1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za maloprodaju

PROGRAM ZA MALOPRODAJU SORS MP

Program za maloprodaju Sors MP je kompletno rešenje namenjeno maloprodajnim objektima.

Program omogućava vođenje precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. Značajno olakšava operacije koje se u maloprodaji obavljaju svakodnevno, naročito izdavanje računa, izradu kalkulacija, evidenciju povrata robe i slično. Automatski formira izveštaje kao što su lager lista, KEP i promet kase ...

Program za maloprodaju Sors MP je dizajniran tako da su podaci centralizovani na jednom mestu, u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad u programu na udaljenim lokacijama.

Program podržava rad sa više maloprodajnih objekata koji posluju u okviru istog pravnog lica.

E FISKALIZACIJA

Program je odobren od strane Poreske uprave za rad u sistemu e fiskalizacije. Odobrenje Poreske uprave možete da pročitate ovde.

IZDANJA PROGRAMA

Program za maloprodaju Sors MP ima tri izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni. Uz sva tri izdanja isporučuje se i program Sors Kasa koji je prilagođen za rad u sistemu e fiskalizacije.

OPIS FUNKCIJE SORS KASA SORS MP SORS MP PLUS
NAPREDNI ESIR + LPFR
check mark check mark check mark
ROBNI PROMET
no check mark check mark check mark
PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
no check mark check mark check mark
IZVEŠTAJI
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
CENA
MESEČNI ZAKUP
13 € 23 € 30 €
CENA
GODIŠNJI ZAKUP
156 € 276 € 360 €

Napomena: cene su izražene bez PDV. Naplata se vrši za period od godinu dana. Navedene cene predstavljaju jedine troškove prema Softkomu. Korisnik treba da obezbedi opremu koja je potrebna za rad u sistemu e fiskalizacije.

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa na određeni vremenski period. Minimalni period zakupa programa je jedna godina.

Pravo na instalaciju programa u dva računara
Korisnik ima pravo da instalira sve delove programa (module), osim elektronske fiskalne kase (ESIR i LPFR), u dva računara koja koriste jednu bazu podataka. Posle instalacije u prva dva računara korisnik može da izabere delove programa (module) koje želi da instalira u sledeće računare. Pravo na instalaciju delova programa (modula) u svaki sledeći računar, posle drugog, se naplaćuje po važećem cenovnku.

Pravo na instalaciju jedne elektronske fiskalne kase
Korisnik ima pravo da instalira elektronsku fiskalnu kasu (ESIR i LPFR) u jedan računar. Pravo na instalaciju elektronske fiskalne kase u svaki sledeći računar naplaćuje se 13 evra mesečno.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa prema uputstvima koja su objavljena ovde i ovde.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za korišćenja programa do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou
Usluga tehničke podrške do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou je uračunata u navedene cene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške cene se ugovaraju po zahtevu.

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna. Isporučuju se isključivo korisnicima naših programa što znači da ih nije moguće kupiti samostalno.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između softvera za maloprodaju i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima, stanju zaliha i cenama dok iz web prodavnice preuzima podatke o naručenim artiklima. Čitav proces je automatizovan. Cena modula je 50 € i naplaćuje se jednokratno.

Saznajte više

SERVIS

Ovaj modul je namenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Cena modula je 50 € i naplaćuje se jednokratno.

RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA

Sors MP je u potpunosti prilagođen za rad sa više maloprodajnih objekata. Podaci iz svih maloprodajnih objekata čuvaju se na jednom mestu, u jednoj bazi podataka, što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje.

Rad sa više maloprodajnih objekata

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da upotrebljavaju program za maloprodaju Sors MP nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primer, jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku se može odobriti da pregleda sve podatake, ali mu se može uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama

SORS KASA

Sors Kasa je napredni ESIR program koji je akreditovan za rad u sistemu e fiskalizacije i služi kao elektronski fiskalni uređaj, za izdavanje fiskalnih dokumenata. Praktično, ono što je u dosadašnjoj fiskalizaciji predstavlja fiskalna kasa to je u e fiskalizaciji program Sors Kasa. Uz njega se isporučuje LPFR.

Više o programu Sors Kasa

ROBNI PROMET

Evidencija prometa robe je svakako jedna od najvažnijih funkcija programa za maloprodaju. Ključni dokumenti pomoću kojih se evidentira promet robe u maloprodajnom objektu su kalkulacija, otpremnica, račun, povratnica, nivelacija i otpis. Na osnovu ovih dokumenata program automatski formira veliki broj izveštaja kao što su lager lista, KEP, kartica robe, promet kase.

Više o robnom prometu

PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA

Softver za maloprodaju omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju priliva i odliva stredstava. Najvažnije funkcije ovog dela programa su evidencija uplata i isplata sa tekućih računa i blagajne, uplata pazara, prikaz prometa po računima....

Više o prometu po tekućim računima

RASHODI

Softver za maloprodaju Sors MP omogućava preduzetničku evidenciju rashoda odnosno evidenciju obaveza prema dobavljačima, zaposlenima kao i evidenciju drugih troškova maloprodajnih objekata. Evidentiraju se račun dobavljača, knjižna odobrenja i zaduženja a program na osnovu tih dokumenata automatski formira izveštaje koji omogućavaju uvidi u stanje obaveza prema dobavljačima: kartice dobavljača, kumulativni prikaz zaduženja po dobavljačima, izveštaje o rokovima dospeća računa na naplatu i druge.

Više o evidenciji rashoda

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Modul za finansijsko knjigovodstvo omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva. On se isporučuje opciono, što znači da korisnik može da izabere izdanje programa koja ne uključuje ovaj modul. Sadrži nalog za knjiženje, dnevnik knjiženja, bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha, zaključni list, analitičke kartice, poreske knjige, POPDV prijavu. Moguć je i automatski prenos podataka iz robnog dela programa u finansijsko knjigovodstvo.

Više o finansijskom knjigovodstvu