom. U slučaju da je račun (ili deo računa) plaćen gotovinom i da je iznos koji je kupac predao veći od vrednosti računa, u polju Kusur će se prikazati iznos kusura koji treba da se vrati kupcu.

Pošto završite sa upisom, kliknite na dugme Snimi ili pritisnite taster F5 i račun će biti poslat fiskalnom štampaču na štampu (o načinu na koji program komunicira sa fiskalnim uređajem možete da se informišete ovde).

ŠTAMPANJE GOTOVINSKIH RAČUNA

Da biste odštampali gotovinski račun za pravno lice, potrebno je da imate štampač koji je povezan sa računarom i da pre štampe fiskalnog računa, u prozoru za izradu maloprodajnih računa, postavite znak za potvrdu pored opcije Štampaj gotovinski račun. Ova opcija nalazi se u donjem desnom delu prozora i prikazana je na slici ispod.

Štampa gotovinskog računa

Ako pored ove opcije postavite znak za potvrdu gotovinski račun će biti odštampan na štampaču u isto vreme kada i fisklani račun.

ODOBRAVANJE POPUSTA

Pogram Sors ima mogućnost odobravanja popusta prilikom izdavanja maloprodajnih računa. Odobravanje popusta prilikom izdavanja maloprodajnog računa je mogućnost koja je podrazumevano isključena a korisnik može da je uključi na način koji je opisan ovde.

AUTOMATSKE NIVELACIJE ZBOG POPUSTA

Da bi se u KEP prikazivali ispravni podaci potrebno je da se prilikom odobravanja popusta naprave dve nivelacije cena:

 1. Nivelacija kojom se važeća prodajna cena umanjuje za odobreni popust
 2. Nivelacija kojom se umanjena prodajna cena vraća na prvobitnu cenu

Na primer, ako je važeća prodajna cena određenog artikla 100 dinara, a odobreni popust iznosi 10%, onda se prvo pravi nivelacija kojom se cena spušta na 90 dinara, a zatim se pravi nivelacija kojom se cena vraća na 100 dinara.

Napominjemo da je pravljenje nivelacija neophodno isključivo ako se KEP vodi kroz poslovni Softver Sors. U slučajevima kada se KEP ne vodi kroz poslovni program Sors (vodi se kod knjigovođe ili na drugi način) pravljenje automatskih nivelacija nije neophodno.

Automatsko pravljenje nivelacija prilikom odobravanja popusta je podrazumevano (prilikom instalacije) uključeno ali korisnik može da se opredeli da isključi ovu opciju na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanja a zatim u meniju ponovo na stavku Podešavanja.
 2. Pošto to uradite otvara se prozor za podešavanje programa koji je detaljno opisan ovde.
 3. Kliknite mišem na karticu Robni promet.
 4. U delu prozora Robni promet pronađite stavku Ne pravi automatske nivelacije prilikom izdavanja računa.
 5. Ako pored ove opcije postavite znak za potvrdu automatske nivelacije neće biti pravljene prilikom odobravanja popusta i obrnuto, ako pored ove opcije nema znaka za potvrdu automatske nivelacije će biti pravljene prilikom odobravanja popusta.
 6. Pošto izvršite izbor kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora.

PROZOR ZA PREGLED MALOPRODAJNIH RAČUNA

Da biste prikazali prozor za pregled maloprodajnih računa uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Maloprodaja.
 2. U meniju kliknite na opciju Pregled računa.

Prozor za pregled maloprodajnih računa se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

U levom delu prozora, nalaze se kriterijumi za pretraživanje dokumenata, a tabela u kojoj se prikazuju računi, zauzima centralni i najveći deo prozora.

Ako kliknete desnim tasterom miša na određeni račun u tabeli prikazaće se meni sa opcijama. Neke od ovih opcija važe za sve prozore u kojima se prikazuju dokumenti i njih smo opisali u posebnom članku, a u tekstu koji sledi navodimo opcije koje se odnose na samo na maloprodajne račune:

 1. Promeni kupca. Ova opcija se koristi u situacijama kada kupac naknadno, posle izdavanja maloprodajnog računa, traži i gotovinski račun za pravno lice. U takvim situacijama potrebno je kliknuti na ovu opciju i otvoriće se prozor u kome možete da izvršite izbor kupca. Napominjemo da je izdavanje gotovinskog računa omogućeno u toku formiranja maloprodajnog računa na način koji je objašnjen ovde.
 2. Napravi internu otpremnicu. Ova opcija omogućava automatsko pravljenje internih otpremnica na osnovu izabranih računa i detaljno je objašnjena ovde.
 3. Kopiraj račun. Detaljan opis ove opcije dat je ovde.
 4. Napravi povratnicu. Ova opcija omogućava jednostavnu izradu povratnice kupca za sve artikle koji se nalaze u računu. Ako kliknete na ovu opciju na ekranu će se prikazati prozor za evidenciju povrata robe od strane kupaca popunjen sa artiklima koji se nalaze u računu.
 5. Pošalji e-mailom. Ova opcija omogućava slanje računa mejlom.

Omogućena je i primena određenih opcija na više računa odjednom. Potrebno je da u tabeli selektujete račune na koje želite da primenite određenu opciju (selektovanje više računa možete da obavite tako što držite pritisnut taster Ctrl na tastaturi dok klikćete mišem na račune koje želite da selektujete) i da zatim kliknete desnim tasterom miša na selektovane račune. Prikazaće se meni sa sledećim stavkama:

 1. Kopiraj račune. Detaljan opis ove opcije dat je ovde.
 2. Napravi internu otpremnicu. Ova opcija omogućava automatsko pravljenje internih otpremnica na osnovu selektovanih računa i detaljno je objašnjena ovde.
 3. Štampaj selektovane dokumente. Ako kliknete na ovu opciju program će poslati na štampu sve selektovane dokumente odjednom.
 4. Pošalji e-mailom. Ova opcija omogućava slanje selektovanih računa mejlom.

PODEŠAVANJE MALOPRODAJNOG OBJEKTA IZ KOGA SE IZDAJU RAČUNI

U situacijama kada u okviru pravnog lica posluje više maloprodajnih objekata potrebno je da se u svakom računaru, u kome je instaliran program koji služi za izdavanje fiskalnih računa, izvrši podešavanje na osnovu koga će se biti jasno na koji maloprodajni objekat se odnose izdati fiskalni računi.

Da biste podesili maloprodajni objekat uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Podešavanja a zatim u meniju ponovo na stavku Podešavanja.
 2. Pošto to uradite otvara se prozor za podešavanje programa koji je detaljno opisan ovde.
 3. Kliknite mišem na karticu Račun koja se nalazi u levom delu prozora.
 4. Pronađite padajući meni Poslovna jedinica na računu i u njemu izaberite maloprodajni objekat iz koga se računi izdaju.
 5. Pošto izvršite izbor kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora.

IZVEŠTAJI KOJI SE FORMIRAJU AUTOMATSKI NA OSNOVU MALOPRODAJNOG RAČUNA

Program Sors automatski ažurira sve izveštaje na koje račun utiče ili u kojima treba da bude prikazan. Račun se prikazuje ili ima uticaj na sledeće izveštaje:

 1. Izveštaji o prometu robe i ostvarenoj razlici u ceni se formiraju automatski na osnovu izdatih računa.
 2. Izveštaji o prodaji robe se formiraju automatski na osnovu izdatih računa.
 3. KEP. Dnevni pazar se prikazuje na strani razduženja u KEP.
 4. Lager lista. Količina robe na zalihama se umanjuje za količinu koja se nalazi u računu.
 5. Magacinska kartica (kartica artikla). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji se nalazi u računu.
 6. Knjiga izdatih računa. Svi izdati računi se prikazuju u knjizi izdatih računa, zbirno po svakom danu ili pojedinačno u zavisnosti od podešavanja.
 7. Računi po danu. Svi izdati računi se zbirno prikazuju u ovom izveštaju zajedno sa podacima o nabavnoj ceni.

Datum poslednje izmene članka: 23.07.2021