1. softkom
  2. proizvodi
  3. rashodi

PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA RASHODA

Poslovni softver Sors omogućava jednostavnu evidenciju dokumenata dobavljača kao šti su računi, knjižna odobrenja i zaduženja. Na osnovu ovih evidencija se automatski formiraju izveštaji koji omogućavaju uvid u stanje obaveza prema dobavljačima: kartice dobavljača, kumulativni prikaz zaduženja po dobavljačima, izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu i drugi.

Pogledajte na ovoj stranici:
Evidencija dokumenata dobavljača | Spisak dugovanja dobavljačima i kartice dobavljača | Knjiga primljenih računa

EVIDENCIJA DOKUMENATA DOBAVLJAČA

Evidencija dokumenata dobavljača (računa, odobrenja, zaduženja) u poslovnom softveru Sors obavlja se brzo i jednostavno. Prikaz evidencije dokumenata dobavljača dat je u video snimku ispod.

Saznajte više

SPISAK DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA I KARTICE DOBAVLJAČA

Spisak dugovanja dobavljačima i kartice dobavljača se poslovnom softveru Sors formiraju automatski. Ova dva izveštaja prikazana su u video snimku ispod.

KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA

Poslovni program Sors automatski formira obrazac knjige primljenih računa a u štampi ovaj obrazac izgleda kao na slici ispod

Knjiga primljenih računa