1. softkom
 2. baza znanja
 3. fakturisanje
 4. kopiranje izlaznih dokumenata

KOPIRANJE IZLAZNIH DOKUMENATA

U tekstu koji sledi dato je uputstvo za kopiranje koje je primenjivo na sve izlazne dokumente. Pod izlaznim dokumentima podrazumevaju se:

 1. Računi
 2. Računi-otpremnice
 3. Predračuni i ponude
 4. Otpremnice
 5. Reversi
 6. Rezervacije

SADRŽAJ

Kopiranje izlaznih dokumenata

KOPIRANJE IZLAZNIH DOKUMENATA

U poslovnom softveru Sors omogućeno je kopiranje izlaznih dokumenata i to tako što izlazni dokument određenog tipa može da se kopira u bilo koji drugi tip izlaznog dokumenta. Na primer, predračun može da se kopira u račun, rezervacija može da se kopira u otpremnicu i slično. Posle kopiranja, u izlaznom dokumentu koji se napravi, nalaze se isti artikli, sa istom količinom i cenama kao i u dokumentu koji je kopiran.

Omogućeno je kopiranje jednog ili više dokumenata odjednom. U slučaju da se kopira više dokumenata program vrši sabiranje artikala i novčanih vrednosti i formira jedan zbirni dokument. Praktično, od više izlaznih dokumenata pravi se jedan izlazni dokument. Na primer, od više otpremnica može da se napravi jedan račun u kome su sabrani svi isti artikli koji se nalaze u različitim otpremnicama. Napominjemo da jedino u slučaju predračuna i ponude nije moguće kopiranje više dokumenata odjednom.

Kopiranje izlaznih dokumenata vrši se na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u prozoru za pregled određenog tipa izlaznih dokumenata selektujete jedan ili više dokumenata koji želite da kopirate.
 2. Pošto izvršite selekciju kliknite desnim tasterom miša na selektovani izlazni dokument (ili više njih) i u meniju koji se prikaže izaberite opciju Kopiraj dokument.
 3. Pošto to uradite prikazaće se prozor sa slike ispod.
 4. Kopiranje izlaznih dokumenata
 5. U padajućem meniju Tip dokumenta koji treba da bude napravljen treba da izaberete tip dokumenta koji će biti napravljen posle kopiranja. Na primer, ako želite da kopirate predračun u račun ovom padajućem meniju izaberite opciju Račun.
 6. U slučaju da postavite znak za potvrdu ispred opcije Obriši dokument posle kopiranja izlazni dokument koji se kopira će biti obrisan pošto snimite dokument u koji ste ga kopirali. Na primer, ako pored ove opcije postavite znak za potvrdu a kopirate otpremnicu u račun onda će otpremnica da bude obrisana posle snimanja računa. Ova opcija postoji da bi se sprečilo duplo umanjivanje stanja zaliha. Na primer, ako se otpremnica kopira u račun-otpremnicu i otpremnica ne bude obrisana posle snimanja računa-otpremnice, stanje zaliha za artikle koji se nalaze u otpremnici će biti umanjeno duplo - jednom sa otpremnicom i drugi put sa računom - otpremnicom.
 7. Pošto kliknete na dugme OK prikazaće se prozor za izradu izlaznog dokumenta koji ste izabrali u padajućem meniju Tip dokumenta koji treba da bude napravljen, popunjen sa artiklima.

Datum poslednje izmene članka: 12.07.2021