1. softkom
 2. baza znanja
 3. robno knjigovodstvo
 4. preporučena narudžbenica

PREPORUČENA NARUDŽBENICA

Poslovni softver Sors ima mogućnost da korisniku preporuči količinu za naručivanje artikala na osnovu evidentiranih poslovnih promena (prodaje i nabavke robe) u određenom periodu. Preporučena količina za naručivanje se obračunava na osnovu sledećih parametara:

 1. Stanja zaliha na prvi dan posmatranog perioda
 2. Nabavke artikla u posmatranom periodu
 3. Prodaje artikla u posmatranom periodu
 4. Trenutnog stanja zaliha

Program iz baze podataka preuzima prethodno navedene podatke za određeni vremenski period a onda računa preporučenu količinu za naručivanje po formuli količina koja je prodata u određenom vremenskom periodu - količina na stanju. Ostali podaci (stanje na prvi dan posmatranog perioda, nabavka u posmatranom periodu) se korisniku prikazuju informativno ali ne utiču na preporučenu količinu. Ova funkcija programa podrazumeva da se naručivanje određenih artikala vrši periodično (na primer na 7 ili 30 dana), kao i da je potrebno da na stanju zaliha, posle naručivanja, bude ista količina koja je prodata u posmatranom periodu.

Kao primer uzećemo sledeću situaciju:

 1. Cigarete se naručuju na svakih 7 dana
 2. U prethodnih 7 dana prodato je 20 paklica određene vrste cigareta
 3. Na stanju zaliha nalazi se 5 paklica

U prethodnoj situaciji program će preproručiti da se naruči 15 paklica (prodata količina - količina na stanju) zato što podrazumeva da će u sledećih 7 dana biti prodata ista količina kao u prethodnih 7 dana, odnosno 20 paklica.

Važno je da napomenemo da korisnik može da izmeni količinu za naručivanje koju mu je program preporučio.

SADRŽAJ

Prozor za prikazivanje preporučene narudžbenice

PROZOR ZA PRIKAZIVANJE PREPORUČENE NARUDŽBENICE

Prozor za prikazivanje preporučene narudžbenice možete da pokrenete na sledeći način:

 1. U glavnom meniju kliknite na stavku Izveštaji
 2. U meniju kliknite na stavku Drugo a zatim na opciju Narudžbenica
 3. Otvara se prozor koji je prikazan na slici ispod
Prozor za prikazivanje preporučene narudžbenice

U gornjem delu prozora, koji je na slici označen brojem 1, nalaze se kriterijumi za formiranje preporučene narudžbenice:

 1. U slučaju da u okviru pravnog lica posluje više poslovnih jedinica, odnosno u slučaju da pravno lice ima više magacina, u padajućem meniju Poslovna jedinica možete da izaberete magacin, odnosno poslovnu jedinicu za koju želite da formirate narudžbenicu.
 2. U polja Podaci za period je potrebno da unesete posmatrani period, odnosno period za preuzimanje podataka na osnovu kojih će biti formirana preporučena narudžbenica.

Kriterijumi za filtriranje artikala po robnoj grupi, šifri, nazivu, barkodu i tipu (roba, materijal ili proizvod) nalaze se u delu prozora koji je na slici označen brojem 2. Filtriranje artikala po ovim kriterijumima vrši se na isti način u svim prozorima u poslovnom softveru Sors i detaljno je objašnjeno u članku koji se nalazi ovde.

Klikom na sličicu lupe ili pritiskom tastera Enter na tastaturi u tabeli (koja je na slici označena brojem 3) prikazaće se preporučena narudžbenica. U nastavku teksta detaljnije su objašnjene kolone koje se nalaze u ovoj tabeli.

 1. U koloni Grupa se prikazuje naziv robne grupe kojoj artikal pripada.
 2. U kolonama Šifra i Naziv prikazuju se šifra i naziv artikla.
 3. U koloni Stanje na dan prikazuje se stanje na prvi dan posmatranog perioda, odnosno stanje na prvi dan perioda koji je upisan u polja Podaci za period.
 4. U koloni Ulaz prikazuje se količina koja je nabavljena, odnosno količina čiji je ulaz u skladište evidentiran putem kalkulacija u posmatranom preriodu.
 5. U koloni Ukupno prikazuje se ukupna količina artikla koja je bila raspoloživa u posmatranom periodu (kolona Stanje na dan + kolona Ulaz).
 6. U koloni Prodato prikazuje se količina artikla koja je prodata u posmatranom periodu.
 7. U koloni Na stanju prikazuje se količina koja se trenutno nalazi na stanju zaliha.
 8. U koloni Preporučeno (prodato - na stanju) prikazuje se preporučena količina za naručivanje koja se obračunava po formuli kolona Prodato - kolona Na stanju.
 9. U kolonu Količina za naručivanje se automatski upisuje podatak iz kolone Preporučeno (prodato - na stanju), pod uslovom da je vrednost u ovoj koloni veća od 0. Podatak u ovoj koloni korisnik može ručno da ispravi.
 10. U koloni Količina u paketu prikazuje se količina koja dolazi u transportnom pakovanju, odnosno paketu. Ova količina upisuje se prilikom unosa artikla.

U slučaju da je stanje zaliha određenog artikla manje od količine koja je definisana kao minimalna, artikal će biti prikazan crvenom bojom.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 5, prikazan je zbir vrednosti koje su prikazane u tabeli.

Dugme Napravi prijemnicu koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 4, omogućava da se na osnovu podatka iz tabele automatski napravi prijemnica.

Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 6, možete da odštampate narudžbenicu. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite klikom na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora. Nakon što kliknete na ovo dugme, na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru na koju će podaci biti izvezeni.

Datum poslednje izmene članka: 15.09.2023