1. softkom
  2. proizvodi
  3. modul za proizvodnju

MODUL ZA PROIZVODNJU

Modul za proizvodnju ima sledeće funkcije:

  • Sastavnice (normativi)
  • Prijemnice
  • Radni nalozi
  • Trebovanja
  • Predajnice
  • Kalo, lom i rastur
  • Lager lista (magacin materijala)

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i rad na udaljenim lokacijama

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Poslovni program Sors VP omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisnička prava) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima