1. softkom
 2. novosti

13 februar
2023

POSTAVLJENA VERZIJA SORS 7.5

 1. Omogućeno slanje elektronskih računa sa poreskim oslobođenjem na SEF (računi sa stopom PDV 0% kada je korisnik u sistemu PDV)
 2. Omogućeno slanje elektronskih računa sa GLN brojevima i dodatnim podacima na SEF
 3. Omogućeno slanje PDF dokumenata kao priloga uz elektronski račun na SEF
 4. Omogućeno slanje maloprodajnih računa promet-prodaja na SEF
 5. Omogućeno da se podaci o poslovnoj jedinici kupca automatski upisuju u napomenu elektronskog računa prilikom slanja na SEF
 6. U prozor za unos kupaca dodata polja za upis podrazumevanih vrednosti za GLN brojeve
 7. Napravljeno da se brojevi otpremnica automatski upisuju u napomenu prilikom pravljenja računa na osnovu otpremnice (kopiranja otpremnice)
 8. U skladu sa uputstvima SEF onemogućeno otkazivanje dokumenata (ostavljena samo opicija za storniranje)
 9. Omogućeno storniranje računa sa statusom Odbijen u skladu sa uputstvima SEF
 10. U prozoru za prikazivanje zaduženja po kupcima izmenjen način filtriranja vrste kupaca
 11. Optimizovana sinhronizacija maloprodajnih računa sa centralnom bazom podataka
 12. Onemogućena izmena i brisanje avansnog računa ako je povezan za konačnim računom
 13. Izmenjen način povezivanja avansnih računa sa konačnim računima
 14. U skladu sa upustvima SEF ograničeno da napomena u računu može da ima najviše 2000 karaktera
 15. Ako je podešeno da se uz elektronski račun dostavlja i obrazac za štampu koji je važio pre uvođenja elektronskih faktura napravljeno da se dostavlja obrazac sa nazivom Račun umesto Račun-otpremnica
 16. Omogućeno dodeljivanje prefiksa brojevima elektrosnkih faktura
 17. Omogućeno da korisnik izabere da li će opis artikla u elektronskoj fakturi da bude prikazan posle naziva artikla ili u polju BT-154
 18. Napravljeno da se prilikom preuzimanja podataka o kupcu sa servisa NBS pre matičnog broja upiše 0 u slučajevima kada preuzeti matični broj ima 7 cifara
 19. Napravljeno da se okruženje SEF (demo ili produkciono) bira iz padajućeg menija
 20. Izmenjene poruke koje se prikazuju ako se javi greška u komunikaciji sa SEF
 21. Ispravljena greška koja se javljala u određenim situacijama prilikom sumiranja selektovanih avansnih računa
 22. Ispravljena greška koja se javljala prilikom slanja računa za samostalnu delatnost kada se umesto PIB upisuje JMBG
 23. Ispravljena greška u prozoru za prikazivanje salda kupaca i dobavljača - nisu se prikazivali korisnici javnih sredstava
 24. Omogućeno da se u povratnicu upisuju rasteri sa oznakama ćčžšđ
 25. Estetske izmene u prozoru za unos avansnih računa
 26. Onemogućeno brisanje dokumenta prilikom kopiranja ako je dokument poslat na SEF

14 februar
2023

PRAZNIČNO RADNO VREME

Obaveštavamo sve korisnike naših programa o radnom vremenu tehničke podrške povodom obeležavanja Dana državnosti:

Sreda, 15.02.2023 - samo hitne intervencije
Četvrtak 16.02.2023 - samo hitne intervencije
Petak 17.02.2023 - redovno radno vreme