1. softkom
  2. proizvodi
  3. analiza

ANALIZA POSLOVANJA

Program Sors omogućava detaljnu analizu poslovanja a svi izveštaji se generišu automatski. U slučaju da u okviru istog pravnog lica posluje više poslovnih jedinica, Sors ima mogućnost prikazivanja analitičkih izveštaja za svaku poslovnu jedinicu kao posebnu celinu. Svi izveštaju mogu da budu prikazani tabelarno ili grafikonima. Napominjemo da Sors ima na desetine analitičkih izveštaja a mi smo ovde izdvojili najvažnije.

Pogledajte na ovoj stranici:
Prihodi i rashodi | Dobit | Promet robe i razlika u ceni | Dugovanja

PRIHODI I RASHODI

Analiza rashoda je izveštaj u kome je prikazana struktura rashoda u periodu koji odredi korisnik. Strukuturu rashoda čini više vrsta rashoda koji su zasebno prikazani u izveštaju. Sledi primer izveštaja u kome se analizira struktura rashoda.

OPIS IZNOS UČEŠĆE U %
Zarade 765.000,00 73,42%
Troškovi zakupa 167.000,00 16,03%
Troškovi goriva 90.000,00 8,64%
Troškovi telefona 20.000,00 1,91%
UKUPNO 1.042.000,00  

Analiza prihoda je izveštaj koji je urađen po istom proncipu kao i analiza rashoda samo što se umesto strukture rashoda prikazuje struktura prihoda.

Oba izveštaja se generišu automatski, a omogućavaju detaljan uvid u poslovanje. U slučaju da u okviru istog pravnog lica posluje više organizacionih jedinica, rashodi i prihodi mogu da budu prikazani za svaku od njih posebno.

DOBIT

U programu Sors postoji niz izveštaja koji analiziraju dobiti. Jedan od najvažnijih je izveštaj u kome su unakrsno prikazani prihodi i rashodi u periodu koji odredi korisnik. Prihodi i rashodi su grupisani po vrsti tako da korisnik može na jednostavan način, na jednom izveštaju, da sagleda strukturu prihoda i rashoda. Ovakav pregled strukture prihoda i rashoda predstavlja detaljnu sliku poslovanja. Na kraju izveštaja prikazana je dobit u posmatranom periodu.

Naravno, tu su izveštaju u kojima se grafički prikazuje ostvarena dobit u periodu koji odredi korisnik.

Analiza dobiti po mesecima

ANALIZA PROMETA ROBE I RAZLIKE U CENI

U ovom izveštaju korisnik može da vidi nabavnu vrednost, prodajnu vrednost kao i razliku u ceni za robu koja je prodata u određenom vremenskom periodu. Podaci u izveštaju su grupisani po danima za posmatrani vremenski period. Na primer, ako je posmatrani vremenski preriod mesec mart onda će u izveštaju biti prikazana nabavna vrednost, prodajna vrednost i razlika u ceni za prodatu robu za svaki dan posebno. Na kraju izveštaja ovi podaci će biti sumirani i biće prikazana ukupna nabavna i prodajna vrednost kao i razlika u ceni za ceo posmatrani period.

Promet i ostavrena razlika u ceni mogu da budu prikazani na nivou cele firme ili na nivou određene poslovne jedinice.

Više o ovom izveštaju možete da pročitate u bazi znanja.

DUGOVANJA

U ovom izveštaju prikazuju se obaveze prema dobavljačima koje dospevaju na naplatu u periodu koji odredi korisnik. Tako korisnik može da postavi programu sledeći upit: "prikaži sve obaveze koje dospevaju na naplatu do 30.04.2015". Kao rezultat ovog upita prikazaće se svi računi dobavljača koji imaju datum valute koji prethodi danu 30.04.2015, odnosno prikazaće se svi računi dobavljača koji dospevaju na naplatu do dana 30.04.2015.

Dugovanja po dobavljačima

Program Sors ima identičan izveštaj u kome se prikazuju obaveze kupaca zajedno sa rokovima dospeća. Tako korisnk može da sastavi sledeći upit "Prikaži sva potraživanja od kupaca koja dospevaju na naplatu do 05.06.2015". Kao rezultat prikazaće se svi neplaćeni računi koji dospevaju na naplatu do naznačenog datuma.