1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za knjigovodstvo
×

PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO SORS

Program za knjigovodstvo Sors je podeljen na dva dela: deo za finansijsko knjigovodstvo koji omogućava jednostavnu evidenciju promena po sistemu dvojnog knjigovodstva i deo za robno-materijalno knjigovodstvo.

Program za knjigovodstvo Sors značajno skraćuje vreme potrebno za knjiženje isprava tako što u najvećoj mogućoj meri automatizuje postupak knjiženja i formiranja dokumenata. Prenos dokumenata iz robnog u finansijsko knjigovodstvo je u potpunosti automatizovan kao i formiranje knjiga izdatih i primljenih računa i POPDV prijave. Isto se odnosi i na izveštaje kao što su bilans, glavna knjiga, analitičke kartice, izvodi otvorenih stavki i drugi.

Program za knjigovodstvo Sors je prilagođen za rad u mrežnom okruženju a omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Program je napravljen tako da robno i finansijsko knjigovodstvo mogu da se koriste kao jedna celina, odnosno kao jedan knjigovodstveni program ili nezavisno jedan od drugog, odnosno kao posebne celine.

Program za knjigovodstvo Sors

FUNKCIJE PROGRAMA ZA KNJIGOVODSTVO SORS

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO ROBNO KNJIGOVODSTVO
check mark Nalog za knjiženje check mark Kalkulacije
check mark Automatizacija knjiženja check mark Nivelacije
check mark Dnevnik knjiženja check mark Otpremnice
check mark Glavna knjiga check mark Interne otpremnice
check mark Analitičke kartice check mark Povraćaj robe od strane kupca
check mark Bruto bilans check mark Povraćaj robe dobavljaču
check mark Bilans stanja check mark Otpis
check mark Bilans uspeha check mark Knjiga evidencije prometa (KEP)
check mark Knjiga primljenih računa check mark Izveštaji o stanju zaliha
check mark Knjiga izdatih računa check mark Magacinska kartica (kartica artikla)
check mark POPDV prijava check mark Proizvodnja
check mark Rad u mrežnom okruženju check mark Rad u mrežnom okruženju
check mark Mogućnost rada u programu na udaljenim lokacijama check mark Mogućnost rada u programu na udaljenim lokacijama
CENA MESEČNI ZAKUP: 15 €
CENA MESEČNI ZAKUP: 15 €
CENA GODIŠNJI ZAKUP: 180 €
CENA GODIŠNJI ZAKUP: 180 €

Napomena: cene su izražene bez PDV. Naplata se vrši za period od godinu dana. Navedene cene predstavljaju jedine troškove prema Softkomu.

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa za knjigovodstvo na određeni vremenski period. Minimalni period zakupa programa je jedna godina.

Pravo na instalaciju programa u dva računara
Korisnik ima pravo da instalira program za knjigovodstvo u dva računara koja koriste jednu bazu podataka. Posle instalacije u prva dva računara korisnik može da izabere deo programa (modul) koji želi da instalira u sledeće računare. Pravo na instalaciju delova programa (modula) u svaki sledeći računar, naplaćuje se prema prethodno navedenim cenama.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija knjigovodstvenog programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa prema uputstvima koja su objavljena ovde.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu za knjigovodstvo je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za korišćenja programa do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou
Usluga tehničke podrške do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou je uračunata u navedene cene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške cene se ugovaraju po zahtevu.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da upotrebljavaju knjigovodstveni program Sors nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primer, jedan korisnik može da unosi kalkulacije ali ne može da pristupa bilansima. Drugom korisniku se može odobriti da pregleda sve podatake, ali mu se može uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I RAD SA UDALJENE LOKACIJE

Knjigovodstveni program Sors je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani na jedno mesto, u jednu bazu podataka, kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika.

Program za knjigovodstvo Sors omogućava i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama