1. softkom
 2. baza znanja
 3. instalacija i podešavanje
 4. povezivanje poslovnog programa sors sa web prodavnicom

POVEZVANJE POSLOVNOG PROGRAMA SORS SA WEB PRODAVNICOM

Modul za povezivanje sa web prodavnicom omogućava razmenu podataka između poslovnog softvera Sors i web prodavnice korisnika programa koju je proizvela treća strana.

SADRŽAJ

Koncept
Tehničko rešenje
Spisak podataka koji mogu da se izvoze u web prodavnicu
Podešavanje programa Sors za razmenu podataka sa web prodavnicom
Struktura fajla za uvoz narudžbenica iz web prodavnice
Automatska razmena podataka
Ručna razmena podataka
Napomene vezane za fajl u koji se izvoze podaci iz poslovnog programa Sors

KONCEPT

Razmena se obavlja tako što se iz poslovnog programa Sors u web prodavnicu šalju podaci o artiklima (nazivu, šifri, robnoj grupi i slično), stanju zaliha i cenama a iz web prodavnice se preuzimaju podaci o narudžbenicama. Uvoz narudžbenica iz web prodavnice nije obavezan, pa tako modul može da se koristi samo za izvoz podataka o artiklima i cenama.

Razmena podataka može da se obavlja automatski (tako što program u određenom vremenskom intervalu izvozi podatke u web prodavnicu i preuzima podatke iz web prodavnice) ili ručnim izdavanjem komande.

TEHNIČKO REŠENJE

Razmena podataka izmedju programa Sors i web prodavnice se obavlja preko tekstualnih fajlova. Poslovni program Sors izvozi podatke o artiklima i cenama u tekstualni fajl koji zatim prebacuje na lokaciju koju odredi korisnik programa (u određeni server koji je pod kontrolom korisnika a koji može da bude i server u kome se nalazi web prodavnica). Po istom principu vrši se preuzimanje narudžbenica: web prodavnica izvozi narudžbenicu u tekstualni fajl na lokaciju koju odredi korisnik programa da bi program Sors mogao da ga preuzme.

Prilikom izvoza podataka iz poslovnog programa Sors u web prodavnicu važe sledeća pravila:

 1. Izvoz se vrši u tekstualni fajl
 2. Podatke koji će se izvoziti kao i njihov redosled u tekstualnom fajlu određuje korisnik programa na način koji je opisan ovde
 3. Separator podataka u tekstualnom fajlu u koji se podaci izvoze određuje korisnik programa na način koji je opisan ovde
 4. Pošto se podaci izvezu, fajl se kopira na lokaciju koju odredi korisnik programa (u određeni server koji je pod kontrolom korisnika a koji može da bude i server u kome se nalazi Web prodavnica). Lokacija na koju će fajl biti kopiran podešava se na način koji je opisan ovde
 5. Za prenos podataka koristi se FTP

Prilikom uvoza podataka u poslovni program Sors iz web prodavnice važe sledeća pravila:

 1. Web prodavnica izvozi narudžbenice u tekstualni fajl čija struktura je data ovde
 2. Web prodavnica izvozi fajl na lokaciju koju odredi korisnik (u određeni server koji je pod kontrolom korisnika koji može da bude i server u kome se nalazi Web prodavnica).
 3. Poslovni softver Sors preuzma podatke sa lokacije i dalje ih obrađuje (lokacija na koju se podaci izvoze mora da bude poznata poslovnom softveru Sors pa je korisnik upisuje na način koji je opisan ovde)
 4. Za preuzimanje podataka koristi se FTP

SPISAK PODATAKA KOJI MOGU DA SE IZVOZE U WEB PRODAVNICU

Sledi spisak podataka čiji je izvoz omogućen uz napomenu da korisnik određuje podatke koji će se izvoziti na način koji je opisan ovde (nije obavezan izvoz svih podataka, mogu da se izvoze samo podaci koje odredi korisnik):

 • GTIN (barkod)
 • Šifra artikla
 • Naziv artikla
 • Jedinica mere
 • Robna grupa 1
 • Robna grupa 2
 • Stopa PDV
 • Opis artikla
 • Serijski broj / raster
 • Količina u paketu
 • Prodajna cena bez PDV
 • Prodajna cena sa PDV
 • Stanje zaliha artikla u svim poslovnim jedinicama
 • Stanje zaliha artikla u određenoj poslovnoj jedinici

PODEŠAVANJE PROGRAMA SORS ZA RAZMENU PODATAKA SA WEB PRODAVNICOM

Podešavanje modula za razmenu podataka između programa i web prodavnice obavlja se u prozoru za podešavanje programa. Prozor za podešavanje možete da pokrenete tako što ćete u glavnom meniju da kliknete na dugme Podešavanja a zatim u komandnom meniju ponovo na stavku Podešavanja i konačno na karticu Web shop. Na ekranu će se prikazati prozor koji izgleda kao na slici ispod.

Prozor za podešavanje razmene podataka sa Web prodavnicom

VRSTA KOMUNIKACIJE I INTERVAL

U padajućem meniju Vrsta komunikacije možete da podesite vrstu podataka koja će se razmenjivati sa web prodavnicom. Moguć je izbor između tri opcije:

 • Izvoz. U slučaju da izaberete ovu opciju vršiće se samo izvoz podaka u web prodavnicu
 • Uvoz. U slučaju da izaberete ovu opciju vršiće se samo uvoz podaka iz web prodavnice
 • Uvoz i izvoz. U slučaju da izaberete ovu opciju vršiće se izvoz i uvoz podaka

Razmena podataka između programa i web prodavnice može da se obavlja automatski (u određenom vremenskom intrervalu) ili ručno. Ako se razmena podataka između programa i web prodavnice obavlja automatski, vremenski interval razmene (komunikacije) možete da upišete u polje za unos teksta Interval u kome se vrši komunikacija (min). Vremenski interval se upisuje u minutima.

PODEŠAVANJE IZVOZA

Modul za razmenu podataka omogućava da korisnici mogu sami da izaberu podatke koji će se izvoziti iz poslovnog programa Sors (spisak podataka koji mogu da se izvoze nalazi se ovde) kao i da odrede strukturu fajla za izvoz. Stuktura fajla za izvoz pre svega podrazmeva raspored podataka u fajlu kao i separator koji će se koristiti za razdvajanje podataka. Fajl za izvoz bi mogao da izgleda ovako:

Šifra artikla 1;Prodajna cena artikla 1;Stanje zaliha artikla 1
Šifra artikla 2;Prodajna cena artikla 2;Stanje zaliha artikla 2
Šifra artikla 3;Prodajna cena artikla 3;Stanje zaliha artikla 3
Šifra artikla 4;Prodajna cena artikla 4;Stanje zaliha artikla 4

U prethodnom primeru u web prodavnicu se izvozi šifra artikla, cena i stanje zaliha a kao separator između podataka koristi se tačkazarez (;)

Izbor podataka koji će se izvoziti u web prodavnicu kao i određivanje strukture fajla obavlja se u delu prozora Podešavanje izvoza.

Sepatator između podataka u fajlu za izvoz možete da upišete u polje za unos teksta Separator podataka u fajlu. Separator podataka ne može da bude zarez (,) i (.).

U polje za unos teksta Naziv fajla sa ekstenzijom je potrebno da upišete naziv fajla u koji će biti izvezeni podaci za web prodavnicu. Obavezno treba da upišete i ekstenziju a preporučuje se da ekstenzija bude .csv

Poslovni softver Sors omogućava rad sa više poslovnih jedinica a to, između ostalog, podrazumeva da isti artikal može da ima različite cene u različitim poslovnim jedinicama. U padajućem meniju PJ web shopa-iz koje se uzimaju cene možete da podesite poslovnu jedinicu iz koje će biti preuzete cene za artikle koji će biti izvezeni u web prodavnicu.

Izbor podataka koji će biti izvezeni u web shop možete da izvršite tako što u padajućem meniju Kolone koje se izvoze izaberete podatak koji želite da izvezete i zatim kliknete na dugme Dodaj. Posle toga će podatak koji ste izabrali biti upisan u tabelu koja se nalazi ispod padajućeg menija Kolone koje se izvoze. Redosled podataka u fajlu za izvoz će biti identičan redosledu koji je u tabeli koja se nalazi ispod padajućeg menija Kolone koje se izvoze.

U slučaju da se u web prodavnicu izvozi raster ili serijski broj biće izvezene količine koje se odnose na određeni raster ili serijski broj a ne ukupna količina za artikal.

LOKACIJA FAJLA ZA IZVOZ

U delu prozora Lokacija fajla za izvoz podešava se lokacija na koju će fajl sa podacima o artiklima da bude izvezen kao i parametri za pristup serveru.

Fajl za izvoz može da bude izvezen u server koji je pod kontrolom korisnika ili može da bude izvezen u folder u lokalnom računaru. U padajućem meniju Lokacija možete da odredite da li će fajl biti izvezen u server (opcija FTP transfer) ili u lokalni folder (opcija Lokalni folder).

U slučaju da ste podesili da se fajl izvozi u folder u lokalnom računaru u polje za unos teksta Putanja potrebno je da upišete putanju do željenog foldera. Željeni folder možete da pronađete i pomoću Browse For Folder dijalog prozora koji se pokreće klikom na dugme Pronađi.

U slučaju da ste podesili da se fajl izvozi u server potrebno je da u polje za unos teksta Host upišete adresu do foldera koji se nalazi u serveru u koji želite da izvezete fajl (npr: ftp://www.webprodavnica.co/folder-za-izvoz-iz-programa) dok parametre za pristup treba da upišete u polja Korisničko ime i Lozinka.

PODEŠAVANJE UVOZA

Prilikom uvoza narudžbenice iz web prodavnce poslovni softver Sors formira dokument koji je prethodno odredio korisnik. Na osnovu narudžbenice koja je preuzeta iz web prodavnice može da bude formiran jedan od sledećih dokumenata: račun-otpremnica, račun, otpremnica, otpremnica pf, rezervacija. Tip dokumenta koji će biti formiran na osnovu narudžbenice koja je preuzeta iz web prodavnice možete da odaberete u padajućem meniju Tip dokumenta koji se uvozi.

Sepatator između podataka koji se koristi u fajlu za uvoz iz web prodavnice možete da upišete u polje za unos teksta Separator podataka u fajlu.

Svaki robni dokument u poslovnom softveru Sors mora da bude snimljen u određenu poslovnu jedinicu i mora da bude naslovljen na određenog kupca. Poslovnu jedinicu u koju će biti snimljen dokument koji je formiran na osnovu narudžbenice iz web prodavnice možete da izaberete iz padajućeg menija PJ u koju se snima dokument a kupca na koga će dokument biti naslovljen možete da izaberete u polju Kupac u dokumentu.

LOKACIJA FAJLA ZA UVOZ

Podešavanje lokacije sa koje će poslovni softver Sors preuzimati podatke za formiranje narudžbenice možete da obavite u delu prozora Lokacija fajla za uvoz i to na isti način kao i podešavanje lokacije na koju će biti izvezeni podaci o artiklima.

STRUKTURA FAJLA ZA UVOZ NARUDŽBENICA IZ WEB PRODAVNICE

Kao decimalni separator u fajlu za uvoz narudžbenica iz web prodavnice mora da se koristi zarez (,). Sledi opis strukture fajla u kome web prodavnica izvozi podatke o narudžbenici.

Prvi red u fajlu je header. Sadrži sumirane vrednosti svih stavki u dokumentu. Redosled podataka je sledeći:

 1. Datum (u formatu dd.MM.yyyy)
 2. Ukupna vrednost bez PDV pre popusta
 3. Ukupna vrednost popusta na poresku osnovicu
 4. Ukupna vrednost poreske osnovice
 5. Ukupna vrednost PDV
 6. Ukupna vrednost sa PDV pre popusta
 7. Ukupna vrednost popusta na vrednost sa PDV
 8. Ukupna vrednost sa PDV

Ostali redovi predstavljaju stavke. Svaka stavka se nalazi u jednom redu. Redosled podataka je sledeći:

 1. Šifra
 2. Količina
 3. Cena bez PDV
 4. Vrednost bez PDV pre popusta
 5. Popust u procentima
 6. Cena bez PDV posle popusta
 7. Vrednost popusta
 8. Poreska osnovica (vrednost bez PDV posle popusta)
 9. Stopa PDV
 10. PDV po jedinici mere
 11. Vrednost PDV
 12. Cena sa PDV pre popusta
 13. Popust na cenu sa PDV po  jedinici mere
 14. Prodajna cena
 15. Prodajna vrednost pre popusta
 16. Vrednost popusta na prodajnu cenu
 17. Prodajna vrednost

AUTOMATSKA RAZMENA PODATAKA

Automatska razmena podataka između web prodavnice i poslovnog programa Sors obavlja se preko servisnog programa. Prozor servisnog programa sadrži informacije o podešavanjima vezanim za razmenu podataka kao i o vremenu poslednje izvršene razmene i izgleda kao na slici koja sledi.

Program za automatski izvoz podataka u web prodavnicu

Ovaj servisni program sam vrši razmenu podataka u skladu sa prethodnim podešavanjima i ne zahteva nikakvu akciju od strane korisnika. Naravno, da bi razmena podataka između poslovnog programa Sors i web prodavnice mogla da se obavlja važno je da program bude pokrenut.

Program možete da podesite da se automatski pokreće prilikom pokretanja Windowsa tako što prvo kliknete desnim tasterom miša bilo gde u prozor sa pethodne slike a zatim u meniju koji se prikaže na opciju Pokreni pri pokretanju Windowsa.

Ako kliknete na dugme X u vrhu prozora program se neće zatvoriti već će nestati sa ekrana i nastaviti rad u pozadini. Odmah zatim u tray paleti, koja se nalazi odmah pored sata na taskbaru, prikazaće se poruka da će program raditi u pozadini. Više o tray paleti možete da saznate na adresi: https://www.computerhope.com/jargon/n/notiarea.htm (članak je na engleskom jeziku).

Informacija u tray paleti

Program možete da zatvorite klikom na njegovu ikonu u tray paleti nakon čega će se prikazati meni u kome treba da kliknete na opciju Zatvori.

RUČNA RAZMENA PODATAKA

Ručna razmena podataka obavlja se iz poslovnog programa Sors. Da biste pokrenuli prozor za ručnu razmenu podataka potrebno je da u glavnom meniju kliknete na stavku Podešavanja a zatim na stavku Web Shop. Nakon toga će se prikazati prozor sa dva dugmeta: jedno dugme služi za izvod podataka u web prodavnice a drugo za preuzimanje podataka iz web prodavnice (u skladu sa prethodnim podešavanjima)

Prozor za vršenje ručne razmene podataka između poslovnog programa Sors i web prodavnice

NAPOMENE VEZANE FAJL U KOJI SE IZVOZE PODACI IZ POSLOVNOG PROGRAMA SORS

Decimalni separator zavisi od regionalnih i jezičkih podešavanja računara iz koga se podaci izvoze.

U slučaju da se u podacima za izvoz iz poslovnog softvera Sors nađe identičan karakter kao separator podataka on se zamenjuje razmakom (space). Na primer, ako je u fajlu u kome se izvoze podaci iz poslovnog programa Sors kao sepator određen karakter tačkazarez (;) i ako tačkazarez (;) postoji u nazivu određenog artikla, onda će u nazivu artikla karakter tačkazarez (;) biti zamenjen karakterom razmak (space).

U slučaju da u podacima za izvoz iz poslovnog softvera Sors postoji karakter za novi red on se zamenjuje karakterom tilde(~).

Separator podataka ne mogu da budu karakteri tačka (.) i zarez (,).

U slučaju da se u web prodavnicu izvozi raster ili serijski broj biće izvezene količine koje se odnose na određeni raster ili serijski broj a ne ukupna količina za artikal.

Datum poslednje izmene članka: 24.12.2023