VIDEO

POPDV PRIJAVA

Pregled obračuna PDV ili POPDV je poreska prijava koju su PDV obveznici dužni da elektronskim putem podnose za svaki poreski period. Popunjavanje POPDV prijave u programu Sors je najvećim delom automatizovano.

Pozicije u POPDV prijavi se automatski popunjavaju prilikom upisivanja stavke u nalog za knjiženje tako što program na osnovu nekoliko parametara određuje poziciju na koju će dodati knjiženi iznos. Poziciju na koju će dodati knjiženi iznos progam određuje na osnovu konta, strane knjiženja i predznaka ispred iznosa (pozitivan ili negativan broj).

Na primer, ako korisnik upiše iznos od 5.000,00 na dugovnu stanu konta 2700 program automatski na poziciju 8a.2 u kolonu Opšta stopa PDV dodaje 5.000,00 dok na poziciju 8a.2 u kolonu Opšta stopa osnovica dodaje 25.000,00. Iznos koji se upisuje u kolonu Opšta stopa osnovica obračunava se automatski na osnovu knjižene vrednosti. Primer knjiženja i automatizacije popunjavanja POPDV dat je u tabeli koja sledi.

KONTO DUGUJE POTRAŽUJE POZICIJA U POPDV
2700 5.000,00 8a.2 PDV opšta stopa: 5.000,00
8a.2 Osnovica opšta stopa: 25.000,00

Kao što smo rekli, jedan od parametara na osnovu koga program određuje poziciju na koju će dodati knjiženi iznos je predznak ispred iznosa (pozitivan ili negativan broj), pa tako ako korisnik upiše iznos od -5.000,00 na dugovnu stanu konta 2700 program automatski na poziciju 8a.5 u kolonu Opšta stopa PDV dodaje -5.000,00 dok na poziciju 8a.5 u kolonu Opšta stopa osnovica dodaje iznos od -25.000,00 (koji se obračunava automatski na osnovu knjižene vrednosti).

KONTO DUGUJE POTRAŽUJE POZICIJA U POPDV
2700 -5.000,00 8a.5 PDV opšta stopa: -5.000,00
8a.5 Osnovica opšta stopa: -25.000,00

Ovakav način popunjavanja POPDV prijave omogućava veliki stepen automatizacije, ali svakako da postoje specifične situacije, odnosno situacije u kojima nije moguća automatizacija popunjavanja POPDV prijave i tada je potrebno da korisnik sam upiše poziciju u POPDV prijavi na koju želi da doda knjiženi iznos. Ručno upisivanje pozicije u POPDV obavlja se veoma jednostavno, kroz obrazac za izmenu stavke u nalogu za knjiženje.

Izmena pozicije u POPDV prijavi

Da rezimiramo, iznosi koji se dodaju na pozicije u POPDV prijavi utvrđuju se prilikom upisivanja stavke u nalog za knjiženje. Pozicija na koju će iznos da bude dodat u najvećem broju slučajeva utvrđuje se automatski na osnovu konta, strane knjiženja i predznaka ispred iznosa, ali je korisniku ostavljena mogućnost da sam odredi poziciju ili da podesi da se iznos ne dodaje u POPDV prijavu.

Korisnik može da prikaže POPDV prijavu koja je popunjena na prethodno opisani način u obrascu u kome mu je ostavljena mogućnost da sam izmeni vrednosti na svim pozicijama. Popunjenu POPDV prijavu korisnik može da snimi u bazu podataka i da je izveze u odgovarajući format (xml) koji kasnije može da prebaci na sajt poreske uprave. Obrazac u kome se prikazuje POPDV prijava prikazan je na slici koja sledi.

Obrazac u kome se prikazuje POPDV prijava

Ostaje još da napomenemo da parametri na osnovu kojih program određuje poziciju na koju će se dodati knjiženi iznos (konto, strana knjiženja, predznak ispred iznosa) dolaze u sklopu programa ali korisnik može da ih izmeni, obriše ili da doda nove. Na primer, korisnik može da podesi program tako da se na poziciju 1.1 dodaje svaki iznos koji se knjiži na potražnu stranu konta 6112.

Podešavanje parametara na osnovu kojih program određuje poziciju u POPDV prijavi