1. softkom
 2. baza znanja
 3. fakturisanje
 4. avansni računi

AVANSNI RAČUNI

SADRŽAJ

Prozor za izdavanje avansnih računa
Prozor za pregled avansnih računa
Komunikacija sa SEF
Izmena avansnih računa
Povezivanje avansnih i konačnih računa

PROZOR ZA IZDAVANJE AVANSNIH RAČUNA

Da biste pokrenuli prozor za izdavanje avansnih račun uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Kupci.
 2. U meniju kliknite na stavku Avansni računi.
 3. Prikazuje se meni u kome treba da kliknete na stavku Avansni račun.
 4. Kada to uradite otvoriće se prozor koji je prikazan na slici ispod.
Prozor izdavanje avansnog računa

U gornjem delu prozora, koji je na slici označen brojem 1, nalaze se sledeća polja:

 1. Tekući račun. U ovom padajućem meniju prikazuju se svi tekući računi koji su upisani u šifarnik tekućih računa i u njemu možete da izaberete tekući račun na koji je izvršena avansna uplata.
 2. Poslovna jedinica. Ako u sastavu privrednog subjekta posluje više poslovnih jedinica u padajućem meniju Poslovna jedinica treba da izaberete poslovnu jedinicu u kojoj će dokument biti zaveden.
 3. Kupac. Izbor kupca kome avansni račun treba da se izda vrši se na sledeći način: dva puta kliknite na polje Kupac i otvoriće se prozor za izbor kupca. U ovom prozoru pretraživanje kupaca možete da vršite na osnovu naziva kupca, PIB-a ili šifre tako što ove podatke upišete u odgovarajuća polja za unos teksta. Sve kupce koji se nalaze u bazi podataka možete da prikažete tako što kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter. Izbor kupca možete da izvršite jednostavnim duplim klikom na željenog kupca. U slučaju da se kupac ne nalazi u bazi podataka, možete da ga upišete klikom na dugme Upiši novog partnera, nakon čega će se otvoriti prozor koji je detaljno opisan ovde. Ako želite da izmenite podatke koji se odnose na kupca, potrebno je da selektujte kupca u tabeli, i da kliknite na dugme Izmeni podatke o partneru, nakon čega će se otvoriti prozor u kome važe ista pravila kao u prozoru za unos kupaca.
 4. Poslovna jedinica kupca. U ovom meniju možete da izaberete poslovnu jedinicu kupca na koju se dokument odnosi. Ova opcija se koristi u slučaju da kupac ima više poslovnih jedinica i u slučaju da je potrebno da se za svaki izdat dokument evidentira poslovna jedinica na koju se odnosi. Pošto izberete kupca u ovom meniju prikazaće se sve poslovne jedinice kupca koje su prehodno upisane prilikom unosa ili izmene kupca. Ako poslovne jedinice kupca nisu upisane prilikom unosa ili izmene kupca, pošto izaberete kupca, u ovom meniju biće prikazan tekst - kupac nema PJ.
 5. Datum računa. U ovo polje možete da upišete datum izdavanja dokumenta.
 6. Datum plaćanja. U ovo polje možete da upišete datum kada je avansna uplata izvršena.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 2 nalaze se polja za unos dodatnih podataka: referenca kupca, referenca ugovora (na primer, broj ugovora), referenca narudžbenice (na primer, broj narudžbenice) i referenca tendera (na primer, broj tendera). Popunjavanje ovih polja nije obavezno ali određeni kupci, naročito korisnici javnih sredstava, mogu da zahtevaju da ona budu popunjena.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 3 možete da upišete iznos avansne uplate kao i stopu PDV. Postoje dva načina da izvršite obračun poreske osnovice, PDV i ukupne avansne uplate:

 1. Upisom uplaćenog iznosa sa PDV, u kom slučaju će program obračunati vrednost PDV i poresku osnovicu. Da biste izvršili obračun na ovaj način potrebno je da postavite kružič ispred opcije Od prodajne vrednosti i da u polje Prodajna vrednost upišete ukupan iznos avansne uplate. Posle toga će program izvršiti obračun osnovice i PDV na osnovu stope PDV koja je upisana u polje Stopa PDV (u ovo polje je podrazumevano upisana opšta stopa PDV).
 2. Upisom poreske osnovice, u kom slučaju će program obračunati vrednost PDV i ukupan iznos avansne uplate. Da biste izvršili obračun na ovaj način potrebno je da postavite kružič ispred opcije Od poreske osnovice i da u polje Osnovica upišete iznos poreske osnovce. Posle toga će program izvršiti obračun ukupnog iznosa i PDV na osnovu stope PDV koja je upisana u polje Stopa PDV.

U polje Opis, koje je na slici označeno brojem 4 treba da upišete razlog avansne uplate.

Klikom na dugme Snimi koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 5 možete da sačuvate avansni račun.

PROZOR ZA PREGLED AVANSNIH RAČUNA

Da biste prikazali prozor za pregled avansnih računa uradite sledeće:

 1. Prvo treba da u komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
 2. Zatim u meniju treba da kliknite na opciju Avansni računi.
 3. Prikazuje se meni u kome treba da kliknite na opciju Pregled avansnih računa.

Prozor za pregled avansnih računa se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

U levom delu prozora, nalaze se kriterijumi za pretraživanje dokumenata, a tabela u kojoj se prikazuju računi, zauzima centralni i najveći deo prozora.

Ako kliknete desnim tasterom miša na određeni račun u tabeli prikazaće se meni sa opcijama. Neke od ovih opcija važe za sve prozore u kojima se prikazuju dokumenti i njih smo opisali u posebnom članku, a u tekstu koji sledi navodimo opcije koje se odnose na samo na avansne račune:

 1. Prikaži povezane račune. Ako kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor u kome možete da vidite sve konačne račune sa kojima je povezan avansni račun na koji ste kliknuli.
 2. Pošalji e-mailom. Ova opcija omogućava slanje računa mejlom.
 3. Pošalji na SEF. Ova opcija služi za slanje računa na sistem elektronskih faktura (SEF).
 4. Pošalji na SEF sa prilogom. Ova opcija služi za slanje računa na sistem elektronskih faktura (SEF) sa prilogom u PDF formatu.
 5. Osveži SEF status. Ova opcija služi za preuzimanje statusa računa sa SEF.
 6. Storniraj ili otkaži na SEF. Ova opcija služi za otkazivanje, odnosno storniranje dokumenta na SEF.
 7. Komentari SEF. Ako kliknete na ovu opciju biće prikazan prozor u kome se nalaze komentari koje je kupac, odnosno izdavalac računa (dobavljač) upisao.

Omogućena je i primena određenih opcija na više avansnih računa odjednom. Potrebno je da u tabeli selektujete račune na koje želite da primenite određenu opciju (selektovanje više računa možete da obavite tako što držite pritisnut taster Ctrl na tastaturi dok klikćete mišem na račune koje želite da selektujete) i da zatim kliknete desnim tasterom miša na selektovane račune. Prikazaće se meni sa sledećim stavkama:

 1. Štampaj selektovane dokumente. Ako kliknete na ovu opciju program će poslati na štampu sve selektovane dokumente odjednom.
 2. Pošalji e-mailom. Ova opcija omogućava slanje selektovanih računa mejlom.
 3. Pošalji na SEF. Ova opcija služi za slanje izabranih računa na sistem elektronskih faktura (SEF).
 4. Osveži SEF status. Ova opcija služi za preuzimanje statusa izabranih računa sa SEF.

KOMUNIKACIJA SA SEF

Detaljne informacije o slanju dokumenata na SEF, preuzimanju statusa dokumenta, otkazivanju i storniranju dokumenata možete da pročitate u ovde.

IZMENA AVANSNIH RAČUNA

Izmenu avansnog računa možete da izvršite na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u prozoru za pregled avansnih računa pronađete račun koje želite da izmenite. To možete da uradite na način koji opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Pošto pronađete avansni račun koji želite da izmenite kliknite desnim tasterom miša na njega i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Prikaži račun.
 3. Otvoriće se prozor koji je identičan prozoru za unos avansnih računa sa time da su sva polja za unos zaključana.
 4. Da biste otključali polja za unos podataka kliknite na dugme Izmeni koje se nalazi u donjem levom uglu prozora.

Dalji postupak je identičan postupku izdavanja avansnih računa koji je opisan ovde. Napominjemo da nije omogućena izmena avansnih računa koja su poslata na SEF.

POVEZIVANJE AVANSNIH I KONAČNIH RAČUNA

Da biste povezali avansni i konačni račun, odnosno da biste evidentirali da je određeni konačni račun delimično ili u celosti avansno plaćen potrebno je da uradite sledeće:

 1. U zavisnosti od toga da li je konačni račun u programu Sors zaveden kao račun ili kao račun-otpremnica pokrenite prozor za pregled računa ili prozor za pregled računa-otpremnica.
 2. Pronađite konačni račun koji želite da povežete sa avansnim računima i desnim tasterom kliknite na njega.
 3. Prikazaće se meni u kome treba da izaberete stavku Avansni računi i otvoriće se prozor sa slike ispod.
Prozor za povezivanje avansnih računa sa konačnim računom

U delu prozora koji je na slici označen brojem 1 prikazani su svi avansni računi, koji nisu u celosti povezani sa konačnim računima, a izdati su istom kupcu kome je izdat i konačni račun. Drugim rečima, u delu prozora koji je na slici označen brojem 1, prikazani su avansni računi koji mogu da budu povezani sa konačnim računom.

Avansni računi koji su povezani sa konačnim računom prikazani su u delu prozora koji je označen brojem 3.

Brojem 4 označena su polja u kojima se prikazuju ukupne vrednosti konačnog računa.

Brojem 5 označena su polja u kojima se prikazuju ukupne vrednosti avansnih računa koji su povezani sa konačnim računom, odnosno ukupne vrednosti avansnih računa koji se nalaze u tabeli koja je na slici označena brojem 3.

Brojem 6 označena su polja u kojima se prikazuje iznos koji je preostao za uplatu po konačnom računu posle odbijanja avansnih uplata. Vrednosti u ovim poljima obračunavaju se prema formuli vrednost konačnog računa - vrednost avansnih uplata, odnosno vredost iz polja koja su na slici označena brojem 4 umanjena za vrednost iz polja koja su na slici označena brojem 5.

U poljima koja su označena brojevima 4, 5 i 6 odvojeno je prikazana poreska osnovica, PDV i ukupna vrednost sa PDV. Dodatno, posebno je razdvojena poreska osnovica na koju se PDV obračunava po posebnoj stopi, poreska osnovica na koju se PDV obračunava po opštoj stopi i iznos koji je oslobođen od PDV. Razdvojena je i vrednost PDV obračunata po opštoj i posebnoj stopi.

Da biste povezali određeni avansni račun sa konačnim računom potrebno je da uradite sledeće:

 1. U tabeli koja je na slici označena brojem 1 kliknete na avansni račun koji želite da povežete sa konačnim računom.
 2. U polje Ukupan iznos uplaćenog avansa koji treba da se poveže sa konačnim računom, koje je na slici označeno brojem 2, upišite iznos avansnog računa koji želite da povežete sa konačnim računom.
 3. Kliknete na dugme Poveži i avansni račun će se prikazati u tabeli koja je na slici označena brojem 2, što znači da je povezan sa konačnim računom.

Ako je potrebno da iz tabele koja je na slici označena brojem 2 obrišete avansni račun kliknite desnim tasterom na njega a zatim, u meniju koji se prikaže, na dugme Obriši.

Kada završite sa povezivanjem avansnih računa kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora.

Datum poslednje izmene članka: 24.04.2023