NIVELACIJA

Nivelacija je knjigovodstveni dokument kojim se evidentiraju promene cena robe u magacinu.

SADRŽAJ

Video
Prozor za nivelaciju cena
Važeće cene
Prozor za pregled nivelacija
Izveštaji koji se formiraju automatski na osnovu nivelacije

VIDEO

PROZOR ZA NIVELACIJU CENA

Prozor za promenu cena artikala, odnosno prozor za izradu nivelacija u poslovnom programu Sors pokreće se na sledeći način:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
 2. Zatim u meniju izaberite opciju Nivelacije i prikazaće se novi meni u kome treba da kliknete na opciju Nivelacija.
 3. Nakon toga prikazuje se prozor za nivelaciju cena koji izgleda kao na slici koja sledi.
Prozor za nivelaciju cena

Poslovni softver Sors omogućava da isti artikal u različitim poslovnim jedinicama (magacinima) može da ima različite cene pa je zbog toga prvo potrebno da se izabere poslovna jedinica, odnosno magacin na koju se nivelacija odnosi. Izbor poslovne jedinice vrši se u padajućem meniju Poslovna jedinica koji se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 3.

Prozor za izradu nivelacija u poslovnom softveru Sors sadrži dva tabele. U gornjoj tabeli, koja je na slici označena brojem 1, vrši se izbor artikala kojima treba da se promeni cena, dok se u donjoj tabeli (označena brojem 2) prikazuju artikli kojima je cena već promenjena.

Pretraživanje i filtriranje artikala koji se nalaze u gornjoj tabeli (na slici označena brojem 1) vrši se u delu prozora koji je na slici označen brojem 4. Pretraživanje i filtriranje može da se izvrši na osnovu više kriterijuma: robne grupe kojoj artikal pripada, nazivu, delu naziva ili šifri artikla, bar kod ili tipu. Više o pretraživanju i filtriranju artikala možete da pročitate ovde.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 3 nalazi se polje za potvrdu Prikazuj samo artikle koji se nalaze na stanju. Ako je pored ove opcije postavljen znak za potvrdu, u gornjoj tabeli (koja je na slici označena brojem 1) biće prikazani samo artikli koji se nalaze na stanju u skladištu, odnosno artikli čija je količina u zalihama veća od 0. U slučaju da pored ove opcije nije postavljen znak za potvrdu u tabeli, koja je na slici označena brojem 1, će se prikazivati svi artikli koji se nalaze u bazi podataka bez obzira na njihovu količinu u zalihama.

U tabeli koja je na slici označena brojem 1, pored osnovnih podatka o artiklu - naziva, šifre, robne grupe i bar koda, prikazuju se i kolone koje sadrže informacije o količini artikla u zalihama (kolona Na stanju), važećoj prodajnoj ceni i ukupnoj vrednosti artikla u zalihama.

Cenu artikala možete da promenite tako što u gornjoj tabeli (koja je na slici označena brojem 1) selektujete artikal kome žeite da promenite cenu i zatim kliknete na dugme Upiši (koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 5). Ovde je važno da napomenemo da poslovni softver Sors omogućava istovremenu promenu cena većeg broja artikla tako što se u tabeli koja je na slici označena brojem 1 selektuju svi artikli čije cene treba da budu promenjen i zatim se klikne na dugme Upiši.

Prozor za izbor načina formiranja cene

Poslovni softver Sors ima više mogućnosti za formiranje prodajne cene. U prozoru koji je prikazan na prethodnoj slici vrši se izbor načina na koji će prodajna cena da bude formirana, tako što se pored odgovarajuće opcije postavi znak za potvrdu a zatim se u polje za unos teksta unese željena vrednost. Mogućnosti za formiranje prodajne cene opisane su u nastavku teksta.

 1. Dodavanjem marže od. U polje za unost teksta koje se nalazi pored ove opcije potrebno je da upišete željenu trgovačku maržu a prodajna cena će biti obračunata tako što se upisani procenat trgovačke marže doda na nabavnu cenu artikla. Nova prodajna cena će biti formirana po formuli nabavna cena + upisana marža = prodajna cena bez pdv. Prodajna cena sa PDV i PDV će biti automatski obračunati.
 2. Razlika u ceni. U polje za unost teksta koje se nalazi pored ove opcije potrebno je da upišete željenu razliku u ceni a nova prodajna cena će biti obračunata po sledećoj formuli: nabavna cena + upisana razlika u ceni = prodajna cena bez pdv. Prodajna cena sa PDV i PDV će biti automatski obračunati.
 3. Prodajna cena bez PDV. U polje za unost teksta koje se nalazi pored ove opcije potrebno je da upišete željenu prodajnu cenu bez PDV a cena sa PDV i PDV će biti obračunati automatski.
 4. Prodajna cena bez PDV. U polje za unost teksta koje se nalazi pored ove opcije potrebno je da upišete željenu prodajnu cenu sa PDV a cena bez PDV i PDV će biti obračunati automatski.
 5. Procenat na dosadašnju cenu. Ova mogućnost podrazumeva da se nova prodajna cena formira tako što se staroj prodajnoj ceni doda ili oduzme određeni procenat. U polje za unos teksta koje se nalazi pored ove opcije potrebno je da upišete željeni procenat uvećanja, odnosno umanjenja prodajne cene. Procenat uvećanja se upisuje kao pozitivan broj (npr 20%) dok se procenat umanjenja upisuje kao negativan broj (npr. -20%).
 6. Dodavanjem marže na neto nabavnu cenu u eurima po kursu. Ova opcija omogućava formiranje prodajne cene za robu koja je nabavljena na inostanom tržištu i plaćena u inostranoj valuti tako što se upisani procenat trgovačke marže doda na neto nabavnu cenu (neto nabavna cena je cena bez zavisnih troškova nabavke). Obračun se vrši po sledećoj formuli: neto nabavna cena u inostranoj valuti * upisani kurs + upisana marža = prodajna cena bez pdv. Prodajna cena sa PDV i PDV će biti automatski obračunati.
 7. Procenat na prodajnu cenu sa poslednje kalk. Ova opcija omogućava da se nova prodajna cena formira tako što se na prodajnu cenu sa poslednje kalkulacije doda ili oduzme određeni procenat. U polje za unos teksta koje se nalazi pored ove opcije potrebno je da upišete željeni procenat uvećanja, odnosno umanjenja prodajne cene. Procenat uvećanja se upisuje kao pozitivan broj (npr 20%) dok se procenat umanjenja upisuje kao negativan broj (npr. -20%).

Ako odaberete da prodajnu cenu formirate dodavanjem procenta na dosadašnju cenu, dodavanjem marže na neto nabavnu cenu u inostranoj valuti, dodavanjem procenta na prodajnu cenu sa poslednje kalkulacije ili po kursu koji je obračunat na cene iz cenovnika (poslednje četiri opcije u prozoru) imaćete mogućnost da izaberete način zaokruživanja cene. Izbor načina zaokruživanja cene obavlja se u delu prozora Zaokruživanje cene i postoje četiri mogućnosti:

 1. Cena se ne zaokružuje. Ova opcija podrazumeva da se cene ne zaokružuju.
 2. Zaokružuju se decimale. Ova opcija podrazumeva da će cena biti zaokružena na ceo broj. Na primer, ako važeća prodajna cena artikla iznosi 220 dinara i ako je izabrana opcija za formiranje cene umanjenjem važeće cene za 7% nova prodajna cena, pre zaokruživanja, iznosi 204,60 dinara. Međutim, ova opcija omogućava da se prodajna cena zaokruži na ceo broj, pa će tako nova prodajna cena da iznosi 205 dinara.
 3. Zaokružuje se na 10. Ova opcija omogućava da se cena zaokruži na 10 dinara. Na primer, ako važeća prodajna cena artikla iznosi 220 dinara i ako je izabrana opcija za formiranje cena umanjenjem važeće cene za 7% nova prodajna cena, pre zaokruživanja, iznosi 204,60 dinara. Međutim, ova opcija omogućava da se prodajna cena zaokruži na 10 dinara, pa će tako nova prodajna cena da iznosi 200 dinara.
 4. Zaokružuje se na 100. Ova opcija omogućava da se cena zaokruži na 100 dinara. Na primer, ako je važeća prodajna cena artikla iznosi 2200 dinara i ako je izabrana opcija za formiranje cene umanjenjem važeće cene za 7% nova prodajna cena, pre zaokruživanja, iznosi 2.046,00 dinara. Međutim, ova opcija omogućava da se prodajna cena zaokruži na 100 dinara, pa će tako nova prodajna cena da iznosi 2.000 dinara.

Postupak formiranja prodajne cene možete da završite klikom na dugme OK i odmah zatim će artikal (ili više artikala) kome je promenjena cena biti upisan u tebelu koja je na slici označena brojem 2.

U ovoj tabeli prikazuju se osnovni podaci o artiklu (šifra i naziv), podaci o staroj ceni, staroj vrednosti artikla u zalihama, novoj ceni, novoj vrednosti artikla u zalihama, kao i vrednost nivelacije (vrednost nivelacije je razlika između stare i nove vrednosti artikla u zalihama). Prikazuje se i informacije o bruto nabavnoj ceni artikla, iznosu marže, kao i kolona u kojoj je prikazano na koji je način formirana nova cena.

Artikal možete da obrišete iz tabele, koja je na slici označena brojem 2, tako što ga selektujete i kliknete na dugme Obriši (koje se nalazi u delu prozora koji je označen brojem 5) ili tako što desnim tasterom kliknete na artikal koji želite da obrišete a zatim na opciju Obriši u meniju koji se pojavi. Postoji mogućnost brisanja više artikala odjednom - sve što je potrebno je da selektujete artikle koje želite da obrišete i da zatim kliknete na dugme Obriši (koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 5).

U delu prozora koji je na slici označen brojem 6 prikazane su ukupne vrednosti svih artikala u tabeli koja je na slici označena brojem 2, odnosno prikazane su ukupne vrednosti nivelacije: stara vrednost artikala u zalihama čija je cena promenjena, nova vrednost artikala u zalihama čija je cena promenjena kao i vrednost nivelacije.

Nivelaciju možete da snimite u bazu klikom na dugme Snimi koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 7 i posle toga nove cene postaju važeće cene i primenjivaće se prilikom izrade dokumenata (maloprodajnih računa, računa, predračuna, ponuda...) kao i u izveštajima (lager lista, KEP ...)

VAŽEĆE CENE

Važeće prodajne cene svih artikala možete da vidite u cenovniku. Pokretanje prozora u kome se prikazuje cenovnik vrši se tako što u komandnom meniju kliknete na stavku Robni promet, zatim u meniju na stavku Lager, nakon čega se otvara novi meni u kome je potrebno da izaberete stavku Cenovnik.

PROZOR ZA PREGLED NIVELACIJA

Pokretanje prozora za pregled nivelacija vrši se na sledeći način:

 1. Kliknite na stavku Robni promet koja se nalazi u komandnom meniju.
 2. Zatim u meniju izaberite opciju Nivelacije i pojaviće se novi meni u kome treba da kliknete na dugme Pregled nivelacija.

Prozor za pregled nivelacija se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozor za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

Kriterijumi za pretraživanje dokumenata nalaze se u levom delu prozora, dok je tabela u kojoj se prikazuju nivelacije prikazana u centralnom delu prozora.

U prozoru za pregled nivelacija prikazuju se tri vrste nivelacija:

 1. Nivelacije koje je napravio korisnik programa u prozoru za nivelaciju na način koji je koji je opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Automatske nivelacije koje su formirane na osnovu kalkulacije.
 3. Automatske nivelacije koje su formirane na osnovu računa.

Ako kliknete desnim tasterom miša na određenu nivelaciju u tabeli prikazaće se meni sa opcijama. Neke od ovih opcija važe za sve prozore u kojima se prikazuju dokumenti i njih smo opisali u posebnom članku, a u tekstu koji sledi navodimo opcije koje se odnose na samo na nivelacije:

 1. Štampaj cene na osnovu nivelacije. Ova opcija omogućava štampu nalepnica sa cenama iz nivelacije. Pošto kliknete na ovu opciju otvoriće se prozor u kome važe ista pravila kao u prozoru koji služi za štampu cena na osnovu lagera, a koji je detaljno opisan ovde.
 2. Kopiraj nivelaciju. Kao što smo već napomenuli, poslovni softver Sors omogućava da isti artikal ima različite cene u različitim poslovnim jedinicama, pa se zbog toga promena cene određenog artikla obavlja za svaku poslovnu jedinicu posebno. Ova opcija omogućava kopiranje cena iz jedne poslovne jedinice u drugu, čime se izbegava ručno formiranje nivelacija u situacijama kada cene artikala treba da budu iste u svim poslovnim jedinicama. Pošto kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor u kome treba da izaberete poslovnu jedinicu u koju želite da iskopirate cene iz izabrane nivelacije. Kada izaberete poslovnu jedinicu i kliknete na dugme OK u izabranoj poslovnoj jedinici će se formirati nivelacija sa cenama iz prethodno izabrane nivelacije.

IZVEŠTAJI KOJI SE FORMIRAJU AUTOMATSKI NA OSNOVU NIVELACIJE

Program Sors automatski ažurira sve izveštaje na koje nivelacija utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Nivelacija se prikazuje ili ima uticaj na sledeće izveštaje:

 1. Cenovnik. Cenovnik se automatski ažurira i u njemu se prikazuju cene koje su upisane u nivelaciju.
 2. Lager lista. Prodajna cena robe, odnosno prodajna vrednost robe na stanju u skladištu se automatski prilagođava prodajnim cenama koje su upisane u nivelaciju.
 3. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji se nalazi u nivelaciji.
 4. KEP. Vrednost robe iz nivelacije se prikazuje na strani zaduženja u KEP knjizi.

Datum poslednje izmene članka: 10.11.2020