IZBOR KUPCA

U programu Sors Kasa, u više situacija, na više mesta, može da bude potrebno da korisnik izabere kupca i da se ne bismo ponavljali, u tekstu koji sledi dajemo uputstvo za izbor kupca koje je primenjivo u svim situacijama u programu Sors Kasa.

SADRŽAJ

Prozor za izbor kupca

PROZOR ZA IZBOR KUPCA

Prozor za izbor kupca može da se pokrene u različitim situacijama ali on uvek izgleda isto i ima iste funkcije. Ovaj prozor prikazan je na slici ispod.

Izgled prozora za izbor kupca

U delu prozora koji je na slici označen brojem 1, nalaze se filteri za pretraživanje kupaca: Naziv, PIB i Šifra.

Ako u polje Naziv upišete deo naziva kupca, u tabeli, koja je na slici označena brojem 2, će se prikazati svi kupci koji u svom nazivu imaju slova koja ste prethodno upisali.

Ako u polje PIB upišete PIB kupca, u tabeli, koja je na slici označena brojem 2, će se prikazati kupac sa PIB-om koji ste upisali.

Ako u polje Šifra upišete šifru kupca, u tabeli, koja je na slici označena brojem 2, će se prikazati kupac sa šifrom koju ste upisali.

U tabeli koja je na slici označena brojem 2 prikazuju se podaci o kupcu: Šifra, Naziv, Tip, Adresa, Mesto, PIB.

Kupca možete da izaberete tako što dva puta kliknete na njega ili tako što ga prvo selektujete a zatim kliknete na dugme OK.

Ako odlučite da odustanete od izbora kupca treba da kliknete na dugme Zatvori.

Datum poslednje izmene članka: 17.02.2022