1. softkom
 2. baza znanja
 3. šifarnici
 4. šifarnik artikala

ŠIFARNIK ARTIKALA

SADRŽAJ

Video
Unos artikala i usluga
Pregled i izmena artikala i usluga
Zamenski artikli
Dodavanje slika

VIDEO

UNOS ARTIKALA I USLUGA

Da biste pokrenuli prozor za unos artikala u poslovnom programu Sors uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet (u slučaju da koristite program za fakturisanje umesto da kliknete na stavku Robni promet potrebno je da kliknete na stavku Kupci).
 2. U meniju kliknite na stavku Roba i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos artikla. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za unos artikala

Podaci o artiklima u poslovnom programu Sors su podeljeni u dve grupe: osnovi podaci o artiklu (šifra, naziv, robna grupa itd.) i dodatni podaci (ugovorena cena, količina u paketu, minimalna količina itd). Osnovni podaci nalaze se iznad dugmeta Prikaži/Sakrij dodatne podatke (označeno na slici) dok su dodatni podaci smešteni ispod ovog dugmeta. Klikom na ovo dugme možete da ih sakrijete ili prikažete.

Ovakva podela napravljena je zato što se dodatni podaci o artiklu koriste znatno ređe u odnosu na osnovne podatke. Tako korisnici koji nemaju potrebu za upisom dodatnih podataka mogu jednostavno da ih sakriju i da na taj način oslobode prostor na ekranu.

Sledi spisak polja u koje možete da upišete osnovne podatake o artiklu:

 1. U padajućem meniju Grupa možete da izaberete robnu grupu kojoj artikal pripada. Ako je potrebno da otvorite novu robnu grupu to možete da uradite tako što ćete je jednostavno upisati u padajući meni.
 2. U meniju Jedinica mere možete da izaberete jedinicu mere artikla. U slučaju da u padajućem meniju nije prikazana potrebna jedinica mere možete jednostavno da je u njega upišete.
 3. U slučaju da prilikom prodaje artikla koristite bar-kod čitač (najčešće u maloprodaji) u polje Bar kod možete da upišete bar-kod artikla ili možete da ga očitate pomoću čitača.
 4. U polje Šifra upišite šifru artikla. Šifra artikla podrazumevano može da bude sastavljena isključivo od brojeva, a u slučaju da želite da u sastavu šifre budu i slovni znakovi potrebno je da izvršite podešavanja koja su opisana ovde.
 5. U polje Naziv treba da upišete naziv artikla. Naziv i šifra moraju biti jedinstveni za svaki pojedinačni artikal.
 6. U polje Stopa PDV treba da upišete stopu PDV koja se primenjuje na artikal.

U nastavku teksta sledi opis polja u koje možete da upišete dodatne podatke o artiklu:

 1. U slučaju da prodaju robe vršite na pakete u polje Količina u paketu možete da upišete količinu koja se nalazi u jednom paketu. Prodaja robe na pakete podrazumeva da se prilikom izdavanja računa umesto količine artikala upiše broj paketa, a da onda program automatski pomnoži upisani broj paketa sa količinom u jednom paketu i da se na takav način dobije prodajna količina.
 2. U slučaju da ste sa dobavljačem ugovorili trajnu nabavnu cenu za odeđeni artikal onda u polje Ugovorena cena možete da upišete tu cenu. Ugovorena cena može da se prikazuje prilikom formiranja kalkulacije ukoliko je tako podešeno (više o podešavanjima vezanim za nabavne cene u kalkulaciji možete da saznate ovde).
 3. Polje Rabat se koristi u situacijama kada je konačna prodajna cena unapred dogovorena sa dobavljačem i kada je razlika u ceni definisana isključivo rabatom (na primer u određenim slučajevima komisione prodaje).
 4. U polje Min. količina na lageru upisuje se minimalna količina artikla koja bi uvek trebalo da bude na zalihama. U slučaju da su zalihe artikla manje od minimalno definisanih, program o tome obaveštava korisnika u izveštaju o minimalnim i maksimalnim zalihama.
 5. U polje Max. količina na lageru upisuje se maksimalna količina artikla koja može da bude na zalihama. U slučaju da su zalihe artikla veće od maksimalno definisanih, program o tome obaveštava korisnika u izveštaju o minimalnim i maksimalnim zalihama.
 6. U polje Koeficijent za cenu možete da upišete koeficijent za obračun jedinične cene koja se prikazuje prilikom štampe nalepnica sa cenama u maloprodaji. Radi se o tome da je u članu 35 Zakona o trgovini propisano da je trgovac na malo dužan da pored prodajne cene robe istakne i jediničnu cenu koja predstavlja prodajnu cenu obračunatu po kilogramu, litru, metru, kvadratnom metru ili drugoj jedinici mere koja se uobičajeno koristi u prometu određene robe/usluge. Na primer, ukoliko za upakovani proizvod čije pakovanje teži 250 g, pored prodajne cene za jedno pakovanje, želite da iskažete jediničnu cenu za kilogram tog proizvoda, koeficijent za obračun cene će biti 4. Jedinicu mere koja se uobičajeno koristi u prometu artikla, odnosno jedinicu mere koja će biti prikazana na nalepnici za cenu možete da izaberete u padajućem meniju Jedinica mere za nalepnicu.
 7. U padajućem meniju PDV kategorija možete da izaberete PDV kategoriju kojoj artikal pripada. Artikli sa opštom i posebnom stopom pripadaju PDV kategoriji S (standardna PDV kategorija) i u slučaju da je u polje Stopa PDV upisana opšta ili posebna stopa PDV ovaj padajući meni će biti zaključan i u njega će automatski biti upisana poreska kategorija S. U slučaju da je u polje Stopa PDV upisna poreska stopa drugačija od posebne i opšte stope, ovaj padajući meni će se otključati i biće potrebno da izaberete PDV kategoriju kojoj artikal pripada. Više o PDV kategorijama možete da pročitate ovde.
 8. U sličaju da je u polje Stopa PDV upisana stopa koja je različita od opšte ili posebne biće potrebno da u padajućem meniju Šifra oslobođenja od PDV izabrete odgovarajući šifru razloga za oslobođenje od PDV. Više informacija šiframa razloga za oslobođenje od PDV možete da pročitate ovde.
 9. U slučaju da evidentirate uslugu (a ne robu) potrebno je da ispred polja Usluga postavite znak za potvrdu. Ovo je nepohodno s obzirom da se usluge ne prikazuju u lager listi i KEP knjizi kao i da se posebno prikazuju u drugim izveštajima.
 10. U slučaju da evidentirate artikal koji uzimate na komisionu prodaju potrebno je da ispred polja Artikal za komisionu prodaju postavite znak za potvrdu. Ovo je preporučljivo s obzirom da se proizvodi koji se uzimaju na komisionu prodaju posebno prikazuju u lager listi, KEP knjizi i drugim izveštajima.
 11. Ako upisujete artikal koji služi kao repromaterijal potrebno je da ispred polja Repromaterijal postavite znak za potvrdu. Isto kao i u slučaju usluga i proizvoda koji se uzimaju na komisionu prodaju i artikli koji služe kao repromaterijal se posebno prikazuju u lager listi i drugim izveštajima.
 12. U nekim situacijama, naročito kada je u pitanju trgovina odećom i obućom ili tehničkim uređajima, potrebno je da se zalihe za svaki artikal vode po veličini ili serijskom broju. Na primer, u slučaju trgovine obućom, određene cipele mogu da imaju više veličina i tada je potrebno da se stanje zaliha vodi za svaki artikal, ali i za svaku veličinu. U takvim i sličnim situacijama potrebno je da postavite znak za potvrdu ispred opcije Raster/Serijski broj a program će onda prilikom formaranja kalkulacije ili izdavanja računa i druge vrste dokumenata ponuditi unošenje tih oznaka. Više o radu sa rasterima i serijskim brojevima možete da pročitate ovde.
 13. Ukoliko želite da prilikom izdavanja računa program ne obračunava popust za artikal, kako biste izbegli da prodajna cena bude niža od cene koja je definisana cenovnikom, potrebno je da ispred polja Ne obračunavaj popust/rabat postavite znak za potvrdu. Ako to uradite popust neće biti obračunat prilikom izdavanja računa bez obzira da li je upisan.
 14. U nekim slučajevima jedan artikal može da ima više bar kodova. Da biste upisali dodatne bar kodove za artikal potrebno je da kliknete na dugme Dodatni bar kodovi nakon čega će se prikazati prozor u kome možete da ih upišete.
 15. Klikom na dugme Dodatni opis možete da upišete dodatni opis za artikal koji će se prikazivati u obrascima za štampu ponude i nalepnica sa cenama.

Pošto završite sa unosom podataka možete da kliknete na dugme Sledeći posle čega će artikal biti upisan u bazu podataka, a prozor će ostati otvoren za unos sledećeg artikla. U slučaju da kliknete na dugme Snimi artikal će biti snimljen, a prozor će se zatvoriti.

PREGLED I IZMENA ARTIKALA I USLUGA

Da biste prikazali artikle koji se nalaze u bazi podataka uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet (u slučaju da koristite program za fakturisanje umesto da kliknete na stavku Robni promet potrebno je da kliknete na stavku Kupci).
 2. U meniju kliknite na stavku Roba i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled artikla. Na ekranu će se prikazati sledeći prozor:
Prozor za pregled artikala

U gornjem delu prozora, koji je na slici označen brojem 1, nalaze se kriterijumi za pretraživanje artikala. Pretraživanje artikala pomoću ovih kriterijuma vrši se na način koji je opisan ovde.

U tabeli za pregled artikala, koja je na slici označena brojem 2, prikazuju se sledeće kolone:

 1. Osnovni podaci o artiklu: Grupa, Šifra, Naziv, Bar kod, Jedinica mere i Stopa PDV.
 2. Ugovorena cena. Ukoliko ste prilikom unosa artikla upisali ugovorenu cenu ona će se prikazivati u ovoj koloni.
 3. Komisiona roba. U ovoj koloni znakom za potvrdu obeleženi su artikli koji su predviđeni da se uzimaju na komisionu prodaju.
 4. Usluge. Kao i kod komisione robe, u ovoj koloni znakom za potvrdu obeležene su usluge.
 5. Tip. U ovoj koloni prikazan je tip artikla koji može da bude roba, materijal ili proizvod.
 6. Minimalna količina i Maksimalna količina. U ovim kolonama prikazuju se minimalne i maksimalne količine artikala koje treba da budu na stanju.
 7. Koeficijent. U ovoj koloni prikazuje se koeficijent za obračun jedinične cene.

Ako desnim tasterom miša kliknete na jedan od artikala koji su prikazani u tabeli prikazaće se meni sa sledećim opcijama:

 1. Obriši. Ako kliknete mišem na ovu opciju artikal na koji ste kliknuli će biti obrisan. Napominjemo da mogu da se obrišu samo artikli koji nisu bili predmet trgovine, odnosno artikli koji nisu upisivani u račune, kalkulacije i druge dokumente.
 2. Izmeni. Pošto kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor za izmenu artikla. Izmena artikla se vrši na identičan način kao i unos artikla.
 3. Zamena. Ako kliknete na ovu opciju otvara se prozor za rad sa zameniskim artiklima. Pod zamenskim artiklima podrazumevaju se artikli koji su po svojim osobinama sličini artiklu čiju zamenu mogu da vrše. Više o zamenskim artiklima možete pročitati ovde.
 4. Slike artikla. Izborom ove opcije izabranom artiklu možete dodati jednu ili više slika i opis, što kasnije možete da koristite u ponudama i drugoj vrsti dokumentacije. Postupak dodavanja slika možete videti ovde.
 5. Dodatni bar kodovi. Ukoliko ste prilikom unosa artikla upisali dodatne bar-kodove, ako kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor sa svim bar-kodovima koji su dodeljeni izabranom artiklu.
 6. Artikli koji ne ispunjavaju ograničenja fiskalnih uređaja. Ako kliknete na ovu opciju otvoriće se prozor u kome se prikazuju artikli koji ne ispunjavaju ograničenja fiskalnih uređaja. Ova opcija prikazuje se samo korisnicima programa za maloprodaju koji su izvršili podešavanja koja su opisana ovde.
 7. Podaci o unosu. Klikom na ovu opciju prikazaće se prozor u kome možete da vidite podatke o korisniku koji je izvršio unos ili izmenu artikla kao i o vremenu unosa, odnosno izmene.

Poslovni program Sors omogućava izmenu robne grupe, druge robne grupe, stope PDV, minimalnih i maksimalnih zaliha za više artikala istovremeno. Da biste izmenili ove podatke za više artikala istovremeno potrebno je da uradite sledeće:

 1. U tabeli u kojoj se prikazuje spisak artikala selektujte sve artikle koje želite da izmenite.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na bilo koji od selektovanih artikala, a zatim izaberite opciju Izmeni nakon čega će se otvoriti novi prozor u kome je potrebno da izabarete izmenu koju želite da izvršite i da zatim kliknete na dugme Izmeni.
 3. Otvara se novi prozor u kome je potrebno da u polje za unos upišete nove podatke i da kliknete na dugme Snimi.

Podatke iz tabele možete da izvezete u eksel ako kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Odmah pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati standardan Windowsov prozor za snimanje fajlova. Takođe, podatke možete izvesti i u .pdf, .xls, .doc, .rpt, .rtf formate. Više o ovome možete pročitati ovde.

ZAMENSKI ARTIKLI

Pod zamenskim artiklima podrazumevaju se artikli koji su po svojim osobinama sličini artiklu čiju zamenu mogu da vrše i u slučaju da korisnik programa na stanju zaliha nema artikal koji kupac potražuje on može kupcu da ponudi zamenu. Da biste artiklu dodali zamenski artikal potrebno je da uradite sledeće:

 1. U prozoru za pregled artikla pronađite artikal kome želite da dodate zamenski artikal i kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim u meniju koji se prikaže na opciju Zamena.
 2. Otvara se prozor u kome je potrebno da upišete zamenske artikle. To možete da uradite tako što ćete u polju Naziv artikla izabrati naziv artikla ili tako što ćete u polje Šifra upisati šifru artikla, a zatim kliknuti na dugme Dodaj.
 3. Odmah potom artikal koji ste upisali će se prikazati u tabeli.
 4. Artikal može da ima jedan ili više zamenskih artikala, a prethodni postupak možete da ponovite onoliko puta koliko zamenskih artikala želite da dodate.

Nakon što izabranom artiklu dodelite zamenske artikle oni će biti prikazani u tabeli zajedno sa podacima o njihovom stanju na zalihama i ceni iz poslovne jedinice koja je izabrana u padajućem meniju Cene i stanje iz poslovne jedinice. U tabeli se prikazuju sledeće kolone:

 1. Grupa kojoj pripada zamenski artikal.
 2. Šifra zamenskog artikla.
 3. Naziv zamenskog artikla.
 4. Na stanju, količina zamenskog artikla na zalihama u poslovnoj jedinici koja je izabrana u padajućem meniju Cene i stanje iz poslovne jedinice.
 5. Rezervisano, količina rezervisanog zamenskog artikla u poslovnoj jedinici koja je izabrana u padajućem meniju Cene i stanje iz poslovne jedinice.
 6. Slobodno, količina raspoloživog zamenskog artikla u poslovnoj jedinici koja je izabrana u padajućem meniju Cene i stanje iz poslovne jedinice.
 7. Cena, važeća cena u poslovnoj jedinici koja je izabrana u padajućem meniju Cene i stanje iz poslovne jedinice.

Ukoliko želite da vidite stanje zamenskih artikala u svim poslovnim jedinicama potrebno je da u meniju Cene i stanje iz poslovne jedinice izaberete Sve. U ovom slučaju cena će uvek biti 0. Razlog tome je što u različitim poslovnim jedinicama možete imati različite cene za isti artikal.

Promena cene u odnosu na izbor poslovne jedinice u prozoru za prikazivanje zamenskog artikla

DODAVANJE SLIKA

Korisnik može svakom artiklu da dodeli jednu ili više slika. Slika artikla može da se koristi u ponudama, kada je potrebno da se prilikom izdavanja u ponudi osim naziva i cene prikaže i slika artikla, u lager listi i drugim dokumentima. Artiklu možete da dodate sliku na sledeći način:

 1. U pregledu artikla pronađite artikal kome želite da dodate sliku i opis, kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim u prikazanom meniju izaberte opciju Slike artikla.
 2. Otvoriće se novi prozor u kome je potrebno da kliknete na dugme Pronađi i izaberete željenu sliku.
 3. Nakon toga, otvara se novi prozor u koji možete da unesete opis proizvoda i pošto to uradite izabrana slika sa opisom će se prikazati u tabeli.
 4. Postupak možete da ponovite onoliko puta koliko slika želite da dodate. Kada završite sa izborom slika potrebno je da kliknete na dugme Snimi i izmene će biti zapamćene.
Prozor za dodavanje slike artikla

Datum poslednje izmene članka: 10.03.2023