1. softkom
 2. novosti

12 septembar
2018

Postavljena verzija Sors 6.5

 1. Izmene vezane za POPDV prijavu
 2. Auto nalozi - omogućeno knjiženje vise dokumenta odjednom
 3. Auto nalozi - izmene vezane za način knjiženja robe u poslovnoj jedinici (sa PDV, bez PDV, po nabavnoj ceni)
 4. Auto nalozi - izmene vezane za knjiženje kalkulacija u minusu
 5. Auto nalozi - izmene vezane za način knjiženja kalkulacije ako dobavljač nije u sistemu PDV
 6. Auto nalozi - izmenjen način knjiženja otpremnice
 7. Auto nalozi - izmene vezane za način knjiženja kalkulacija za robu nabavljenu od poljoprivrednika
 8. Prilikom kopiranja naloga za knjiženje omogućena promena datuma valute i datuma dokumenta
 9. Prilikom izbora partnera u nalogu za knjiženje omogućeno da se u tabeli prikazuje vrsta partnera u zavisnosti od izabranog konta
 10. Izmenjen način unosa konta
 11. Izmenjen prozor za unos tipova naloga za knjiženje
 12. U prozoru Dnevnik knjiženja omoguceno sabiranje selektovanih redova
 13. Izmene u prozoru u kome se upisuju podaci o korisniku programa
 14. Izmenjen prozor za unos poslovnih jedinica
 15. U narudžbenicama napravljena mogućnost štampe opisa artikla umesto naziva artikla
 16. U obrascu za štampu naloga za knjiženje dodata napomena
 17. Napravljen obrazac za štampu računa DMH
 18. Napravljen obrazac za štampu računa MBI II
 19. Napravljen obrazac za štampu računa HOME
 20. Napravljen obrazac za štampu računa PACOM II
 21. Napravljen obrazac za štampu računa MONDOLUKA
 22. Napravljen obrazac za štampu računa INVENT
 23. Napravljen obrazac za štampu računa PAN
 24. Napravljen obrazac za štampu računa EKO
 25. Napravljen obrazac za štampu izvoznog računa MONDO
 26. Napravljen obrazac za štampu izvoznog predračuna ALL
 27. Obrasci za štampu računa SUPERLAB i SUPERLAB II prilagođeni za stopu PDV od 21% (u Crnoj Gori)
 28. Obrazac za štampu računa OBALA prilagođen za stopu PDV od 21% (u Crnoj Gori)
 29. Estetske izmene u prozoru za pregled radnih naloga za servis

28 april
2018

Radno vreme za prvomajske praznike

 1. Utorak 1.05.2018 - neradan dan
 2. Sreda 2.05.2018 - neradan dan

Prvi radni dan posle praznika je četvrtak 3.05.2018. Želimo vam prijatne praznike.

28 april
2018

Radno vreme za novogodišnje praznike

 1. Ponedeljak 01.01.2018 - neradan dan
 2. Utorak 02.01.2018 - neradan dan

Želimo vam prijatne praznike i uspešnu 2018 godinu.

25 decembar
2017

Postavljena verzija Sors 6.3

 1. Omogućeno kopiranje artikala sa kalkulacije na izlazne dokumente
 2. Izmenjen način pravljenja računa, predračuna i rezervacija na osnovu radnog naloga za servis
 3. U prozoru za pregled radnih naloga za servis promenjen način promene statusa radnog naloga
 4. Ispravljena greška koja se javljala u magacinskoj kartici prilikom prikazivanja artikla koji nije ulazio u skladište
 5. Produženo vreme za učitavanje PK1 knjige
 6. Broj karaktera u nazivu kupca i dobavljača prilikom preuzimanja iz NBS ograničen na 99
 7. U prozorima za unos dobavljača i kupca prošireno polje naziv
 8. Izmenjen način formiranja izveštaja Nabavne cene sa poslednje kalkulacije
 9. U prozoru za podešavanje dodata mogućnost scroll kada zbog rezolucije sve kontrole ne mogu da se prikažu na jednom ekranu
 10. Ispravljena greška koja se javljala prilikom evidencije računa dobavljača na osnovu kalkulacije
 11. Promenjen način čitanja žurnala prilikom zatvaranja dana za fiskalnu kasu HCP ME
 12. Izmenjen način uvoza uplata za Halkom
 13. Napravljen obrazac za štampu reversa MOL
 14. Napravljen obrazac za štampu računa MOL
 15. Izmenjen obrazac za štampu računa REBIRT
 16. Izmenje obrazac za štampu računa MEDI
 17. U obrascu za štampu kalkulacija omogućen izbor načina prikazivanja broja kalkulacije, mogu da budu prikazani broj kalkulacije, broj računa dobavljača ili oba podatka
 18. U obrazac za štampu IOS, JU FAVORIT, dodat PIB
 19. U obrazac za štampu IOS, NTLS dodat poštanski broj
 20. Prilikom upisa oznake/serijskog broja napravljeno da podrazumevana količina bude 1

25 oktobar
2017

Postavljena verzija sors 6.2

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. U prozoru za izradu računa dodata mogućnost da se prilikom izbora kupca prikazuje prethodno definisano upozorenje
 2. U prozoru za unos kupca i dobavljača omogućeno preuzimanje podataka iz NBS na osnovu PIB-a
 3. Omogućena zabrana promene poslovne jedinice korisnicima čiji korisnički nalozi nemaju odgovarajuća odobrenja
 4. Omogućeno sortiranje robnih grupa po abecednom redu
 5. Napravljen prozor za evidenciju artikala koji se ne nabavljaju po poslovnim jedinicama
 6. Izmenjen prozor za podešavanje programa
 7. U prozoru za pregled zaduženja po kupcima omogućeno prikazivanje filtera "Poslovna jedinica"
 8. U prozoru za prikazivanje kartice dobavljača omogućen prikaz kalkulacije na osnovu koje je zaveden račun
 9. Omogućeno da se u obrascu za štampu računa kao mesto prometa prikazuje mesto kupca
 10. Ubrzana sinhronizacija artikala, cena i računa sa maloprodajnim objektima
 11. Omogućena sinhronizacija artikala i cena sa maloprodajnim objektima na osnovu nivelacije
 12. U prozoru za prikazivanje magacinske kartice omogućen prikaz promena u svim poslovnim jedinicama
 13. U prozoru za prikazivanje magacinske kartice omogućena pretraga po datumu
 14. Omogućena štampa deklaracija na osnovu kalkulacije
 15. Izmene u obrascu za štampu IOS-a - povećano polje za pošiljaoca
 16. Napravljen obrazac za štampu deklaracija 27x7
 17. Napravljen obrazac za štampu deklaracija 13x5 ver.2
 18. Napravljen obrazac za štampu računa "MEDI"
 19. Napravljen obrazac za štampu otpremnice "PROM"
 20. U obrascu za štampu računa SIT povećana kolona količina
 21. Estetske izmene u obrascu za štampu računa "CANATL"
 22. Ispravke u obrascima za štampu prijemnice
 23. Napravljen obrazac za štampu kalkulacije NTLS TRI RABATA
 24. U obrascu za štampu spisaka kalkulacija izbrisana kolona "akciza"
 25. U obrascu za štampu računa BEOPRESS dodata kolona šifra
 26. Ispravljena greška u prozoru za izbor baza
 27. U prozoru za izbor kupca dodato polje za pretragu po PIB-u
 28. U prozore za unos kupca i pregled zaduženja po kupcu dodat tip kupca fizičko lice
 29. Izmenjen način upisa i izbora jedinice mere
 30. Omogućena automatska numeracija kalkulacija koje su već upisane u bazu
 31. Ispravke u prozoru za izmenu podataka za više artikala odjednom (izmena robne grupe, stope PDV i minimalnih i maksimalnih zaliha)
 32. Izmenjen način izbora i upisa robnih grupa
 33. Izmenjen način izbora poslovnih jedinica
 34. Ubrazano formiranje automatskih nivelacija na osnovu računa
 35. Estetske promene u prozoru za unos nivelacija
 36. Estetske izmene u prozoru KEP

5 jul
2017

Postavljena verzija sors 6.1

Postavljena nova verzija programa Sors. Sadržane su sledeće izmene i dopune:

 1. Kalkulacija: omogućen unos do tri rabata za artikal
 2. Kalkulacija: omogućen unos marže, cene i ruc-a u isto vreme
 3. Kalkulacija: omogućeno sortiranje artikala u tabeli prilikom unosa kalkulacije
 4. Kalkulacija: ubrzana provera stanja zaliha prilikom brisanja i izmene kalkulacije kao i prilikom brisanja stavke
 5. U prozor za unos interne otpremnice dodato polje "Barkod"
 6. Omogućeno odobravanje popusta/rabata prilikom izdavanja računa za više artikala odjednom
 7. Napravljen prozor za pregled obrazaca za štampu izlaznih dokumenata
 8. Kalkulacija: u prozoru za pregled kalkulacija dodat filter "Zavedeni računi"
 9. Kalkulacija: omogućeno prikazivanje cene artikla i količine na stanju u prozoru koji se prikazuje pritiskom na F2
 10. Kalkulacija: prilikom evidencije računa dobavljača dodata mogućnost obračuna PDV za poljoprivrednika
 11. Kalkulacija: dodata mogućnost pravljenja spiska artikala čije stanje na zalihama će biti u minusu posle izmene ili brisanja kalkulacije
 12. Kalkulacija: izmene u načinu obračuna zavisnih troškova nabavke koji su nastali do granice
 13. Kalkulacija: dodata mogućnost evidencije računa u prozoru za izbor zavisnih troškova nabavke
 14. Kalkulacija: omogućeno vraćanje interne kalkulacije u stanje rada iz prozora za izmenu kalkulacije
 15. Kalkulacija: omogućeno sakrivanje kolona u tabeli
 16. Napravljena podrška za fiskalnu kasu HCP Me Crna Gora
 17. Napravljena podrška za fiskalni štampač Geneko FP200
 18. Zbog novog drajvera za fiskalnu kasu Geneko SuperCash promenjene podrazumevane putanje za fajlove koji se šalju u kasu
 19. Omogućeno generisanje proizvoljnih šifri za slanje u kasu za kase HCP P2-DS, Secunda, IntRaster FP-600 i Geneko FP-200
 20. Izmene u PK1
 21. Izmenjena knjiga izdatih računa u delu koji se odnosi na oslobođen promet
 22. Ispravljena greška koja se javljala prilikom izvoza štampe cena u pdf
 23. Napravljena štampa cena 7x5 (40mm x 40mm
 24. Napravljena štampa cena 7x3 (60mm x 40mm)
 25. Napravljene deklaracije 13x5
 26. Napravljena mogućnost štampe deklaracija na osnovu računa
 27. Izmenjen koncept štampe dokumenata
 28. Omogućena štampa barkoda u nazivu artikla u štampi otpisa i povratnice dobavljača
 29. Omogućena štampa barkoda u nazivu artikla pri štampi lager liste
 30. U svim obrascima za štampu faktura/predračuna/otpremnica dodata poslovna jedinica kupca
 31. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Sit
 32. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Trotels
 33. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Mobilarts
 34. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Rebirt
 35. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Boa
 36. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Vizius
 37. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Super lab II
 38. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Taboo
 39. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica All
 40. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Yumes
 41. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Beopress
 42. Napravljen obrazac za štampu faktura/predračuna/otpremnica Sweet
 43. Napravljen obrazac za štampu izvozne fakture Taboo
 44. Napravljen obrazac za štampu izvozne fakture All
 45. Napravljen obrazac za štampu internih otpremnica Kviki barkod
 46. Napravljen obrazac za štampu kalkulacija Kviki barkod
 47. Ispravka u obrascu za štampu kontnog plana
 48. Izmenjen obrazac za štampu IOS
 49. Izmenjen obrazac za štampu spiska kalkulacija
 50. Izmenjen obrazac za štampu spiska povratnica dobavljaču
 51. Izmenjen obrazac za štampu spiska otpisa
 52. Izmenjen obrazac za štampu spiska prijemnica
 53. Izmenjen obrazac za štampu spiska radnih naloga
 54. Izmenjen obrazac za štampu spiska trebovanja
 55. Izmenjen obrazac za štampu cenovnika
 56. Izmenjen obrazac za štampu spiska artikala sa trebovanja
 57. Izmenjen obrazac za štampu pregleda prometa
 58. Izmenjen obrazac za štampu pregleda uplata
 59. Izmenjen obrazac za štampu pregleda isplata
 60. Izmenjen obrazac za štampu izveštaja "Prodaja robe po korisnicima"
 61. Izmenjen obrazac za štampu magacinske kartice
 62. Izmenjen obrazac za štampu cena
 63. Napravljen uvoz izvoda iz programa Komercijalne banke
 64. Ispravke prilikom izvoza povratnica kupca u eksel
 65. Estetske izmene u prozoru za pregled predajnice
 66. Estetske izmene u magacinskoj kartici
 67. Estetske izmene u prozoru za pregled faktura/predračuna/otpremnica
 68. Estetske izmene u prozoru za unos i izmenu kupca
 69. Estetske izmene u prozoru za izdavanje faktura
 70. U programu za prenos početnog stanja dodate opcije koje se odnose na kopiranje izlaznih dokumenata

19 april
2017

Radovi na telefonskim linijama

Zbog radova koji su u toku broj 011 6280 121 trenutno nije dostupan. Očekujemo da se radovi završe u najkraćem roku a do tada možete da nas kontaktirate pozivom na broj 011 407 38 33.

20.04.2017 - Radovi na telefonskim linijama su završeni a smetnje koje su postojale na broju 011 6280 121 su otkonjene.