1. softkom
  2. opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

POSLOVNI PROGRAM SORS

Softkom d.o.o. u okviru svoje registrovane delatnosti proizvodi poslovni program Sors (u daljem tekstu: program) i istovremeno je nosilac autorskih i imovinskih prava na ovom programu u smislu propisa kojima se uređuje autorsko pravo.

IZDANJA PROGRAMA

Program ima sledeća izdanja: Sors Kasa, Sors MP, Sors MP Plus, Sors VP, Sors VP Plus, Sors FA, Sors Fa Plus, Sors KG. Navedena izdanja razlikuju se po svojoj funkcionalnosti i ceni.

Cene i funkcije svakog izdanja objavljene su na web sajtu Softkom d.o.o. (www.softkom.rs).

PRAVO NA KORIŠĆENJE PROGRAMA (LICENCA)

Kupac (u daljem tekstu: korisnik) od Softkom d.o.o. uzima u zakup pravo korišćenja određenog izdanja programa Sors na određeni vremenski period.

Softkom d.o.o. korisniku daje u zakup pravo na korišćenje izvršnog programa i korisnik ne stiče pravo da koristi izvorni kod programa.

Softkom d.o.o. korisniku izdaje račun u kome je navedeno izdanje programa koje Softkom d.o.o. ustupa korisniku na korišćenje, broj računara u koje korisnik može da instalira program i period na koji je korisnik uzeo program u zakup.

BAZA PODATAKA

Baza u kojoj se čuvaju podaci može da se nalazi u računaru korisnika ili korisnik može da, za potrebe skladištenja podataka koje koristi program, zakupi bazu podataka koja se nalazi u serveru Softkom d.o.o.

U slučaju da se baza u kojoj se čuvaju podaci nalazi u računaru korisnika, korisnik je u obavezi da pravi rezervne kopije baze podataka i Softkom d.o.o. ne snosi ogovornost za eventualno ugrožavanja integriteta baze podataka ili gubitka podataka.

U slučaju da korisnik zakupi bazu podataka koja se nalazi u serveru Softkom d.o.o., Softkom d.o.o. će korisniku izdati račun ili drugi dokument u kome je naveden period na koji je korisnik zakupio bazu podataka.

U slučaju da iz bilo kog razloga korisnik prestane da koristi usluge zakupa baze podataka Softkom d.o.o. će bazu podataka predati korisniku.

USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE

Softkom d.o.o. pruža usluge tehničke podrške za korišćenje programa koje podrazumevaju sledeće:

  1. Konsultacije vezane za funkcionisanje programa koje se obavljaju telefonskim putem u toku radnog vremena Softkom d.o.o.
  2. Pravo na "pomoć na daljinu" koja se obavlja pomoću programa koji omogućava pristup računarima na daljinu - Team Viewer u toku radnog vremena Softkom d.o.o.
  3. Pravo na nove verzije programa

U cenu izdavanja programa uračunata je tehnička podrška do maksimalno 50 telefonskih poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou (šta se pre potroši). Pod radom se podrazumeva svaka aktivnost koju Softkom d.o.o. preduzima na zahtev korisnika a naročito: telefonske konsultacije, konsultacije putem mejla ili aplikacija za razmenu tekstualnih prouka i povezivanje sa računarima korisnika pomoću programa za pristup računarima na daljinu.

Tehnička podrška koja prevazilazi navedeni obim obračunava se u skladu sa cenovnikom Softkoma.

VERZIJE PROGRAMA

Softkom d.o.o. vrši izmene programa u cilju implementacije eventualnih zakonskih promena, tehničkog usavršavanja programa i dodavanja novih funkcija. Svaka izmena u programu smatra se posebnom verzijom programa.

Softkom d.o.o. obaveštava korisnika o postojanju nove verzije programa.

Pravo na nove verzije programa imaju svi korisnici za vreme trajanja zakupa programa.

INSTALACIJA POGRAMA

Na zahtev korisnika osoblje Softkom d.o.o može da izvrši instalaciju izvršnog programa u računare korisnika.

AUTORSKA PRAVA

Sva prava zadržava Softkom d.o.o.

Ustupljeno pravo korišćenja programa, korisnik ne može prenositi, odnosno ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima bez pismene saglasnosti Softkom d.o.o.

Korisnik ne može kopirati, prodavati i ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima na korišćenje program niti bilo koji njegov deo.

Korisnik ne može kopirati, prodavati i ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima na korišćenje bazu podataka koju program koristi niti bilo koji njen deo.

Korisnik ne može prepravljati program, bazu podataka koju program koristi niti može na programu i bazi podataka koju program koristi primenjivati tehnike obrnutog inženjeringa.

Korisnik ne može koristiti izvorni kod programa ili bilo koji njegov deo kao ni izvorni kod baze podataka koju program koristi.