1. softkom
  2. baza znanja
  3. šifarnici
  4. grupe dokumenata

GRUPE DOKUMENATA

Poslovni program Sors omogućava grupisanje dokumenata u cilju boljeg i preciznijeg izveštavanja. Na primer, račun za gorivo može da bude svrstan u grupu Troškovi goriva, dok računi za telefon mogu da budu svrstani u grupu Troškovi telefona. Prilikom formiranja analitičkih izveštaja grupe troškova se prikazuju odvojeno što omogućava jasan uvid u strukturu rashoda.

SADRŽAJ

Prozor za unos grupe dokumenata
Prozor za pregled grupe dokumenata

PROZOR ZA UNOS GRUPE DOKUMENATA

Prozor za unos grupe dokumenata možete da pokrenete na sledeći način:

  1. U glavnom meniju kliknite na stavku Tekući računi.
  2. U meniju kliknite na stavku Grupe.
  3. U meniju koji se prikaže klikite na opciju Unos grupe dokumenata.

Prozor za unos grupe dokumenata izgleda kao na slici ispod.

Prozor za unos grupe dokumenata

U polje Grupa treba da upišete naziv grupe dokumenata a u polje Konto možete da upišete analitički konto na koji će se, prilikom automatizacije knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, vršiti knjiženje dokumenata koja su svrstana u ovu grupu. Napominjemo da upis analitičkog konta nije obavezan.

PROZOR ZA PREGLED GRUPE DOKUMENATA

Prozor za prozor za pregled grupa dokumenata možete da pokrenete na sledeći način:

  1. U glavnom meniju kliknite na stavku Tekući računi.
  2. U meniju kliknite na stavku Grupe.
  3. U meniju koji se prikaže klikite na opciju Pregled grupa dokumenata.
  4. Pošto to uradite otvoriće se prozor koji je prikazan na slici ispod.
Prozor za pregled grupe dokumenata

Grupe dokumenata koje su upisane u bazu podataka prikazuju se u tabeli i možete da ih pretražujete tako štu u polje Naziv upišete naziv ili deo naziva grupe dokumenata.

Izmenu grupe dokumenata možete da izvršite tako što u tabeli desnim tasterom kliknete na grupu koju želite da izmenite a zatim na stavku Izmeni. Pošto to uradite prikazaće se prozor koji je identičan prozoru za unos grupe dokumenata.

Datum poslednje izmene članka: 15.08.2023